Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 11 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1: Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

A. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

B. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

Lời giải:

Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Sinh trưởng là sự...................... về mặt kích thước và............ tế bào. Tốc độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào ............................. và là một chỉ tiêu quan trọng trong .................................

 A. gia tăng - số lượng - kiểu hình - chọn giống.

B. phát triển - số lượng - từng loài - chọn giống.

C. gia tăng - số lượng - kiểu gen - chăn nuôi.

D. phát triển - khối lượng - từng loài - chọn giống.

Lời giải:

Sinh trưởng là sự gia tăng về mặt kích thước và số lượng tế bào. Tốc độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào kiểu gen và là một chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

 A. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

B. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

C. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

D. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Lời giải:

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

A. sinh trưởng

B. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

C. Phân hoá tế bào

D. tất cả đều đúng

Lời giải:

Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

 A. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi chim trưởng thành và sinh sản được

B. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

C. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc chim trưởng thành

D. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu bắt đầu từ khi hợp tử được hình thành cho tới khi chim nở ra đến khi chim chết.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Sinh trưởng và phát triển của thằn lằn

A. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi thằn lằn trưởng thành và sinh sản được

B. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

C. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc thằn lằn trưởng thành

D. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển của thằn lằn bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Khi nuôi lợn ỉ, nên xuất chuồng lúc chúng đạt khối lượng 50 – 60 kg vì

A. Đó là cỡ lớn nhất của chúng

B. Sau giai đoạn này lợn lớn rất chậm

C. Sau giai đoạn này lợn sẽ dễ bị bệnh

D. Nuôi lâu thịt lợn sẽ không ngon

Lời giải:

Nên xuất chuồng khi chúng được 50 – 60 kg vì giai đoạn sau lợn sẽ sinh trưởng chậm hơn, khối lượng lợn sẽ không tăng mạnh như trước vậy nên nếu nuôi để thịt thì xuất chuồng vào giai đoạn này là hợp lý.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Vì sao nuôi cá rô phi nên thu hoạch sau 1 năm mà không để lâu hơn ?

A. Sau 1 năm cá đã đạt kích thước tối đa

B. Cá nuôi lâu thịt sẽ dai và không ngon

C. Tốc độ lớn của cá rô phi nhanh nhất ở năm đầu sau đó sẽ giảm

D. Cá rô phi có tuổi thọ ngắn

Lời giải:

Cá rô phi có khối lượng tối đa là khoảng 4kg /con trong thời gian nuôi 3 năm. Trong 1 năm đầu tiên thì chúng đạt khoảng 1,5 – 1,8kg/con.

Có thể thấy nuôi lâu sẽ dẫn tới :

  • Tốn thức ăn, tốn công chăm sóc
  • Thịt cá dai, không ngon

Ý A không đúng vì khối lượng tối đa của cá là 2,5kg

Ý D không đúng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Biến thái là:

A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Lời giải:

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Biến thái là:

A. Kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác.

B. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

C. Kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng (sâu ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác.

D. Kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác.

Lời giải:

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?

A. Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái

B. Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử

C. Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay đổi tùy theo điều kiện sống của chúng

D. Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời gian

Lời giải:

Phát biểu sai là B, cơ thể động vật được hình thành là do quá trình phân chia, biệt hóa của các tế bào

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Nhận xét nào dưới đây về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của cơ thể sống là không đúng:

A. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho sự phát triển

B. Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau

C. Ba giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là giai đoạn hợp tử, giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi

D. Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể luôn liên quan mật thiết với nhau, đan xen lẫn nhau và luôn luôn liên quan đến môi trường sống

Lời giải:

Phát biểu sai là C, hai giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có:

A. Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành.

B. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành

C. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý  giống với con trưởng thành.

D. Đặc điểm hình thái, cấu tạo giống với con trưởng thành và sinh lý khác với con trưởng thành.

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành có thể khác một vài đặc điểm sinh lý.

VD: Ở trẻ nhỏ các quá trình sinh lý khác với người lớn: Không có quá trình hình thành tinh trùng, trứng chín.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

A. không phải qua lột xác.

B. ấu trùng giống con trưởng thành.

C. con non khác con trưởng thành.

D. phải qua một lần lột xác.

Lời giải:

Phát triển không qua biến thái: con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:

A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua

D. Châu chấu, ếch, muỗi.

Lời giải:

Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là: cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Ý B: sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Ý C,D: sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Những động vật nào dưới đây có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái?

 A. Cánh cam, cào cào, cá chép, chim bồ câu.

B. Bọ rùa, cá chép, châu chấu, gà...

C. Cào cào, rắn, thỏ, mèo...

D. Cá chép, rắn, bồ câu, thỏ...

Lời giải:

Những động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái: Cá chép, rắn, bồ câu, thỏ..

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

A. Động vật nguyên sinh

B. Động vật có xương sống

C. Động vật không xương sống

D. Động vật có biến thái không hoàn toàn.

Lời giải:

Sự sinh trưởng của nhóm động vật không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân là động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh phân bào theo cách trực phân (không có thoi phân bào)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

A. Động vật có biến thái hoàn toàn

B. Động vật có xương sống

C. Động vật có biến thái không hoàn toàn.

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào đặc trưng bởi quá trình nguyên phân: Động vật có biến thái hoàn toàn; Động vật có biến thái không hoàn toàn và Động vật có xương sống

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:

A. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành

B. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.

C. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

D. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là: Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.

VD: Ở châu chấu, con non có hình thái gần giống với con trưởng thành nhưng không có cánh, sau nhiều lần lột xác, chúng trở thành con trưởng thành.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành là sự sinh trưởng và phát triển của động vật qua:

A. Biến thái hoàn toàn.

B. Biến thái không hoàn toàn.

C. Không qua biến thái.

D. Lột xác.

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là: Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.

VD: Ở châu chấu, con non có hình thái gần giống với con trưởng thành nhưng không có cánh, sau nhiều lần lột xác, chúng trở thành con trưởng thành.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Cho các loài động vật sau: 

(1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch. 

Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Lời giải:

Các loài phát triển qua biến thái hoàn toàn là: ong, bướm, ếch

2 loài còn lại phát triển biến thái không hoàn toàn là: châu chấu, gián

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là:

A. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. Châu chấu, ếch, muỗi.

D. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Lời giải:

Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là: Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà con non có

A. Đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành

B. Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

C. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.

D. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Lời giải:

Ở phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn, con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý rất khác so với con trưởng thành.

VD: Sâu bướm và bướm trưởng thành có hình thái, cấu tạo rất khác nhau, về sinh lý: sâu non ăn thực vật:lá, thân, hoa…, còn bướm hút mật hoa, phấn hoa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là:

A. Trường hợp ấu trùng có đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành.

B. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

C. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.

D. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành.

Lời giải:

Ở phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn, con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý rất khác so với con trưởng thành.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

 A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

D. Châu chấu, ếch, muỗi.

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: con non khác hoàn toàn với con trưởng thành

Nhóm động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là: cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi

Ý A: không qua biến thái

Ý C:  Biến thái không hoàn toàn

Ý D: châu chấu biến thái không hoàn toàn, ếch, muỗi biến thái hoàn toàn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Nhóm động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?

 A. Bướm

B. Bò sát

C. Châu chấu

D. Thú

Lời giải:

Sâu bọ (bướm) sinh trưởng và phát triển có biến thái hoàn toàn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Sinh trưởng phát triển có biến thái không hoàn toàn sai khác cơ bản với kiểu sinh trưởng phát triển không qua biến thái là

A. Có giai đoạn con non dài hơn giai đoạn trưởng thành

B. Có hình thái cấu tạo của con non khác với con trưởng thành

C. Chịu ảnh hưởng rõ rệt của hormone

D. Trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển có biến thái không hoàn toàn có con non trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành, còn ở sinh trưởng phát triển không qua biến thái thì không có

Đáp án cần chọn là: D

Câu 28: Có bao nhiêu phương án sai khi nói về điểm giống nhau giữa sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ? 

1. Âu trùng qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành. 

2. Âu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành. 

3. Âu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với con trưởng thành. 

4. Âu trùng biến đổi thành con trưởng thành không qua lột xác.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Lời giải:

1 Đúng, 4 sai

2 sai, Âu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành chỉ có ở phát triển qua biến thái không hoàn toàn

3 sai, Âu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với con trưởng thành chỉ có ở phát triển qua biến thái hoàn toàn

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Bài giảng: Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.