30 câu trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 cực hay, có đáp án (phần 1)Câu 1: Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây?

Quảng cáo

A. Đều là phản ứng tỏa năng lượng

B. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài

C. Đều có thể phóng ra tia γ

D. Không bảo toàn khối lượng

- Sự phóng xạ có đặc điểm là không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài. Còn phân hạch có đặc điểm phụ thuộc vào tác nhân bên ngoài.

Chọn đáp án B

Câu 2: Lực hạt nhân:

A. Là lực liên kết các proton trong hạt nhân nguyên tử

B. Là lực hấp dẫn giữa các nuclôn

C. Là lực hút trong bán kinh tác dụng, lực đẩy khi ở ngoài bán kính tác dụng

D. Chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thích thức hạt nhân

Quảng cáo

- Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân (lực tương tác mạnh).

- Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15m).

Chọn đáp án D

Câu 3: Tìm phát biểu sai. So sánh hạt nhân của hai đồng vị Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 ta thấy chúng có:

A. Bán kính như nhau

B. Cùng số proton

C. Số nơtron hơn kém nhau là 3

D. Số nuclôn hơn kém nhau là 3

- Bán kính hạt nhân tỉ lệ với A1/3

Chọn đáp án A

Câu 4: Biết khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là 11,9967 u, khối lượng các hạt proton, nơtron lần lượt là mp = 1,007276 u, mn = 1,008665 u và 1 u = 931,5 MeV, năng lương liên kết riêng của hạt nhân Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là:

A. 6,56 MeV/nuclôn       B. 7,02 MeV/nuclôn

C. 7,25 MeV/nuclôn       D. 7,68 MeV/nuclôn

- Độ hụt khối của hạt nhân là: Δm = 0,098946 u.

- Năng lượng liên kết riêng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án D

Câu 5: Hạt nào được bức xạ khi32P phân rã thành 32P (nguyên tử số của P và S tương ứng là 15 và 16)

A. Gamma       B. Êlectron

C. Pôzitron       D. Anpha

- Hạt nhân 32P có số proton là 17, sau khi phân rã thành hạt nhân 32S có số proton tăng lên thành 16. Chứng tỏ đã có sự hủy hạt nơtron thành hạt proton.

→ Do đó hạt bức xạ được sinh ra là β-.

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Câu 6: Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn về:

A. Số nuclôn       B. Số proton

C. Số nơtron       D. Khối lượng

- Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn về số nuclôn.

Chọn đáp án A

Câu 7: Phản ứng hạt nhân khác phản ứng hóa học ở chỗ:

A. Có thể tỏa nhiệt hoặc thu nhiệt

B. Không liên quan đến có êlectron ở lớp vỏ nguyên tử

C. Chỉ xảy ra khi thỏa mãn các điều kiện nào đó

D. Tuân theo định luật bảo toàn điện tích

- Phản ứng hạt nhân khác phản ứng hóa học ở chỗ không liên quan đến có êlectron ở lớp vỏ nguyên tử.

Chọn đáp án B

Câu 8: Một hạt nhân Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 phóng xạ tia α tạo thành đồng vị của thôri Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 . Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt α là 7,15 MeV, của Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là 7,65 MeV, của Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là 7,72 MeV. Khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u và bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là:

A. 13,5 MeV       B. 14,1 MeV

C. 12,5 MeV       D. 11,4 MeV

- Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Câu 9: Hạt anpha có khối lượng 6,64.1027 kg chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết bán kính quỹ đạo là 0,5 m. Tốc độ của hạt là

A. 3,8.107 m/s       B. 7,6.107 m/s

C. 1,9.107 m/s       D. 3,8.106m/s

- Tốc độ của hạt là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Câu 10: Sau thời gian 1 năm, số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ giảm đi 7 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Câu 11: Urani Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 phóng xạ có chu kì bán rã T = 4,5 tỉ năm, nhân con là chì Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 Giả sử khi hình thành, quặng không có nguyên tử chì ; hiện nay, trong quặng có 1 g urani và 0,01 g chì. Tuổi của quặng là:

A. 73,33 triệu năm       B. 7,46 triệu năm

C. 45,2 triệu năm       D. 4,52 triệu năm

- Khối lượng Urani có trong quặng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Khối lượng Chì có trong quặng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Suy ra:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Tuổi của quặng là: t = 73,33.106 năm.

Chọn đáp án A

Câu 12: Hạt nhân X trong phản ứng X + α → n + Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Hạt nhân X trong phản ứng X + α → n + Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Câu 13: Biết khối lượng các hạt là : mp = 1,007276 u, mn = 1,008670 u, mα = 4,0015 u, 1 u = 930 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra khi có 5,6 dm3 khí heli ở điều kiện chuẩn tạo thành từ các nuclôn là

A. 6,8.1011 J       B. 2,7.1012 J

C. 4,5.1011 J       D. 8,5.1013 J

- Năng lượng tỏa ra từ phản ứng tạo thành nguyên tử heli là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Số nguyên tử heli có trong 5,6 dm3 là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Năng lượng tỏa ra khi có 5,6 dm3 khí heli ở điều kiện chuẩn tạo thành từ các nuclôn là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Câu 14: Cho urani phóng xạ α theo phương trình: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 Theo phương trình này ta tính được động năng của hạt α là 13,91 MeV. Đó là do có phóng xạ γ kèm theo phóng xạ α. Bước sóng của bức xạ γ là:

A. 1,37 pm       B. 1,54 pm

C. 13,7 pm       D. 2,62 pm

- Photon có năng lượng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Vậy bước sóng của bức xạ γ là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Câu 15: Hạt α có động năng Kα = 4,32 MeV đập vào hạt nhân nhôm gây ra phản ứng : Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Biết phản ứng này thu năng lượng 2,7 MeV và giả thiết hai hạt sinh ra sau phản ứng có cùng tốc độ. Động năng của nơtron là:

A. 4,52 MeV        B. 7,02 MeV

C. 0,05226 MeV      D. 6,78 MeV

- Do tốc độ bằng nhau nên:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Mặt khác phản ứng này thu năng lượng 2,7 MeV nên:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa