Lý thuyết Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lý thuyết Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

1. Bài tập 1.

a. Vẽ biểu đồ:

Quảng cáo

- Xử lí số liệu.

Loại cây Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Cây công nghiệp lâu năm 100 100 100
Cà phê 30.5 3.6 70.2
Chè 7.5 87.9 4.3
Cao su 29.5 - 17.2
Các cây khác 32.5 8.5 8.3

- Vẽ biểu đồ:

Lý thuyết Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ | Lý thuyết Địa Lí 12 ngắn gọn

Biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

Quảng cáo

b. Nhận xét:

- Giống nhau:

   + Về quy mô: là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước (cả về diện tích và sản lượng), đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm.

   + Mức độ tập trung cao (về đất đai, điều kiện tư nhiên, cơ sở chế biến…) với quy mô lớn.

   + Người dân có kinh nghiệm trong trồng, sản xuất cây công nghiệp lâu năm, chính sách của nhà nước, thị trường rộng lớn…

- Khác nhau:

Tiêu chí Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Điều kiện phát triển

- Tự nhiên :

   + Địa hình : đồi thấp, vùng trung du.

   + Đất : feralit đồi núi, đất phù sa cổ.

   + Khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới trên núi ; nguồn nước dồi dào.

- Kinh tế xã hội :

   + Cư trú của dân tộc ít người.

   + Cơ sở vật chất hạ tầng còn khó khăn, cơ sở chế biến hạn chế.

- Tự nhiên :

   + Địa hình : cao nguyên xếp tầng rộng lớn.

   + Đất : đất đỏ badan

   + Khí hậu nhiệt đới, phân hóa mùa khô sâu sắc.

- Kinh tế - xã hội :

   + Dân cư chủ yếu là dân nhập cư.

   + Chính sách phát triển của nhà nước…

   + Cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Quy mô Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 3 cả nước. Vùng chuyên canh lớn thứ 2 cả nước.
Chuyên môn hóa sản xuất Cây chè, quế, hồi… Cây cà phê, cao su, chè…
Quảng cáo

2. Bài tập 2.

a. Tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên :

Cả nước Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Tổng số 100 100 100
Trâu 34.5 65.1 10.4
65.5 34.9 89.6

b.

- Hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn vì :

   + Thế mạnh về điều kiện tự nhiên : vùng đồi núi, cao nguyên với các đồng cỏ rộng lớn thuận lợi để chăn thả gia súc lớn (trâu, bò).

   + Khí hậu thích hợp với điều kiện sinh trưởng của trâu, bò.

   + Người dân có kinh nghiệm chăn thả gia súc lớn.

   + Nhu cầu ngày càng lớn của thị trường các vùng lân cận về thịt, sữa.

Quảng cáo

- Thế mạnh chăn nuôi trâu, bò của hai vùng được thể hiện trong tỉ trọng so với cả nước như sau :

   + Về đàn trâu : cả hai vùng chiếm tới 60% trong tổng đàn trâu cả nước (Trung du Bắc Bộ là 57,5% và Tây Nguyên là 2,5%).

   + Về đàn bò : hai vùng chiếm 27,3% đàn bò cả nước (Trung du Bắc Bộ là 16,2% và Tây Nguyên là 11,1%).

- Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì:

   + Trung du miền núi Bắc Bộ có khí hậu lạnh vào mùa đông, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả.

   + Tây Nguyên có khí hậu khô hạn, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của bò.

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

thuc-hanh-so-sanh-ve-cay-cong-nghiep-lau-nam-va-chan-nuoi-gia-suc-lon-giua-vung-tay-nguyen-voi-trung-du-va-mien-nui-bac-bo.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên