Tin học 11 Bài 10 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoTrọn bộ lời giải Tin 11 Bài 10 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 11 dễ dàng làm bài tập Tin học 11 Bài 10.

Giải Tin 11 Bài 10 (sách mới)

Quảng cáo

Giải Tin 11 Bài 10 Kết nối tri thức

Giải Tin 11 Bài 10 Cánh diều

Giải Tin 11 Bài 10 Chân trời sáng tạo

Môn Tin 11 Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn Tin học 11 bộ sách Kết nối tri thức. Bên cạnh đó, trường THPT tùy thuộc vào trang thiết bị và đội ngũ Giáo viên còn có thể chọn sách Tin học 11 Cánh diều.
Lưu trữ: Giải Tin 11 Bài 10: Cấu trúc lặp (sách cũ)

1. Lặp

Với a là số nguyên và a>2, xét các bài toán sau đây:

Bài toán 1. Tính và đưa két quả ra màn hình tổng

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Bài toán 2. Tính và đưa kết quả ra màn hình tổng.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11
Quảng cáo

Với cả hai bài toán, cách để tính tổng S có các điểm tương đồng .

   + Xuất phát, S được gán giá trị 1/a

   + Sau mỗi lần lặp giá trị tổng S được cộng thêm một giá trị 1/(a+N) N=1,2,3,..

Việc cộng này sẽ được lặp lại một số lần.

Đối với bài toán 1, số lần lặp sẽ là 100. Bài toán sẽ dừng sau khi thực hiện việc cộng 100 lần.

Đối với bài toán 2, số lần lặp sẽ chưa biết trước nhưng việc cộng vào sẽ kết thúc khi:

1/(a+N)<0.0001

Quảng cáo

Nói chung, trong một số thuật toán có những thoa tác phải lặp lại một số lần. Một trong các đặc trưng của máy tính là có khả năng thực hiện hiệu quả các thao tác lặp. Cấu trúc lặp mô tả thao tác lặp và có 2 dạng là :

+ Lặp với số lần biết trước.

+ Lặp với số lần chưa biết trước.

2. Lặp với số lần biết trước và câu lệnh for-do.

Có 2 thuật toán để giải bài toán 1 như sau:

Cách 1:

Bước 1: Gán cho S:=1/a ; gán cho N=0;

Bước 2: Tăng giá trị N lên 1. N:=N+1;

Bước 3: Nếu N > 100 thì chuyển đến bước 5;

Bước 4: S:=S+1/(a+N); quay lại bước 2 (Thao tác lặp ở đây).

Bước 5: Đưa S ra màn hình rồi kết thúc.

Cách 2:

Bước 1: Gán cho S:=1/a ; gán cho N=101;

Bước 2: Giảm giá trị N xuống 1. N:=N-1;

Bước 3: Nếu N<1 thì chuyển đến bước 5;

Bước 4: S:=S+1/(a+N); quay lại bước 2 (Thao tác lặp ở đây).

Bước 5: Đưa S ra màn hình rồi kết thúc.

Ở cách 1 ta thực hiện cộng xuôi:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Dù cách nào thì cũng vẫn phải lặp 100 lần.

Trong Pascal câu lệnh dùng để mô tả lặp với số lần biết trước là câu lệnh lặp for-do với hai dạng tiến và lùi.

-Dạng tiến:

      for<biến đếm>:=<giá trị đầu> to<giá trị cuối> do <câu lệnh>;

-Dạng lùi:

      for<biến đếm>:=<giá trị cuối> downto<giá trị đầu> do <câu lệnh>;

Trong đó:

- Biến đếm: Là biến đơn, thường có kiểu nguyên.

- Giá trị đầu, Giá trị cuối: là các biểu thức cùng kiểu với biến đếm và giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không thực hiện.

Cơ chế hoạt động của câu lệnh for-do:

- Ở dạng lặp tiến, câu lệnh viết sau từ khóa do được thực hiện tuần tự, mỗi lần thực hiện thì biến đếm nhận giá trị tăng liên tiếp từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

- Ở dạng lặp lùi, câu lệnh viết sau từ khóa do được thực hiện tuần tự, mỗi lần thực hiện thì biến đếm nhận giá trị giảm liên tiếp từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

Ví dụ:

Chương trình tính bài toán 1 dưới dạng tiến.

	program Tongtien;
uses crt;
var S:real;
    a,n: integer;
begin
	clrscr;
	writeln('hay nhap gia tri cua a ');
	readln(a);
	S:=1.0/a;
	for N:=1 to 100 do
	S:=S+1.0/(a+N);
	writeln('Tong S la:',S:8:4);
	readln;
end.
 
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Chương trình tính bài toán 1 dưới dạng lùi.

program Tonglui;
uses crt;
var S:real;
    a,n: integer;
begin
	clrscr;
	writeln('hay nhap gia tri cua a ');
	readln(a);
	S:=1.0/a;
	for N:=100 downto 1 do
	S:=S+1/(a+N);
	writeln('Tinh tong lui-Tong S la:',S:8:4);
	readln;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Ví dụ 2: Viết chương tình thực hiện việc nhập từ bàn phím hai số nguyên dương M và N (M<N), tính và đưa ra màn hình tổng các số chia hết cho 3 hoặc cho 5 trong phạm vi từ M đến N.

Phân tích: Thực hiện việc lặp tiến hoặc lùi trong khoảng M và N. Giả sử ta có biến đếm I sẽ nhận giá trị lần lượt từ M đến N (trong đếm tiến) và từ N giảm dần về M (trong đếm lùi). Với mỗi giá trị của I ta sẽ kiểm tra nếu I chia hết cho 3 hoặc I chia hết cho 5 thì ta sẽ cộng nó vào tổng (Tổng ban đầu được gán là 0). Cuối cùng ta in ra tổng rồi kết thúc bài toán.

Code:

program tongchiahet3va5;
uses crt;
var S:integer;
    M,N,i: integer;
begin
	clrscr;
	writeln('hay nhap gia tri cua M va N ');
	readln(M,N);
	S:=0;
	for i:=M to N do
	if(i mod 3=0) or (i mod 5=0)
	then
	S:=S+i;
	writeln('Tong cua cac so chia het cho 3 hoac 5 trong doan M N la ',S);
	readln;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

3. Lặp với số lần chưa biết.

Sử dụng phương pháp lặp với số lần chưa biết ta có thể xây dựng cách giải bài toán 2 như sau:

Bước 1: S:=1/a; N:=0;

Bước 2: Nếu 1/(a+N)<0.0001 thì chuyển đến bước 5;

Bước 3: Tăng giá trị N lên 1. N:=N+1;

Bước 4: S:=S+1/(a+N); rồi quay lại bước 2.

Bước 5: Đưa S ra màn hình rồi kết thúc.

Như vậy việc lặp không biết trước sẽ chỉ kết thúc khi mọt điều kiện cho trước không được thỏa mãn.

Trong Pascal mô tả cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước như sau:

While<điều kiện> do<câu lệnh>;

Trong đó:

- Điều kiện là biểu thức logic.

- Câu lệnh là một câu lệnh đơn hoặc ghép.

Chương trình tính bai toán 2:

program baitoan2;
uses crt;
var S:integer;
    a,N: integer;
begin
	clrscr;
	writeln('hay nhap gia tri cua a ');
	readln(a);
	S:=0;
	S:=S+1.0/a;
	N:=0;
	while not (1/(a+N)<0.0001) do
	begin
	N:=N+1;
	S:=S+1.0/(a+N);
	end; 
	writeln('Tong S la ',S:8:4);
	readln;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Ví dụ 2: Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương M và N.

Có nhiều giải thuật tìm ước chung lớn nhất của 2 số. Sau đây là một thuật toán.

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: Nếu M=N thì lấy giá trị chung này làm ước chung lớn nhất rối chuyển đến bước 5.

Bước 3: Nếu M>N thì M:=M-N ngược lại N:=N-M;

Bước 4: Quay lại bước 2.

Bước 5: Đưa ra kết quả ước chung lớn nhất rồi kết thúc.

Chương trình:

program ucln;
uses crt;
var M,N:integer;
begin
	clrscr;
	writeln('Nhap gia tri M va N :');
	readln(M,N);
	while M<>N do
	if M>N
	then
	M:=M-N
	else
	N:=N-M;
	writeln('uoc chung lon nhat la ',M);
	readln;
end.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên