Tin học 11 Bài tập và thực hành 3Tin học 11 Bài tập và thực hành 3

Để học tốt Tin học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 3 hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 bài Bài tập và thực hành 3 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

+ Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn;

Quảng cáo

+ Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

2. Nội dung

Bài 1 (trang 63 sgk Tin 11): Tạo mảng A gồn n (n<=100) số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300. Tính tổng các phần tử của mảng là bội số của một số nguyên dương k cho trước.

a) Tìm hiểu và chạy thử chương trình sau đây:

Quảng cáo
program sum1;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
    s,n,i,k:integer;
begin
	clrscr;
	randomize;
	write('Nhap N=');
	readln(n);
	for i:=1 to n do A[i]:=random(301)-random(301);
	for i:=1 to n do write(A[i]:5);
	writeln;
	write('Nhap k=');
	readln(k);
	s:=0;
	for i:=1 to n do
		if A[i] mod k=0 then
		s:=s+A[i];
	writeln('tong can tinh la ',s);
	readln
end.
Quảng cáo

Chú ý: Hàm chuẩn random(n) cho giá trị là số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến n-1, còn thủ tục randomize khởi tạo cơ chế sinh số ngẫu nhiên.

b) Hãy đưa các câu lệnh sau đây vào những vị trí cần thiết nhằm sửa đổi chương trình trong câu a) để có được chương trình đưa ra số các số dương và số các số âm trong mảng.

program sum1;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
    s,n,i,k,posi,neg:integer;
begin
	clrscr;
	randomize;
	write('Nhap N=');
	readln(n);
	for i:=1 to n do A[i]:=random(301)-random(301);
	for i:=1 to n do write(A[i]:5);
	writeln;
	s:=0;
	posi:=0;neg:=0;
	for i:=1 to n do
		if A[i] > 0 then posi:=posi+1
		else
		neg:=neg+1;
	writeln(posi:4,neg:4);
	readln
end.

Bài 2 (trang 64 sgk Tin 11): Viết chương trình tìm phần tử có giá trị lớn nhất của mảng và đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của phần tử tìm được. Nếu có nhiều phần tử có cùng giá trị lớn nhất thì đưa ra phần tử có chỉ số nhỏ nhất.

a) Hãy tìm hiểu chương trình sau đây:

program MaxElement;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
    n,i,j:integer;
begin
	clrscr;
	write('Nhap so luong phan tu cua day so N=');
	readln(N);
	for i:=1 to N do
		begin
		write('phan tu thu ',i,' =');
		readln(A[i]);
		end;
	j:=1;
	for i:=2 to n do 
		if A[i] > A[j] 
		then j:=i;
	write('Chi so : ',j,'Gia tri: ',A[j]:4);
	readln
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

b) Chỉnh sửa chương trình trên để đưa ra chỉ số của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất.

program MaxElement;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
    n,i,j:integer;
begin
	clrscr;
	write('Nhap so luong phan tu cua day so N=');
	readln(N);
	for i:=1 to N do
		begin
		write('phan tu thu ',i,' =');
		readln(A[i]);
		end;
	j:=1;
	for i:=2 to n do 
		if A[i] > A[j] 
		then j:=i;
	for i:=1 to n do
		if A[i]=A[j]
		then write(i:4);
	readln
end.

Kết quả:

Đưa ra chỉ số của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.