Giải Tin học 11 Bài tập và thực hành 5Bài tập và thực hành 5

1. Mục đích, yêu cầu

Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đổi xâu.

Quảng cáo

2. Nội dung

Bài 1 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập vào từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không. Xâu đối xứng có tính chất: đọc nó từ phải sang trái cũng thu được kết quả giống như đọc từ trái sang phải (còn được gọi là xâu palindrome).

a) Hãy chạy thử chương trình sau:

program vd2;
uses crt;
var
	i,x:byte;
	a,p:string;
begin
	clrscr;
	write('nhap xau:');
	readln(a);
	x:=length(a);
	p:='';
	for i:=x downto 1 do
	p:=p+a[i];
	if a=p then
		write('xau la palindrome')
	else
		write('xau khong phai la palindrome');
	readkey;
end.
Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

b) Hãy viết lại chương trình tên, trong đó không dùng biến xâu p.

Do xâu đảo ngược cũng chính là xâu viết xuôi nên

Xau[1]=Xau[length(xau)]
Xau[2]=Xau[length(xau-1)]
…..

Vậy ta có thể làm theo cách sau:

Sử dụng biến I để đếm xuôi rồi so sánh với xau[length(xau)-i] nếu khác nhau thì kết luận luôn không phải là palindrome. Lặp đến khi nào i> length(xau)-I +1(Vì duyệt tiếp chỉ là sự lặp lại)

program vd2;
uses crt;
var
	a:string;
	i:integer;
	p:boolean;
begin
	clrscr;
	write('nhap xau:');
	readln(a);
	i:=1;
	p:=true;
	while (i<length(a)-i+1)  do
	begin
	if a[i]<>a[length(a)-i+1] then
	begin
	break;
	end;
	i:=i+1;
	end;
	if p
	then
	writeln('xau la palindrome')
	else
	writeln('xau khong phai la palindrome');
	readkey;
end.
Quảng cáo

Cách này sẽ tiết kiệm được chi phí hơn cách trước do chỉ cần duyệt khoảng 1/2 xâu.

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Bài 2 (trang 73 sgk Tin 11): Viết chương tình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiêng Anh trong S (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Trả lời:

Phân tích:

Ta sẽ tạo một mảng gồm 26 kí tự để lưu trữ số lần xuất hiện của các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Phần từ đầu tiên sẽ lưu số lần xuất hiện của kí tự 'A' (do đề bài yêu cầu không phân biệt chữ thường với chữ hoa). Để lấy vị trí mảng của một kí tự nào đó ta dùng câu lệnh:

 ord(upcase(a[i]))-ord('A')

ord sẽ lấy giá trị tương ứng của kí tự trong bảng mã ASCII sau đó trừ đi giá trị của 'A' trong bảng ASCII .

Ví dụ :

Mã ASCII của 'A' là 65 thì vị trí trong mảng của nó là 65-65 =0

Mã ASCII của 'A' là 66 thì vị trí trong mảng của nó là 66-65 =1

program vd2;
uses crt;
var
	a:string;
	gt:array[0..26] of integer;
	i:integer;
begin
	clrscr;
	write('nhap xau:');
	readln(a);
	for i:=0 to 25 do
	gt[i]:=0;
	for i:=1 to length(a) do
	begin
	gt[ord(upcase(a[i]))-ord('A')]:=gt[ord(upcase(a[i]))-ord('A')]+1;
	end;
	for i:=0 to 25 do
	if gt[i]>0 then
	writeln(chr(ord('A')+i),':',gt[i]);
	readkey;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Bài 3 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự 'anh' bằng cụm kí tự 'em'.

Trả lời:

Ta sẽ tìm vị trí mà từ 'anh' xuất hiện đầu tiên bằng hàm pos sau đó xóa từ 'anh' đi rồi chèn từ 'em' vào.

Đến khi nào xâu ban đầu không còn từ 'anh' nữa thì dừng.

program vd2;
uses crt;
var
	a:string;
	vt:integer;
begin
	clrscr;
	write('nhap xau:');
	readln(a);
	while pos('anh',a)>0 do
	begin
	vt:=pos('anh',a);
	delete(a,vt,3);
	insert('em',a,vt);
	end;
	write(a);
	readkey;
end.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 11 Chương 4 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa