Tin học 11 Bài tập và thực hành 4Tin học 11 Bài tập và thực hành 4

Để học tốt Tin học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 4 hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 bài Bài tập và thực hành 4 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

+ Biết nhận xét, phân tích, đề xuất thuật toán giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn.

Quảng cáo

+ Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp.

2. Nội dung

Bài 1(trang 65 sgk Tin 11):

a) Hãy tìm hiểu và chạy thử chương trình thuật toán sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi với các giá trị khác nhau của n dưới đây .

Qua đó nhận xét về thời gian chạy chương trình.

Trả lời:

Quảng cáo
program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
	N,i,j,t:integer;
	A:array[1..Nmax] of integer;
begin
	clrscr;
	randomize;
	write('nhap so luong phan tu cua day N=');
	readln(N);
	for i:=1 to N do
	begin
	A[i]:=random(300)-random(300);
	end;
	for i:=1 to N do
	write(A[i]:5);
	writeln;
	for j:=N downto 2 do
		for i:=1 to j-1 do
			if A[i]>A[i+1] then
			begin
			t:=A[i];
			A[i]:=A[i+1];
			A[i+1]:=t;
			end;
	writeln('day da duoc sap xep la ');
	for i:=1 to N do write(A[i]:4);
	readln;
end.

Kết quả:

Quảng cáo
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

b) Khai báo thêm biến nguyên Dem và bổ sung vào chương trình những câu lệnh cần thiết để biến Dem tính số lần thực hiện tráo đổi trong thuật toán. Đưa kết quả ra màn hình.

Trả lời:

program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
	N,i,j,t,dem:integer;
	A:array[1..Nmax] of integer;
begin
	clrscr;
	randomize;
	write('nhap so luong phan tu cua day N=');
	readln(N);
	for i:=1 to N do
	begin
	A[i]:=random(300)-random(300);
	end;
	dem:=0;
	for i:=1 to N do
	write(A[i]:5);
	writeln;
	for j:=N downto 2 do
		for i:=1 to j-1 do
			if A[i] > A[i+1] then
			begin
			t:=A[i];
			A[i]:=A[i+1];
			A[i+1]:=t;
			dem:=dem+1;
			end;
	writeln('day da duoc sap xep la ');
	for i:=1 to N do write(A[i]:4);
	writeln;
	writeln('so lan thuc hien trao doi la ',dem);
	readln;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Bài 2 (trang 66 sgk Tin 11): Hãy đọc và tìm hiểu những phân tích để viết chương tình giải bài toán :

Cho mảng A gồm n phần tử. Hãy biết chương trình tạo mảng B[1..n] trong đó B[i] là tổng của I phần tử đầu tiên trong A.

Trả lời:

Có 2 cách:

Cách 1 là duyệt lần lượt các phần từ của mảng B. Đến vị trí I ta sẽ duyệt từ 1 đến I của mảng A rồi cộng dồn vào B[i]

Cách 2 là ta nhận thấy B[j]=B[j-1]+A[j] nếu j khác 1và B[j]=A[1] nếu j=1.

Cách 1:

program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
	N,i,j,t,dem:integer;
	A:array[1..Nmax] of integer;
	B:array[1..Nmax] of integer;
begin
	clrscr;
	randomize;
	dem:=0;
	write('nhap so luong phan tu cua day N=');
	readln(N);
	for i:=1 to N do
	begin
	A[i]:=random(300)-random(300);
	B[i]:=0;
	end;
	for i:=1 to N do
		for j:=1 to i do
		begin
			B[i]:=B[i]+A[j];
			dem:=dem+1;
		end;
	writeln('dem=',dem);
	readln;
end.

Kết quả:

Số lần thực thi phép cộng là:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Cách 2:

program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
	N,i,j,t,dem:integer;
	A:array[1..Nmax] of integer;
	B:array[1..Nmax] of integer;
begin
	clrscr;
	randomize;
	dem:=0;
	write('nhap so luong phan tu cua day N=');
	readln(N);
	for i:=1 to N do
	begin
	A[i]:=random(300)-random(300);
	B[i]:=0;
	end;
	B[1]:=A[1];
	for i:=2 to N do
		begin
		B[i]:=B[i-1]+A[i];
		dem:=dem+1;
		end;
	writeln('dem=',dem);
	readln;
end.

Kết quả:

Số lần thực thi phép cộng là

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Nhận thấy sử dụng cách 2 có thể làm giảm đáng kể số lượng phép toán cần thực hiện. Tuy tốc độ máy tính rất nhanh nhưng cũng có giới hạn. Vì thế ta nên tìm cách viết sao cho chương trình thực hiện càng ít phép toán càng tốt.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên