Tin học 11 Bài tập và thực hành 6Tin học 11 Bài tập và thực hành 6

Để học tốt Tin học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 6 hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 bài Bài tập và thực hành 6 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

+ Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng cho chữ chạy trên màn hình.

Quảng cáo

+ Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

2. Nội dung

+ Thủ tục CatDan(s1,s2) nhận đầu vào là xâu s1 gồm không quá 79 kí tự , tạo xâu s2 thu được từ xâu s1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trị cuối cùng. Ví dụ nếu s1='abcd' thì s2='bcda'.

Type str79=string[79];
Procedure CatDan(s1:str79; var s2:=str79);
	Begin
		S2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];
	End;
Quảng cáo

+ Thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ sung vào đầu dòng s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s.

Procedure CanGiua(var s:str79)
	Var I,n:integer;
	Begin
	N:=length(s);
	N:=(80-n ) div 2;
	For i:=1 to n do s:=' '+s;
End;

b) Theo dõi cách sử dụng hai thủ tục trên, ta có thể viết chương trình sau đây để nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòn gchuwx chạy giữa mà có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25*80.

Quảng cáo
uses crt;
type str79=string[79];
var 
	s1,s2:str79;
	stop:boolean;
procedure CatDan(s1:str79;var s2:str79);
	begin
	s2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];
	end;
procedure CanGiua (var s:str79);
	var i,n:integer;
	begin
	n:=length(s);
	n:=(80-n) div 2;
	for i:=1 to n do s:=' '+s;
	end;
begin
	clrscr;
	write('Nhap xau s1:');
	readln(s1);
	CanGiua(s1);
	clrscr;
	stop:=false;
	while not(stop) do
	begin
		gotoxy(1,12);
		write(s1);
		delay(500);
		CatDan(s1,s2);
		s1:=s2;
		stop:=keypressed;
	end;
	readln
end.

Thử chạy với dòng chữ '… Mung nghin nam Thang Long-Ha Noi!...'

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

c) Hãy viết thủ tục ChuChay(s,dong) nhận đầu vào là xâu s gồm không qus 79 kkis tự và biến nguyên dong, đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết chương trình đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết và chạy chương trình có sử dụng thủ tục này.

uses crt;
type str79=string[79];
var 
	s1,s2:str79;
	stop:boolean;
	dong:integer;
procedure ChuChay(s:string;dong:integer);
begin
	gotoxy(1,dong);
	write(s);
end;
procedure CatDan(s1:str79;var s2:str79);
	begin
	s2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];
	end;
procedure CanGiua (var s:str79);
	var i,n:integer;
	begin
	n:=length(s);
	n:=(80-n) div 2;
	for i:=1 to n do s:=' '+s;
	end;
begin
	clrscr;
	write('Nhap xau s1:');
	readln(s1);
	write('Nhap vao dong ');
	readln(dong);
	CanGiua(s1);
	clrscr;
	stop:=false;
	while not(stop) do
	begin
		ChuChay(s1,dong);
		delay(500);
		CatDan(s1,s2);
		s1:=s2;
		stop:=keypressed;
	end;
	readln
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên