Giải Tin học 11 Bài tập và thực hành 6Bài tập và thực hành 6

1. Mục đích, yêu cầu

+ Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng cho chữ chạy trên màn hình.

Quảng cáo

+ Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

2. Nội dung

+ Thủ tục CatDan(s1,s2) nhận đầu vào là xâu s1 gồm không quá 79 kí tự , tạo xâu s2 thu được từ xâu s1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trị cuối cùng. Ví dụ nếu s1='abcd' thì s2='bcda'.

Type str79=string[79];
Procedure CatDan(s1:str79; var s2:=str79);
	Begin
		S2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];
	End;
Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

+ Thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ sung vào đầu dòng s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s.

Procedure CanGiua(var s:str79)
	Var I,n:integer;
	Begin
	N:=length(s);
	N:=(80-n ) div 2;
	For i:=1 to n do s:=' '+s;
End;

b) Theo dõi cách sử dụng hai thủ tục trên, ta có thể viết chương trình sau đây để nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòn gchuwx chạy giữa mà có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25*80.

Quảng cáo
uses crt;
type str79=string[79];
var 
	s1,s2:str79;
	stop:boolean;
procedure CatDan(s1:str79;var s2:str79);
	begin
	s2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];
	end;
procedure CanGiua (var s:str79);
	var i,n:integer;
	begin
	n:=length(s);
	n:=(80-n) div 2;
	for i:=1 to n do s:=' '+s;
	end;
begin
	clrscr;
	write('Nhap xau s1:');
	readln(s1);
	CanGiua(s1);
	clrscr;
	stop:=false;
	while not(stop) do
	begin
		gotoxy(1,12);
		write(s1);
		delay(500);
		CatDan(s1,s2);
		s1:=s2;
		stop:=keypressed;
	end;
	readln
end.

Thử chạy với dòng chữ '… Mung nghin nam Thang Long-Ha Noi!...'

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

c) Hãy viết thủ tục ChuChay(s,dong) nhận đầu vào là xâu s gồm không qus 79 kkis tự và biến nguyên dong, đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết chương trình đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết và chạy chương trình có sử dụng thủ tục này.

uses crt;
type str79=string[79];
var 
	s1,s2:str79;
	stop:boolean;
	dong:integer;
procedure ChuChay(s:string;dong:integer);
begin
	gotoxy(1,dong);
	write(s);
end;
procedure CatDan(s1:str79;var s2:str79);
	begin
	s2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];
	end;
procedure CanGiua (var s:str79);
	var i,n:integer;
	begin
	n:=length(s);
	n:=(80-n) div 2;
	for i:=1 to n do s:=' '+s;
	end;
begin
	clrscr;
	write('Nhap xau s1:');
	readln(s1);
	write('Nhap vao dong ');
	readln(dong);
	CanGiua(s1);
	clrscr;
	stop:=false;
	while not(stop) do
	begin
		ChuChay(s1,dong);
		delay(500);
		CatDan(s1,s2);
		s1:=s2;
		stop:=keypressed;
	end;
	readln
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 11 Chương 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa