Tin học 11 Bài tập và thực hành 7Tin học 11 Bài tập và thực hành 7

Để học tốt Tin học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 7 hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 bài Bài tập và thực hành 7 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

   + Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con;

   + Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giải một bài toán trên máy tính.

Quảng cáo

2. Nội dung

a) Tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh, chu vi, diện tích, kiểm tra các tính chất đều, cân, vuông của tam giác được trình bày dưới đây.

Giả thiết tam giác được xác định bởi tọa độ của ba đỉnh. Ta sử dụng kiểu bản ghi để mô tả một tam giác.

Type Diem=record
		X,y:real
	    End;
    Tamgiac=record 
		A,B,C:Diem;
		End;
Quảng cáo

Ta xây dựng các thủ tục và hàm :

   + Thủ tục nhận dữ liệu vào là biến mô tả tam giác R và dữ liệu ra là độ dài của ba cạnh a,b,c:

Procedure Daicanh(var R:Tamgiac; var a,b,c:real);

   + Hàm tính chu vi của tam giác R:

function ChuVi(var R:Tamgiac):real; 

   + Hàm tính diện tích của tam giác R:

function Dientich(var R:Tamgiac):real; 

   + Thủ tục nhận đầu vào là biến mô tả tam giác R và đầu ra là tính chất của tam giác:

procedure Tinhchat(var R:Tamgiac;var Deu,Can,Vuong:boolean);
Quảng cáo

   + Thủ tục hiển thị tọa độ ba đỉnh của tam giác lên màn hình:

procedure Hienthi (var R:tamgiac); 

   + Hàm tính khoảng cách giữa hai điểm P,Q:

function Kh_cach(P,Q:Diem):real;

b) Tìm hiểu chương trình nhập vào tọa độ ba đỉnh một tam giác và sử dụng hàm, thủ tục được xây dựng dưới đây để khảo sát các tính chất của tam giác.

uses crt;
const eps=1.0E-6;
type
Diem=record
	x,y:real;
   end;
Tamgiac=record
	A,B,C:Diem;
	end;
var T:Tamgiac;
  Deu,Can,Vuong:boolean;
function Kh_cach(P,Q:Diem):real;
begin
	Kh_cach:=sqrt((P.X-Q.x)*(P.x-Q.x)+(P.y-Q.y)*(P.y-Q.y));
end;
procedure Daicanh(var R:Tamgiac;var a,b,c:real);
begin
	a:=Kh_cach(R.B,R.C);
	b:=Kh_cach(R.A,R.C);
	c:=Kh_cach(R.A,R.B);
end;
function ChuVi(var R:Tamgiac):real;
	var a,b,c:real;
begin
	Daicanh(R,a,b,c);
	Chuvi:=a+b+c;
end;
function Dientich(var R:Tamgiac):real;
	var a,b,c,p:real;
begin
	Daicanh(R,a,b,c);
	p:=(a+b+c)/2;
	Dientich:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
end;
procedure Hienthi (var R:tamgiac);
begin
	writeln('Toa do 3 dinh cua tam giac la :');
	writeln('-Dinh A(',R.A.x:0:3,',',R.A.y:0:3,')');
	writeln('-Dinh B(',R.B.x:0:3,',',R.B.y:0:3,')');
	writeln('-Dinh C(',R.C.x:0:3,',',R.C.y:0:3,')');
end;
procedure Tinhchat(var R:Tamgiac;var Deu,Can,Vuong:boolean);
	var a,b,c:real;
begin
	Deu:=false;Can:=false;;Vuong:=false;
	Daicanh(R,a,b,c);
	if (abs(a-b)<eps) and (abs(a-c)<eps) then
	Deu:=true
	else 
	if (abs(a-b)<eps) or (abs(a-c)<eps) or (abs(b-c)<eps)
	then Can:=true;
	if (abs(a*a+b*b-c*c)<eps) or (abs(a*a+c*c-b*b)<eps)
	then Vuong:=true;
end;       
begin
	clrscr;
	writeln('Nhap tam giac :');
	write('Toa do dinh A:'); readln(T.A.x,T.A.y);
	write('Toa do dinh B:'); readln(T.B.x,T.B.y);
	write('Toa do dinh C:'); readln(T.C.x,T.C.y);
	writeln('======================================');
	Hienthi(T);
	writeln('Dien tich: ',Dientich(t):9:3);
	writeln('Chu vi:',Chuvi(T):9:3);
	Tinhchat(T,Deu,Can,Vuong);
	writeln('Tam giac co tinh chat :');
	if Deu then writeln('La tam giac deu ')
		else if Can then writeln('La tam giac can ');
	if Vuong then writeln('La tam giac vuong ');
	readln;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

c) Viết chương trình sử dụng các hàm và thủ tục xây dựng ở trên để giải bài toán:

Cho tệp dữ liệu TAMGIAC.DAT có cấu trúc như sau:

   + Dòng đầu tiên chứa số N;

   + N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa sáu số thực Xa, Xb, Xc, Ya, Yb, Yc là tọa độ của ba đỉnh A, B, C của tam giác ABC.

Hãy nhập dữ liệu từ tệp đã cho và trong số N tam giác đó, đưa ra tệp TAMGIAC.OUT gồm 3 dòng:

   + Dòng đầu tiên là số lượng tam giác đều.

   + Dòng thứ hai là số lượng tam giác cân (nhưng không đều );

   + Dòng thứ ba là số lượng các tam giác vuông;

Trả lời:

   + Ta cần 2 biến kiểu tệp để tham chiếu đến 2 tệp 'TAMGIAC.DAT' và 'TAMGIAC.OUT' .

   + Đầu tiên ta đọc số N ở đầu tệp 'TAMGIAC.DAT' từ đó biết tiến hành đọc bấy nhiêu tam giác.

   + Sau đó dùng thủ tục Tinhchat để xác định tính chất của các tam giác. Rồi dùng các biến đếm để lưu số lượng các tam giác.

uses crt;
const eps=1.0E-6;
type
Diem=record
	x,y:real;
   end;
Tamgiac=record
	A,B,C:Diem;
	end;
var T:array[1..1000] of Tamgiac;
  Deu,Can,Vuong:boolean;
  N,i:integer;
  sdeu,scan,svuong:integer;
  tin,tout:text;
function Kh_cach(P,Q:Diem):real;
begin
	Kh_cach:=sqrt((P.X-Q.x)*(P.x-Q.x)+(P.y-Q.y)*(P.y-Q.y));
end;
procedure Daicanh(var R:Tamgiac;var a,b,c:real);
begin
	a:=Kh_cach(R.B,R.C);
	b:=Kh_cach(R.A,R.C);
	c:=Kh_cach(R.A,R.B);
end;
procedure Tinhchat(var R:Tamgiac;var Deu,Can,Vuong:boolean);
	var a,b,c:real;
begin
	Deu:=false;Can:=false;;Vuong:=false;
	Daicanh(R,a,b,c);
	if (abs(a-b)<eps) and (abs(a-c)<eps) then
	Deu:=true
	else 
	if (abs(a-b)<eps) or (abs(a-c)<eps) or (abs(b-c)<eps)
	then Can:=true;
	if (abs(a*a+b*b-c*c)<eps) or (abs(a*a+c*c-b*b)<eps)
	then Vuong:=true;
end;
begin
	assign(tin,'TAMGIAC.DAT');
	reset(tin);
	assign(tout,'TAMGIAC.OUT');
	rewrite(tout);
	sdeu:=0;
	scan:=0;
	svuong:=0;
	readln(tIN,N);
	for i:=1 to N do
		begin
			Deu:=false;
			Can:=false;
			Vuong:=false;
			readln(tin,T[i].A.x,T[i].A.y,T[i].B.x,T[i].B.y,T[i].C.x,T[i].C.y);
			Tinhchat(T[i],Deu,Can,Vuong);
			if Deu then
			sdeu:=sdeu+1
			else if Can
			then scan:=scan+1;
			if Vuong then
			svuong:=svuong+1;
		end;
	writeln(tout,'So luong cac tam giac deu la ',sdeu);
	writeln(tout,'So luong cac tam giac can ma khong deu la ',scan);
	write(tout,'So luong cac tam giac vuong la ',svuong);
	close(tin);
	close(tout);
end.

Kết quả:

Với dữ liệu file nguồn:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Kết quả nhận được ở file đích

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên