Giải Tin học 11 Bài tập và thực hành 8Bài tập và thực hành 8

1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.

Quảng cáo

2. Nội dung

a) Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên. Ví trí bắt đầu vẽ là tâm của màn hình. Kết thúc việc vẽ bằng cách nhấn một phím bất kỳ. Chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình.

uses crt,graph;
var
	stop:boolean;
function DetectInit(path:string):integer;
	var drive,mode:integer;
begin
	drive:=0;
	InitGraph(drive,mode,path);
	DetectInit:=GraphResult;
end;
begin
	if DetectInit('C:\TP\BGI') <> 0
	then
	begin
		write(' Loi do hoa nhan Enter de ket thuc ');
		readln;
	end
	else
	begin
		randomize;
		MoveTo(getmaxx div 2,getmaxy div 2);
		stop:=false;
		while not (stop) do
		begin
			setcolor(Random(Getmaxcolor));
			LineTo(Random(Getmaxx),Random(Getmaxy));
			Delay(200);
			stop:=keypressed;
		end;
	end;
closegraph;
end.
Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

b) Chương trình dưới đây minh họa việc sử dụng các thủ tục vẽ hình đơn giản. Hãy chạy chương trình rồi thay đổi một số tham số như màu vẽ, tọa độ và quan sát kết quả trên màn hình.

uses graph;
var
	gd,gm:integer;
	xm,ym,xmaxD4,ymaxD4:word;
begin
	gd:=detect;
	Initgraph(gd,gm,'C:\TP\BGI');
	xm:=getmaxx div 2;
	ym:=getmaxy div 2;
	setcolor(yellow);
	rectangle(10,10,xm,ym);
	readln;
	setcolor(LightGreen);
	Circle(450,100,50);
	readln;
	setcolor(Red);
	Ellipse(100,200,0,360,50,120);
	readln;
	CloseGraph;
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11
Quảng cáo

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 11 Chương 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa