Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13 (có đáp án): Kiểu bản ghi

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13: Kiểu bản ghi có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13 (có đáp án): Kiểu bản ghi

Quảng cáo

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về chức năng của kiểu bản ghi là phù hợp nhất?

A. Để mô tả đối tượng chứa nhiều loại thông tin khác nhau

B. Để mô tả nhiều dữ liệu

C. Để mô tả dữ liệu gồm cả số và xâu kí tự

D. Để tạo mảng nhiều chiều

Trả lời: Kiểu dữ liệu bản ghi dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính (thông tin), mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: A

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về bản ghi là không phù hợp?

A. Bản ghi là dữ liệu có cấu trúc

B. Bản ghi thường có nhiều trường dữ liệu

C. Trường dữ liệu của bản ghi có thể là một kiểu bản ghi khác

D. Bản ghi thường được dùng để thay thế mảng

Trả lời: Kiểu dữ liệu bản ghi dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.  Đối với kiểu mảng thì dùng để mô tả các đối tượng có cùng thuộc tính nhưng kiểu dữ liệu giống nhau. Vì vậy không thể dùng bản ghi để thay thế mảng.

Đáp án: D  

Quảng cáo

Câu 3: Cho biến bản ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh. Biểu thức nào truy cập đến trường ho_ten  của bản ghi này?

A. ho_ten;

B. sinh_vien →→ ho_ten;

C. sinh_vien.(ho_ten,ngay_sinh);

D. sinh_vien.ho_ten;

Trả lời:  Cấu trúc tham chiếu đến một trường trong bản ghi là:

< Tên biến kiểu bản ghi>.< tên trường>;

Đáp án: D

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về kiểu bản ghi?

A. Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc

B. Mỗi bản ghi mô tả một đối tượng, mỗi bản ghi có thể gồm một số thành phần gọi là trường, mỗi trường mô tả một thuộc tính của đối tượng. Giống như kiểu mảng, các thành phần tạo thành một bản ghi phải thuộc cùng một kiểu dữ liệu.

C. Có thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>

D. Trên các biến bản ghi, ta có thể sử dụng các phép toán số học +,  – , *, /

Trả lời: Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mỗi bản ghi mô tả một đối tượng, mỗi bản ghi có thể gồm một số thành phần gọi là trường, mỗi trường mô tả một thuộc tính của đối tượng. Giống như kiểu mảng, các trường tạo thành một bản ghi có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về kiểu bản ghi?

A. Có thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>

B. Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc

C. Với A. B là hai biến bản ghi thì ta chỉ có thể dùng lệnh gán A := B trong trường hợp A và  B là cùng kiểu

D. Kiểu bản ghi cho chúng ta một phương thức xây dựng các kiểu dữ liệu mới một cách linh hoạt và phong phú. Kiểu bản ghi thường được dùng để mô tả các đối tượng trong các bài toán quản lí

Trả lời: Không thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>, vì các phép toán quan hệ dùng trong các biểu thức quan hệ.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, có thể gán giá trị cho bản ghi bằng cách?

A. Gán giá trị cho từng trường;

B. Gán giá trị cho bảng ghi;

C. Nhập giá trị từ bàn phím;

D. Cả 3 cách trên;

Trả lời:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, có thể gán giá trị cho bản ghi bằng cách:

+ Gán giá trị cho từng trường: có thể thực hiện bằng lệnh gán hoặc nhập từ bàn phím

+ Dùng lệnh trực tiếp: nếu A. B là hai bản ghi cùng kiểu, ta có thể gán giá trị của B cho A bằng câu lệnh A:= B;

Đáp án: D

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để khai báo kiểu bản ghi để xử lý danh sách cán bộ của một cơ quan, khai báo kiểu bản ghi nào trong các khai báo sau là đúng? ( Bản ghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, mức lương, phụ cấp )

A. Type CanBo = Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

End;           

B. Type CanBo : Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

End;

C. Type CanBo : Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

  1. Type CanBo : Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

End.

Trả lời: Cấu trúc khai báo kiểu bản ghi:

Type <tên kiểu bản ghi> = record

          <tên trường 1> : < kiểu trường 1>;

          …

          <tên trường k> : < kiểu trường k>;

End;

Đáp án:A

Câu 8: Để truy cập vào từng trường của bản ghi ta viết?

A. <tên biến bản ghi> . <giá trị của trường> ;

B. <tên kiểu bản ghi> . <tên trường> ;

C. <tên biến bản ghi> . <tên trường> ;

D. <tên kiểu bản ghi> . <giá trị của trường> ;

Trả lời: Cấu trúc truy cập từng trường của bản ghi là: <tên biến bản ghi> . <tên trường> ;         

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 9: Câu lệnh nào trong các câu lệnh sau không dùng để gán giá trị cho trường của bản ghi A? (với bản ghi A có 3 trường là Ten, Lop, Diem)

A. A.Ten := ‘Nguyen Van A’ ;

B. A.Lop := ‘11A7’ ;

C. Readln(A.Diem) ;

D. S := A.Diem ;            

Trả lời:

Để gán giá trị cho trường có thể thực hiện bằng lệnh gán giá trị cụ thể hoặc nhập từ bàn phím (readln).

Đáp án: D

Câu 10: Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường được dùng để?

A. Mô tả hay lưu trữ thông tin về nhiều đối tượng cần quản lý ;

B. Mô tả hay lưu trữ thông tin về một thuộc tính cần quản lý ;   

C. Mô tả hay lưu trữ thông tin về một đối tượng cần quản lý ;

D. Mô tả hay lưu trữ thông tin về nhiều thuộc tính cần quản lý ;

Trả lời: Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: B

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.