Trắc nghiệm Tin 11 Bài 13: Kiểu bản ghi | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13: Kiểu bản ghi ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 13: Kiểu bản ghi

Quảng cáo

Câu 1: Để khởi tạo biến d có kiểu dict (chưa gán giá trị) ta dùng lệnh:

A. d={}

B. d=’’

C. d=[]

D. d=0

Câu 2. Gán giá trị cho một biến dict được thực hiện theo cú pháp:

A. <tên biến>[<key>]:=<giá trị>

B. <tên biến>[<key>]=<giá trị>

C. <tên biến>[<key>]:<giá trị>

D. <tên biến>==<giá trị>

Câu 3. Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An’, ‘tuổi’:21}

print(d[‘ten’])

Kết quả là:

A. ‘ten’

B. tuổi

C. 21

D. Nguyễn Văn An

Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An,’tuoi’:21}

d[‘tuoi’]=27

Print(d)

Kết quả trên màn hình là:

A. {‘ten’:’Nguyễn Văn An,’tuoi’:21}

B. {‘ten’:’Nguyễn Văn An,’tuoi’:27}

C. {’tuoi’:27}

D. {’tuoi’:21}

Câu 5. Câu lệnh d.clear() có nghĩa là:

A. Xóa tất cả các phần tử trong d, trả về dict rỗng.

B. Xóa phần tử cuối cùng trong d.

C. Xóa phần tử đầu tiên trong d.

D. Xóa và lấy giá trị được xóa.

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

d={1:2,2:4,3:9}

Print(d.pop(2))

Print(d)

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

A. 1

B. 4

C. 9

D. {2,9}

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

d={1:2,2:4,3:9}

Print(d.popitem())

Print(d)

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

A. (2,4)

B. (3,9)

C. (4,9)

D. (2,9)

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

ages = {'An': 24, 'Binh': 30, 'Cuc': 27}

for x in ages:

print(ages[x])

Kết quả trả về là:

A. 24

30
 27

B. 24

     30

C. 30

     27

D. 27

Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:

friend_ages = {'An': 24, 'Binh': 30, 'Cuc': 27, 'Dat': 30, 'Hoa': 18}

print('Binh' in friend_ages) 

Kết quả trả về là:

A. True

B. False

C. 0

D. 1

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

friend_ages = {'An': 24, 'Binh': 30, 'Cuc': 27, 'Dat': 30, 'Hoa': 18}

print(len(friend_ages)) 

Kết quả là:

A. 4

B. 5

C. 0

D. 3

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.