Trắc nghiệm Tin 11 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Quảng cáo

Câu 1. Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

A. def <tên hàm>([danh sách tham số]) :

          [return <dãy giá trị trả về>]

B. def<tên hàm>([ ([danh sách tham số]) :

          [<dãy các lệnh>]

C. def <tên hàm>([danh sách tham số]) :

          [<dãy các lệnh>]

          [return <dãy giá trị trả về>]

D. def <tên hàm> :

          [<dãy các lệnh>]

          [return <dãy giá trị trả về>]

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

A. Phần thân hàm là dãy các câu lệnh được viết thụt lề so với dòng đầu của định nghĩa hàm.

B. Phần thân hàm là dãy các câu lệnh được viết thẳng lề so với dòng đầu của định nghĩa hàm.

C. Phần thân hàm là dãy các câu lệnh được viết hoa ở đầu dòng.

D. Phần thân hàm là dãy các câu lệnh được hoa và thẳng hàng so với dòng đầu của định nghĩa hàm.

Câu 3. Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

A. Khai báo biến.

B. Khai báo hằng.

C. Nhập dữ liệu.

D. Tên hàm và tham số hình thức.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ không có lệnh return.

B. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ có lệnh return và theo sau là dãy giá trị trả về. 

C. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ là dãy các lệnh tính giá trị và không có lệnh return.

D. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ duy nhất lệnh return.

Câu 5. Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

A. Dấu ‘:’

B. Dấu ‘;’

C. Dấu ‘.’

D. Dấu ‘,’

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

def  t(a1,b1)

        s=a1*b1

        return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

A. Thiếu lời gọi hàm.

B. Thiếu dấu : cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm.

C. Thiếu tham số hình thức.

D. Thiếu biến toàn cục

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

def  t(a1,b1):

s=a1*b1

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

A. Thiếu lời gọi hàm.

B. Thiếu dấu ’:’ cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm.

C. Thiếu tham số hình thức.

D. Thiếu lệnh return giá trị cần trả về ở cuối thân hàm.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

def   t(a1,b1):

        s=abs(a1-b1)

        return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

A. -2

B. 4

C. 2

D. 6

Câu 9. Kiểu tham số bất biến gồm các kiểu:

A. Số nguyên, số thực, chuỗi và bộ (tuble).

B. Danh sách (list), tập hợp (set), từ điển (dict).

C. Số nguyên, tập hợp (set), từ điển (dict).

D. số thực, danh sách (list).

Câu 10. Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

A. Số nguyên, số thực, chuỗi và bộ (tuble) 

B. Danh sách (list), tập hợp (set), từ điển (dict)

C. Số nguyên, tập hợp (set), từ điển (dict)

D. số thực, danh sách (list)

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.