200 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 Python có đáp án | Trắc nghiệm Tin 11 Python

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 Python có đáp án và giải thích chi tiết được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để đạt điểm cao trong bài thi môn Tin học 11.

câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python

Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Chương 2: Chương trình đơn giản

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc
Trắc nghiệm Tin 11 Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 1. Chương trình dịch là:

A. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

B. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp thành ngôn ngữ bậc cao.

C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình cụ thể.

D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.

Câu 2. Biên dịch là:

A. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy, không thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Chương trình dịch, dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao. 

D. Chương trình dịch, lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh.

Câu 3. Thông dịch là:

A. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy, không thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Chương trình dịch, dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao. 

D. Chương trình dịch, lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh.

Câu 4. Sự giống nhau giữa thông dịch và biên dịch là:

A. Không phải chương trình dịch.

B. Đều là chương trình dịch.

C. Đều dịch từ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Đều dịch từ ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.

Câu 5. Sự khác nhau giữa thông dịch và biên dịch là:

A. Thông dịch: lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh. Biên dịch: dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Biên dịch: lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh. Thông dịch: dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Biên dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Thông dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Thông dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Biên dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 6. Lập trình là:

A. mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

B. sử dụng cấu trúc dữ liệu để mô tả dữ liệu.

C. sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

D. sử dụng cấu trúc dữ liệu để diễn đạt các thao tác của thuật toán.

Câu 7. Chương trình nguồn là:

A. Chương trình viết bằng mã nhị phân.

B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy.

C.Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp.

D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 8. Chương trình đích là:

A. Chương trình viết bằng hợp ngữ.

B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy.

C. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Python.

D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy.

B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung phụ thuộc vào loại máy.

C. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp nói chung không phụ thuộc vào loại máy.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có thể được nạp trực tiếp vào bộ nhớ và thực hiện ngay, còn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.

B. Chương trình đặc biệt có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể được gọi là chương trình dịch.

C. Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

D. Chương trình dịch nhận đầu vào là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp (chương trình nguồn), thực hiện chuyển đổi sang ngôn ngữ lập trình bậc cao (chương trình đích).

Trắc nghiệm Tin 11 Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Câu 1. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có các thành phần cơ bản là:

A. Bảng chữ cái, cú pháp.

B. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa.

C. Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

D. Cú pháp và ngữ nghĩa.

Câu 2. Tên nào sau đây trong ngôn ngữ Python là đặt đúng theo quy cách:

A. Bai#1 

B. Bai   1

C. 1.Bai 1

D. Bai1

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?

A. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Biến là đại lượng bất kì.

C. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

D. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tên dành riêng là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình có thể được sử dụng với ý nghĩa khác.

B. Tên do người lập trình đặt được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Các tên này được trùng với tên dành riêng.

C. Tên dành riêng là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác.

D. Hằng là các đại lượng có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về “hằng”?

A. Hằng là đại lượng thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu.

C. Hằng là đại lượng bất kì.

D. Hằng không bao gồm: số học và lôgic.

Câu 6. Tên nào sau đây trong ngôn ngữ Python là đặt sai theo quy cách:

A. Bai#1 

B. Bai1

C. _Bai 1

D. Bai1_

Câu 7. Hãy cho biết biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Python:

A. ‘bai1’

B. 23

C. True

D. 2a

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tên dành riêng?

A. Tên dành riêng do người lập trình đặt cần khai báo trước khi sử dụng.

B. Là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác.

C. Là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình được phép sử dụng với ý nghĩa khác.

D. Người lập trình khai báo tên dành riêng trước khi sử dụng.

Câu 9. Để chú thích 1 dòng trong python:

A. Đặt dấu # ở đầu dòng cần chú thích.

B. Đặt dòng cần chú thích trong cặp ngoặc {}.

C. Đặt dấu @ ở đầu dòng cần chú thích.

D. Đặt dấu # ở cuối dòng cần chú thích.

Câu 10. Hãy cho biết biểu diễn nào dưới đây là biểu diễn hằng trong Python:

A. bai1#

B. 23@

C. False

D. 2ab

Trắc nghiệm Tin 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

A. Nhất định phải có phần khai báo.

B. Không cần có phần khai báo.

C. Chỉ khai báo khi dùng hàm toán học.

D. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con nào đó.

Câu 2. Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

A. Nhất định phải khai báo ở phần đầu chương trình.

B. Nhất định phải khai báo ở cuối chương trình.

C.   Khai báo ở bất kì vị trí nào trong chương trình trước khi dùng đến.

D. Không cần phải khai báo.

Câu 3. Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

A. Kí tự

B. Số học

C. Logic

D. Kí tự và logic

Câu 4. Trong Python khai báo hằng đúng là:

A. PI:=3.14

B. PI:3.14

C. PI=3.14

D. PI 3.14

Câu 5. Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính √a ta dùng lệnh:

A. a.math.sqrt()

B. math.sqrt()

C. sqrt(a)

D. math.sqrt(a)

Câu 6. Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến là:

A. a,b,x

B. a, b

C. x

D. b,x

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu trúc chương trình trong Python:

A. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal hay C.

B. Python là ngôn ngữ thông dịch, chương trình dịch của Python dịch đến đâu thì thực hiện chương trình tới đó. Như vậy không có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal hay C.

C. Python có quy định chặt chẽ phải có phần thân chương trình.

D. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các câu lệnh trong Python?

A. Python quy định mỗi câu lệnh nên được viết trên một dòng riêng biệt, kết thúc bằng dấu “;”.

B. Python quy định các câu lệnh nên được viết trên một dòng.

C. Python quy định các câu lệnh nên được viết trên một dòng, kết thúc bằng dấu “;”

D. Python quy định mỗi câu lệnh nên được viết trên một dòng riêng biệt.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí.

B. Tất cả các biến dùng trong chương trình không cần phải đặt tên.

C. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal.

D. Python yêu cầu sử dụng dấu “;” khi kết thúc câu lệnh.

Câu 10. Chương trình Python là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:

A. .pas

B. .py

C. .exe

D. .doc

....................................

....................................

....................................

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên