Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13: Kiểu bản ghi | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13: Kiểu bản ghi ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13: Kiểu bản ghi

Quảng cáo

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kiểu cấu trúc (struct)?

A. Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

B. Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng khác nhau về thuộc tính.

C. Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng có cùng kiểu dữ liệu.

D. Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng khác nhau về thuộc tính và có cùng kiểu dữ liệu.

Câu 2. Kiểu cấu trúc được định nghĩa:

A. struct

        < kiểu thành viên 1>< thành viên 1>;

. . .

        < kiểu thành viên k>< thành viên k>;

};

B. < tên kiểu cấu trúc>{

        < kiểu thành viên 1>< thành viên 1>;

. . .

        < kiểu thành viên k>< thành viên k>;

};

C. struct < tên kiểu cấu trúc>

D. struct < tên kiểu cấu trúc>{

        < kiểu thành viên 1>< thành viên 1>;

. . .

        < kiểu thành viên k>< thành viên k>;

};

Câu 3. Sau khi có kiểu cấu trúc, biến kiểu cấu trúc có thể được khai báo như sau:

A. < tên biến bản ghi> < tên kiểu cấu trúc>;

B. < tên kiểu cấu trúc> < tên biến bản ghi>;

C. < tên kiểu cấu trúc>:< tên biến bản ghi>;

D. < tên biến bản ghi>:< tên kiểu cấu trúc>;

Quảng cáo

Câu 4. Có bao nhiêu cách gán giá trị cho biến bản ghi?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

      string HoTen;

      string NgaySinh, DiaChi;

      float Toan, Van;

      char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên biến có kiểu dữ liệu cấu trúc là:

A. HoTen

B. XepLoai

C. HocSinh

D. Toan

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

      string HoTen;

      string NgaySinh, DiaChi;

      float Toan, Van;

      char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên các thành viên là:

A. HoTen, NgaySinh, DiaChi, Toan, Van, XepLoai;

B. HoTen, NgaySinh, Hocsinh;

C. HocSinh, Toan, Van, XepLoai;

D. HoTen, NgaySinh, DiaChi, Toan, Van, XepLoai, HocSinh;

Quảng cáo

Câu 7. Nếu A là biến kiểu cấu trúc và X là tên một thuộc tính của A, thì tham chiếu đến thuộc tính X, được viết là:

A. A.X

B. X.A

C. A[X]

D. X[A]

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

#include < iostream>

using namespace std;

struct Rectangle {

   int width, height;

};

int main(void) {

   struct Rectangle rec;

Nếu muốn gán giá trị cho biến height bằng 8 ta viết:

A. rec[height] = 8;

B. height.rec = 8;

C. rec.height = 8;

D. height = 8;

Câu 9. Nếu A và B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trị của B cho A dùng lệnh gán trực tiếp bằng câu lệnh:

A. A==B;

B. A:=B;

C. A=B;

D. B:=A;

Quảng cáo

Câu 10. Cho khai báo cấu trúc sau:

struct SinhVien {

    int maSV;

    char ho[20];

    char ten[20];

    bool gioiTinh;

    char queQuan[100];

};

Để khai báo 2 biến sv1 và sv2 có kiểu SinhVien ta khai báo:

A. sv1, sv2 : SinhVien;

B. sv1, sv2 of SinhVien;

C. SinhVien: sv1, sv2;

D. SinhVien sv1, sv2;

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về kiểu cấu trúc?

A. Kiểu cấu trúc là một loại dữ liệu khác trong ngôn ngữ lập trình C/C++, cho phép bạn kết hợp các dữ liệu khác kiểu nhau.

B. Cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một bản ghi.

C. Để truy cập bất kỳ thành viên nào của cấu trúc, bạn sử dụng toán tử truy cập phần tử (.). Toán tử truy cập thành viên cấu trúc được mã hóa là dấu chấm giữa tên biến cấu trúc và thành viên cấu trúc mà bạn muốn truy cập.

D. Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng khác nhau về thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Câu 12. Cho đoạn chương trình sau:

struct SinhVien

{

    int maSV;

    char ho[20];

    char ten[20];

    bool gioiTinh;

    char queQuan[100];

};

int main(){

    SinhVien sv1, sv2;

    struct SinhVien sv3, sv4;

    struct SinhVien sv[100];

Trong đoạn chương trình trên biến sv1, sv2 thuộc dữ liệu kiểu:

A. Tự định nghĩa

B. SinhVien

C. Mảng

D. Nguyên

Câu 13. Cho đoạn chương trình sau:

struct SinhVien

{

    int maSV;

    char ho[20];

    char ten[20];

    bool gioiTinh;

    char queQuan[100];

};

int main(){

    SinhVien sv1, sv2;

    struct SinhVien sv3, sv4;

    struct SinhVien sv[100];

Trong đoạn chương trình trên biến sv3, sv4 thuộc dữ liệu kiểu:

A. Tự định nghĩa

B. SinhVien

C. Mảng

D. Nguyên

Câu 14. Cho đoạn chương trình sau:

struct toado

{

    int x;

    int y

} a, b;

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.Tên struct là toado

     Các thành phần struct là a,b

     Các biến struct là x,y

B.Tên struct là x,y

     Các thành phần struct là toado

     Các biến struct là a, b;

C.Tên struct là a,b

     Các thành phần struct là x, y

     Các biến struct là toado

D.Tên struct là toado

     Các thành phần struct là x, y

     Các biến struct là a, b;

Câu 15. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các phép toán có thể được thực hiện với struct:

A. Có sử dụng phép gán, gán một biến struct cho một biến struct khác cùng kiểu.

B. Có sử dụng phép ==

C. Có sử dụng phép !=

D. Không thực hiện truy vấn tới các thành phần của struct từ biến struct.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.