Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Quảng cáo

Câu 1. Hàm không có kết quả có cú pháp định nghĩa như thế nào?

A. void ([danh sách tham số])

{

[< dãy các lệnh>]

}

B. main < tên hàm>([danh sách tham số])

{

[< dãy các lệnh>]

}

C. void < tên hàm>([danh sách tham số])

{

[< dãy các lệnh>]

}

D. < tên hàm>([danh sách tham số])

{

[< dãy các lệnh>]

}

Câu 2. Cú pháp của hàm có kết quả như sau:

A.< kiểu dữ liệu>< tên hàm> ([< danh sách tham số>])

{

      < các câu lệnh>;

      return < biểu thức giá trị>;

}

B.< kiểu dữ liệu>([< danh sách tham số>])

{

      < các câu lệnh>;

      return < biểu thức giá trị>;

}

C.< kiểu dữ liệu>< tên hàm> ([< danh sách tham số>])

{

      < các câu lệnh>;

}

D.< tên hàm> ([< danh sách tham số>])

{

      < các câu lệnh>;

      return < biểu thức giá trị>;

}

Câu 3. Cho hàm sau:

void CatDan(string s1, string &s2)

{

      s2 = s1.substr(1) + s1[0];

}

Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm CatDan?

A. Hàm CatDan là hàm không có kết quả.

B. Hàm CatDan là hàm có kết quả.

C. Hàm CatDan là chương trình chính.

D. Hàm CatDan là hàm không có các tham số.

Quảng cáo

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ không có lệnh return.

B. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ có lệnh return và theo sau là dãy giá trị trả về.

C. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ là dãy các lệnh tính giá trị và không có lệnh return.

D. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ duy nhất lệnh return.

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Điểm khác nhau cơ bản giữa hàm không có kết quả và hàm có kết quả là việc thực hiện hàm có kết quả luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được trả về sau lệnh return.

B. Hàm có kết quả có định nghĩa tương tự như hàm không có kết quả, tuy nhiên có khác nhau phần đầu và phần thân.

C. Trong hàm có kết quả nếu hàm không có tham số hình thức thì không cần danh sách tham số nhưg vẫn phải có cặp ngoặc đơn ( và ) theo sau khai báo tên hàm. Trong thân hàm cần có lệnh trả về giá trị của hàm: return < biểu thức>;

D. Trong hàm có kết quả trong thân hàm không cần có lệnh trả về giá trị của hàm:return < biểu thức>;

Câu 6. Để tính tổng của 2 số nguyên x,y, ta viết phần đầu của hàm là:

A. void tong(int x, int y)

B. void tong()

C. int tong(int x, int y)

D. int tong()

Quảng cáo

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

tong(int a1,int b1)

{

          s=a1+b1;

          return s;

}

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

A. Thiếu kiểu dữ liệu của tên hàm.

B. Thiếu kiểu dữ liệu của các tham số.

C. Thiếu tham số hình thức.

D. Thiếu lệnh return giá trị cần trả về ở cuối thân hàm.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

tong(int a1,int b1)

{

          cin>>a>>b;

          cout<< tong(a,b);

          return 0;

}

int main()

tong(int a1,int b1)

{

          s=a1+b1;

          return s;

}

Với a=2, b=3 thì kết quả sau khi thực hiện là:

A. -2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 9. Phát biểu nào về hàm là đúng?

A. Tránh lặp lại một đoạn lệnh nhiều lần.

B. Tăng tốc độ xử lý của chương trình.

C. Khó sửa chữa.

D. Lặp lại nhiều đoạn lệnh.

Quảng cáo

Câu 10. Ký tự đặt trước một biến, được dùng để định nghĩa biến tham chiếu là?

A. *

B. !

C. &

D. $

Câu 11. Cho đoạn chương trình sau:

Void Hoan_doi(int &x, int &y)

          {

          int tg = x;

          x = y;

          y = tg;

          }

Biến x,y trong chương trình trên là:

A. Tham chiếu

B. Tham trị

C. Biến toàn cục

D. Biến cục bộ

Câu 12. Cho lệnh khai báo hàm:

float Max(float &x, float &y);

Và các khai báo biến: float a, b, c;

Lời gọi hàm nào sau đây là sai?

A. Max(Max(a, b), c);

B. Max(a, 9.9) ;

C. Max(a, c);

D. Max(a, b);

Câu 13. Trong các đoạn lệnh sau đây, đoạn nào là khai báo một hàm?

A. int f(int a, int b) { return a+b; }

B. void f() { cout << “Hello World!”; }

C. int t(int x) {}

D. int f(int a, int b);

Câu 14. Cho khai báo hàm: int sub(int a, int b);

Đâu là lời gọi hàm đúng?

A. sub(10, 5);

B. sub(12, 5.4);

C. sub(5);

D. sub(3.2, 4);

Câu 15. Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?

#include < iostream>

using namespace std;

int max(int a, int b)

{

          int max=a;

          max=(b < a)*b;

          return max;

}

int main()

{

          cout<< max(4,12);

          return 0;

}

A. Lỗi cú pháp

B. 0

C. 12

D. 4

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học