Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Quảng cáo

Câu 1. Chương trình dịch là:

A. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

B. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp thành ngôn ngữ bậc cao.

C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình cụ thể.

D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.

Câu 2. Biên dịch là:

A. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy, không thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Chương trình dịch, dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Chương trình dịch, lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh.

Câu 3. Thông dịch là:

A. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy, không thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Chương trình dịch, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Chương trình dịch, dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Chương trình dịch, lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh.

Quảng cáo

Câu 4. Sự giống nhau giữa thông dịch và biên dịch là:

A. Không phải chương trình dịch.

B. Đều là chương trình dịch.

C. Đều dịch từ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Đều dịch từ ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.

Câu 5. Sự khác nhau giữa thông dịch và biên dịch là:

A. Thông dịch: lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh. Biên dịch: dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Biên dịch: lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh. Thôngdịch: dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Biên dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Thông dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Thông dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Biên dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 6. Lập trình là:

A. Mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

B. Sử dụng cấu trúc dữ liệu để mô tả dữ liệu.

C. Sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

D. Sử dụng cấu trúc dữ liệu để diễn đạt các thao tác của thuật toán.

Quảng cáo

Câu 7. Chương trình nguồn là:

A. Chương trình viết bằng mã nhị phân.

B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy.

C. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp.

D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 8. Chương trình đích là:

A. Chương trình viết bằng hợp ngữ.

B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy.

C. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C++.

D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy.

B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung phụ thuộc vào loại máy.

C. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp nói chung không phụ thuộc vào loại máy.

Quảng cáo

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có thể được nạp trực tiếp vào bộ nhớ và thực hiện ngay, còn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.

B. Chương trình đặc biệt có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể được gọi là chương trình dịch.

C. Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.

D. Chương trình dịch nhận đầu vào là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp (chương trình nguồn), thực hiện chuyển đổi sang ngôn ngữ lập trình bậc cao (chương trình đích).

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình miêu tả thuật toán giải bài toán đó.

B. Mọi người sử dụng máy tính đều phải biết lập chương trình.

C. Máy tính điện tử hoàn toàn có thể chạy các chương trình.

D. Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải.

Câu 12. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ:

A. Có tên là “ngôn từ thuật toán” hay còn gọi là “ngôn từ lập trình bậc cao” gần với ngôn từ toán học được cho phép miêu tả cách xử lý yếu tố độc lập với máy tính.

B. Diễn đạt thuật toán để hoàn toàn có thể giao cho máy tính thực thi.

C. Dưới dạng nhị phân để máy tính hoàn toàn có thể triển khai trực tiếp.

D. Cho phép bộc lộ những tài liệu trong bài toán mà những chương trình sẽ phải xử lí.

Câu 13. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

A. Có thể diễn đạt được mọi thuật toán.

B. Mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn từ bậc cao trước khi chạy phải dịch sang ngôn từ máy.

C. Thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào những máy tính đơn cử.

D. Sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn từ tự nhiên (tiếng Anh).

Câu 14. Hợp ngữ là ngôn ngữ:

A. Không viết bằng mã nhị phân, được phong cách thiết kế cho một số ít loại máy hoàn toàn có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự.

B. Có những lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương tự với một lệnh máy. Để chạy được cần dịch ra ngôn từ máy.

C. Mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân.

D. Mà máy tính hoàn toàn có thể triển khai được trực tiếp không cần dịch.

Câu 15. Ngôn ngữ máy là:

A. Các ngôn từ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy hoàn toàn có thể chạy được.

B. Ngôn ngữ để viết những chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân.

C. Bất cứ ngôn từ lập trình nào mà hoàn toàn có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực thi.

D. Diễn đạt thuật toán để hoàn toàn có thể giao cho máy tính triển khai.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học