Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 5: Khai báo biến | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 5: Khai báo biến ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 5: Khai báo biến

Quảng cáo

Câu 1. Để khai báo biến x kiểu thực ta viết:

A. float x;

B. char x;

C. int x;

D. short x;

Câu 2. Để khai báo biến z kiểu logic ta viết:

A. float x;

B. bool x;

C. int x;

D. short x;

Câu 3. Cho đoạn chương trình sau:

#include< iostream>

using namespace std;

int a;

main()

{

    cin>>a;

    count<< a;

    return 0;

}

Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

A. int

B. float

C. bool

D. str

Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:

#include< iostream>

using namespace std;

int a;

float b;

main()

{

   cin>>a>>b;

   count<< a;

   count<< b;

   return 0;

}

Biến b thuộc dữ liệu kiểu:

A. int

B. float

C. bool

D. str

Câu 5. Khai báo nào sau đây là đúng:

A. short x;

B. x:short;

C. x=short;

D. short:x;

Câu 6. Giả sử trong chương trình cần các biến thực a,b,c và các biến nguyên x,y,z.

Khi đó khai báo đúng là:

A. float a,b,c,x,y,z;

B. int a,b,cx,y,z;

C. float a,b,c;

     int x,y,z;

D. float x,y,z;

     int a,b,c;

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình C++, giả sử ta thực hiện phép tính x= a/b. Thì x phải khai báo kiểu dữ liệu?

A. int

B. float

C. bool

D. char

Câu 8. Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. Dấu chấm (.)

C. Dấu hai chấm (:)

D. Dấu phẩy (,)

Câu 9. Trong C++, cú pháp để khai báo biến là:

A. < kiểu dữ liệu>< danh sách biến>

B. < kiểu dữ liệu> :< danh sách biến>

C. < danh sách biến> :< kiểu dữ liệu>

D. < danh sách biến>< kiểu dữ liệu>

Câu 10. Trong C++, khai báo biến có cú pháp như sau:

< kiểu dữ liệu>< danh sách biến>;

Khẳng định nào sau đây là đúng :

A. Mỗi biến chỉ được khai báo một lần.

B. Mỗi biến có thể được khai báo nhiều lần.

C. Các biến không cần phải khai báo.

D. Mỗi biến chỉ cần gán giá trị không cần phải khai báo.

Câu 11. Trong C++, khai báo biến có cú pháp như sau:

< kiểu dữ liệu>< danh sách biến>;

Khẳng định nào sau đây là đúng :

A. Danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”

B. Danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy “,”

C. Danh sách biến là một biến.

D. Danh sách biến là các hằng số.

Câu 12. Khai báo nào sau đây đúng?

A. float a b;

B. float a,b;

C. a,b:float;

D. a,b float;

Câu 13. Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:

A. Hằng

B. Hàm

C. Biểu thức

D. Biến

Câu 14. Biến c có phạm vi giá trị là [-264,263-1]. Cách khai báo nào sau đây là đúng :

A. char c ;

B. short c ;

C. long long c ;

D. int c ;

Câu 15. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Cấu trúc khai báo biến có thể xuất hiện nhiều lần và ở vị trí bất kỳ trong chương trình.

B. Danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

C. Trong C++ cho phép ta vừa khai báo biến vừa khởi tạo giá trị cho biến.

D. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.