Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10: Cấu trúc lặp | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10: Cấu trúc lặp ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10: Cấu trúc lặp

Quảng cáo

Câu 1. Cấu trúc lặp với số lần biết trước trong C++ có dạng:

A. for ([khởi tạo]; [điều kiện lặp]; [bước nhảy]) [lệnh];

B. for ([khởi tạo]; [điều kiện lặp])[lệnh];

C. for ([khởi tạo]; [điều kiện lặp]; [bước nhảy])

D. for ([điều kiện lặp]; [bước nhảy]) [lệnh];

Câu 2. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong C++ có dạng:

A. while (< điều kiện lặp>) :< câu lệnh>;

B. while < câu lệnh>;

C. while (< điều kiện lặp>) < câu lệnh>;

D. while (< điều kiện lặp>)

Câu 3. Cho đoạn lệnh sau:

for (int i = 1; i <= 5; i++) cout<< i;

Trên màn hình có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4

D. 1 2 3 4

Quảng cáo

Câu 4. Cho đoạn lệnh sau:

for (int i = 5; i >=0; i--) cout<< i;

Trên màn hình có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 5 4 3 2 1

C. 1 2 3 4 5

D. 5 4 3 2 1 0

Câu 5. Cho đoạn lệnh sau:

i=1;

n=5;

while i<=n:

          i=i+1;

          cout<< i;

Trên màn hình có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 5 4 3 2 1

C. 1 2 3 4 5

D. 5 4 3 2 1 0

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

cin >> a;

n = 0;

double s = 1.0/a; // Buoc 1

while(!(1.0/(a+n) < 0.0001))

          {

          n++;

          s += 1.0/(a+n);

          }

Trong đoạn chương trình trên vòng lặp thực hiện lặp bao nhiêu lần?

A. a lần

B. 10 lần

C. n lần

D. Không biết trước

Quảng cáo

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for ( i =1;i<=5;i++) s=s+i;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 1

B. 15

C. 6

D. 21

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Mọi bài toán giải được với vòng lặp for… đều có thể giải được với vòng lặp while.

B. Mọi bài toán giải được với vòng lặp for…đều không thể giải được với vòng lặp while.

C. Mọi bài toán giải được với vòng lặp while đều có thể giải được với vòng lặp for.

D. Một bài toán chỉ có thể giải được với một vòng lặp.

Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:

for (i=1;i<=10;i++) cout<< i;

Vòng lặp trên sẽ lặp bao nhiêu lần:

A. 9 lần

B. 10 lần

C. Không lặp

D. 11 lần

Quảng cáo

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

s=0

i=1

while (i<=5)

         {

         s=s+1;

         i=i+1;

         }

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 9

B. 15

C. 5

D. 10

Câu 11. Trong cấu trúc: for ([khởi tạo]; [điều kiện lặp]; [bước nhảy]) [lệnh];

Vòng lặp kết thúc khi nào?

A. Sau khi điều kiện lặp trở thành false.

B. Sau khi điều kiện lặp trở thành true.

C. Sau khi điều kiện lặp không xác định.

D. Sau khi điều kiện lặp bằng 0.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng trong cấu trúc:

for ([khởi tạo]; [điều kiện lặp]; [bước nhảy]) [lệnh];

A. Bắt buộc phải viết phần khởi tạo, dấu chấm phẩy không nhất thiết phải có.

B. Không bắt buộc phải viết phần khởi tạo, nhưng dấu chấm phẩy phải có.

C. Bắt buộc phải viết phần khởi tạo, dấu chấm phẩy phải có.

D. Không bắt buộc phải viết phần khởi tạo và dấu chấm phẩy không cần phải có.

Câu 13. Trong cấu trúc while (< điều kiện lặp>) < câu lệnh>; Điều kiện là:

A. Nhiều câu lệnh

B. Biểu thức số học.

C. Biểu thức quan hệ hoặc logic.

D. Một câu lệnh.

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Việc lặp với số lần chưa biết trước sẽ chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước được thoả mãn.

B. Việc lặp với số lần chưa biết trước sẽ chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước không được thoả mãn.

C. Việc lặp với số lần chưa biết trước sẽ chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước bằng 0.

D. Việc lặp với số lần chưa biết trước sẽ chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước không xác định.

Câu 15. Trong vòng lặp for(i=10;i>=0;i--)

Giá trị của i:

A. Tăng dần

B. Giảm dần

C. Không xác định

D. Giữ nguyên

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.