Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 11: Kiểu mảng | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 11: Kiểu mảng ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 11: Kiểu mảng

Quảng cáo

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Mảng một chiều là dãy vô hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.

B. Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử khác kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.

C. Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.

D. Mảng một chiều là dãy vô hạn các phần tử khác kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.

Câu 2. Để khai báo mảng ta dùng cú pháp sau:

A. < kiểu phần tử> < tên biến mảng > [< kích thước>];

B. < tên biến mảng> [< kích thước>];

C. < kiểu phần tử> < tên biến mảng > ;

D. < kiểu phần tử> of < tên biến mảng > [< kích thước>];

Câu 3. Mảng A gồm 100 phần tử là các số nguyên. Cách khai báo nào sau đây là đúng:

A. float A[100];

B. int A[100];

C. int A of [100];

D. int A=[100];

Quảng cáo

Câu 4. Chỉ số của phần tử mảng trong C++ luôn được tính từ:

A. 1

B. 2

C. 0

D. -1

Câu 5. Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc:

A. {}

B. []

C. <>

D. ()

Câu 6. Để tham chiếu đến phần tử đầu tiên trong mảng A ta viết:

A. A[0]

B. a[1]

C. A[2]

D. A[]

Quảng cáo

Câu 7. Mảng a gồm 10 phần tử là các số thực, khai báo mảng nào sau đây là hợp lệ:

A. int a[10];

B. a[10];

C. float a[10];

D. a=[10] of float;

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

S=0;

for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i];

Đoạn chương trình trên thực hiện:

A. Tính tổng các phần tử của mảng a.

B. In ra màn hình mảng a.

C. Đếm số phần tử của mảng a.

D. Không thực hiện việc cả.

Câu 9. Cho khai báo sau:

int a[16];

Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên?

A. for (i=1;i<=16 ;i++) cout<< a[i];

B. for (i=0;i<=16 ;i++) cout<< a[i];

C. for (i=1;i<16 ;i++) cout<< a[i];

D. for (i=0;i<16 ;i++) cout<< a[i];

Quảng cáo

Câu 10. Cho mảng 1 chiều sau, cho biết kết quả sau khi thực hiện tham chiếu a[4]

A 0 1 2 3 4
14 13 8 9 6

A. 14

B. 9

C. 8

D. 6

Câu 11. Chương trình sau sẽ in ra màn hình công việc gì?

for (i=1;i<=n;i++)

    if (a[i] % 2 !=0)

             cout<< a[i];

A. In ra các giá trị các phần tử chẵn của mảng a.

B. In ra các giá trị các phần tử lẻ của mảng a.

C. In ra tất cả giá trị các phần tử của mảng a.

D. In ra tổng giá trị các phần tử của mảng a .

Câu 12. Khai báo sau đây, mảng A có tối đa bao nhiêu phần tử?

int a[10];

A. 11

B. 20

C. 10

D. 9

Câu 13. Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?

A. Mảng là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.

B. Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc [ và ].

C. Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng.

D. Chỉ số của phần tử mảng trong C++ luôn được tính từ 1.

Câu 14. Khi xây dựng và sử dụng mảng 1 chiều, yếu tố nào sao đây không đúng?

A. Tên kiểu mảng một chiều.

B. Biến đếm thường là kiểu nguyên.

C. Cách khai báo biến mảng.

D. Cách tham chiếu đến phần tử.

Câu 15. Cú pháp nào sau đây đâu là cú pháp tham chiếu tới phần tử của mảng?

A. < Tên biến mảng> [chỉ số phần tử];

B. < Chỉ số phần tử> [Tên biến mảng];

C. < Tên biến mảng> < chỉ số phần tử>;

D. [Tên biến mảng] < chỉ số phần tử>;

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.