Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Quảng cáo

Câu 1. Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<< s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên tệp “baitap.txt” dùng để làm gì?

A. Đọc dữ liệu.

B. Ghi dữ liệu.

C. Vừa đọc vừa ghi dữ liệu.

D. Không có tác dụng gì.

Câu 2. Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<< s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên dữ liệu được nhập từ đâu?

A. Bàn phím.

B. Tệp.

C. Bàn phím và tệp.

D. Không nhập.

Câu 3. Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

a = 10;

b = 5;

s=a*b;

ofstream fo ("ketqua.txt");

fo<< s;

fo.close();

Thì tệp ketqua.txt có nội dung gì?

A. 5

B. 50

C. 10

D. Không có nội dung.

Quảng cáo

Câu 4. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

A. Sau khi đọc xong tệp, không đóng tệp cũng không gây ảnh hưởng gì cho việc quản lí tệp.

B. Khi ghi xong dữ liệu cần đóng tệp.

C. Tệp lưu trữ dữ liệu một cách lâu dài.

D. Nếu mở tệp để ghi, mà tệp được chỉ định đang tồn tại thì tệp sẽ bị ghi đè nội dung đang có.

Câu 5. Cho đoạn chương trình:

#include < bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main(){

      ifstream fi("trai.txt");

      int x, y;

  while (fi >> x >> y){

      float d = sqrt(x*x + y*y);

      cout << fixed<< setw(10)<< setprecision(2) << d << endl;

      }

return 0;

}

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

A. Không có tệp để đọc

B. Không có tệp để ghi dữ liệu.

C. Không đóng tệp sau khi kết thúc làm việc với tệp.

D. Không có lệnh ghi lên tệp.

Câu 6. Cho 2 số a,b từ tệp bt.txt, tính tổng của 2 số rồi ghi kết quả ra màn hình, hãy chỉ ra lỗi sai đoạn chương trình sau :

#include < bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main(){

      int a,b;

  while (fi >> a >> b){

      s=a+b;

      cout << s

      }

return 0;

}

fi.close();

A. Thiếu câu lệnh ifstream fi("bt.txt");

B. Thiếu câu lệnh ofstream fi(“bt.txt”);

C. Thiếu câu lệnh cin>>a>>b;

D. Thiếu khai báo biến tệp.

Quảng cáo

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

#include < fstream>

#include < iostream>

int main()

{

ifstream< f>;

f.open(“baitap.txt’);

f>>a>>b;

s=a+b;

cout<< s;

f.close();

return 0;

}

Biến tệp trong đoạn chương trình trên là:

A. Biến a

B. Biến b

C. Biến f

D. Biến a,b,f

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

#include < fstream>

#include < iostream>

int main()

{

ifstream< f>;

f.open(“baitap.txt’);

f>>a>>b;

s=a+b;

cout<< s;

f.close();

return 0;

}

Tệp “baitap.txt” là tệp dùng để:

A. Đọc dữ liệu.

B. Ghi dữ liệu.

C. Vừa đọc vừa ghi dữ liệu.

D. Làm việc với kết quả của bài toán.

Câu 9. Câu lệnh ifstream < tên biến tệp> có nghĩa là gì?

A. Khai báo biến tệp để sau đó ghi dữ liệu.

B. Khai báo biến tệp để sau đó đọc dữ liệu.

C. Đọc dữ liệu.

D. Ghi dữ liệu

Quảng cáo

Câu 10. Câu lệnh sau thực hiện nhiệm vụ gì?

ofstream fi("dulieu.txt") ;

fi<< a;

A. Đọc giá trị a.

B. Nhập vào giá trị a.

C. Ghi giá trị của a ra màn hình.

D. Ghi giá trị của biến a ra tệp “dulieu.txt”.

Câu 11. Cho câu lệnh sau:

ifstream fi("f:\mydata\dulieu.txt") ;

fi>>a;

Câu lệnh trên thực hiện:

A. Đọc giá trị a từ tệp “dulieu.txt".

B. Nhập vào giá trị a.

C. Ghi giá trị của a ra màn hình.

D. Ghi giá trị của biến a ra tệp “dulieu.txt".

Câu 12. Cho đoạn chương trình sau:

#include < fstream>

#include < iostream>

float a,s;

int main()

{

      ifstream fi(“dulieu.txt") ;

      ofstream fo("ketqua.txt") ;

      fi>>a;

      s=a*a;

      fo<< s;

      fi.close();

      f0.close();

      return 0;

}

Đoạn chương trình trên thực hiện:

A. Đọc dữ liệu từ tệp và ghi kết quả ra màn hình.

B. Đọc dữ liệu từ tệp và ghi kết quả ra tệp.

C. Đọc dữ liệu từ bàn phím và ghi kết quả ra tệp.

D. Đọc dữ liệu từ bàn phím và ghi kết quả ra màn hình.

Câu 13. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu mở tệp để đọc, mà tệp được chỉ định không tồn tại thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

B. Nếu mở tệp để ghi, mà tệp được chỉ định đang tồn tại thì tệp sẽ bị ghi đè nội dung đang có.

C. Nếu đã khai báo biến tệp để đọc/ghi dữ liệu thì ta có thể mở tệp như sau: < tên biến tệp>.open(< xâu tên tệp>);

D. Đọc dữ liệu từ tệp đang mở ở chế độ đọc tương tự như lệnh cin: biến_tệp << biến1 << biến2 <<… << biếnK;

Câu 14. Cho đoạn chương trình sau:

#include < fstream>

#include < iostream>

float a,s,b;

int main()

{

      cin>>a,b

      ofstream fo("ketqua.txt") ;

      s=a+b;

      cout<< s;

      f0.close();

      return 0;

}

Với a=5, b=10 thì nội dung của tệp “ketqua.txt” là:

A. 5

B. 10

C. 15

D. Không có giá trị trên tệp.

Câu 15. Cho đoạn chương trình sau:

#include < fstream>

#include < iostream>

float a,s,b;

int main()

{

      cin>>a>>b;

      ofstream fo("ketqua.txt") ;

      s=a+b;

      fo<< s;

      f0.close();

      return 0;

}

Hãy cho biết tệp nào được khai báo để đọc dữ liệu:

A. Không có tệp để đọc dữ liệu.

B. Tệp "ketqua.txt"

C. Tệp fo

D. Tệp bất kì.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên