Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 15: Thao tác với tệp | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 15: Thao tác với tệp ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 15: Thao tác với tệp

Quảng cáo

Câu 1. Trong C++, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự nào?

A. Đọc hoặc ghi dữ liệu → Đóng tệp → Mở tệp.

B. Mở tệp → Đọc hoặc ghi dữ liệu → Đóng tệp.

C. Đóng tệp → Mở tệp → Đọc hoặc ghi dữ liệu.

D. Đọc hoặc ghi dữ liệu → Mở tệp → Đóng tệp.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta không cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên.

B. Nếu mở tệp để ghi, mà tệp được chỉ định đang tồn tại thì tệp sẽ bị ghi đè nội dung đang có.

C. Nếu chưa khai báo biến tệp thì ta có thể vừa khai báo biến tệp, đồng thời mở tệp.

D. Trước khi làm việc với kiểu tệp, ta cần khai báo sử dụng thư viện < fstream>.

Câu 3. Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để đọc dữ liệu ta dùng cú pháp nào sau đây?

A. ifstream < tên biến tệp> (< xâu tên tệp>);

B. ifstream < tên biến tệp>;

C. ifstream (< xâu tên tệp>);

D. < tên biến tệp> ifstream (< xâu tên tệp>);

Quảng cáo

Câu 4. Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp nào?

A. ofstream (< xâu tên tệp>);

B. ofstream < tên biến tệp>;

C. < tên biến tệp> ofstream (< xâu tên tệp>);

D. ofstream < tên biến tệp> (< xâu tên tệp>);

Câu 5. Lệnh nào sau đây sẽ gắn tệp dulieu.txt chứa trong thư mục Mydata của ổ đĩa F, với biến tệp fi và tệp được mở ở chế độ đọc dữ liệu:

A. ifstream fi() ;

B. ifstream ("f:\mydata\dulieu.txt") ;

C. ifstream fi("f:\mydata\dulieu.txt") ;

D. ifstream fi("dulieu.txt") ;

Câu 6. Lệnh nào sau đây sẽ gắn tệp ketqua.txt chứa trong thư mục Mydata của ổ đĩa F, với biến tệp fo và tệp được mở ở chế độ ghi dữ liệu:

A. ofstream fo() ;

B. ofstream fo("f:\mydata\ketqua.txt") ;

C. ofstream ("f:\mydata\ketqua.txt") ;

D. ofstream fo("ketqua.txt") ;

Quảng cáo

Câu 7. Để đọc dữ liệu kiểu chuỗi ta dùng cú pháp nào?

A. getline(biến_tệp);

B. getline(biến_xâu);

C. getline(biến_tệp, biến_xâu);

D. getline();

Câu 8. Để đọc dữ liệu từ tệp đang mở ở chế độ đọc ta dùng cú pháp nào?

A. biến_tệp << biến1 << biến2 << ... << biếnK;

B. biến_tệp, biến1, biến2, …, biếnK;

C. biến_tệp ; biến1 ;biến2 ;…; biếnK;

D. biến_tệp >> biến1 >> biến2 >> ... >> biếnK;

Câu 9. Ghi dữ liệu vào tệp đang mở ở chế độ ghi

A. biến_tệp << biến1 << biến2 << ... << biếnK;

B. biến_tệp >> biến1 >> biến2 >>…>> biếnK;

C. biến_tệp ; biến1 ; biến2 ;…; biếnK;

D. biến_tệp , biến1 , biến2 ,…, biếnK;

Quảng cáo

Câu 10. Để đóng tệp đang mở ta dùng cú pháp nào sau đây?

A. biến_tệp(close());

B. close(biến_tệp);

C. close();

D. biến_tệp.close();

Câu 11. Để đóng tệp f đang mở ta viết:

A. f.close();

B. close(f);

C. close();

D. close().f;

Câu 12. Cho đoạn chương trình sau:

ifstream fi ("resist.dat");

ofstream fo ("resist.equ");

Tệp resist.dat dùng để:

A. Đọc dữ liệu.

B. Ghi dữ liệu.

C. Vừa đọc vừa ghi dữ liệu.

D. Không để làm gì.

Câu 13. Cho đoạn chương trình sau:

ifstream fi ("resist.dat");

ofstream fo ("resist.equ");

Tệp resist.equ dùng để:

A. Đọc dữ liệu.

B. Ghi dữ liệu.

C. Vừa đọc vừa ghi dữ liệu.

D. Không để làm gì.

Câu 14. Nếu đã khai báo biến tệp để đọc/ghi dữ liệu thì ta có thể mở tệp như sau:

A. < xâu tên tệp> open (< tên biến tệp>);

B. < tên biến tệp>.open;

C. < tên biến tệp>.open (< xâu tên tệp>);

D. open (< xâu tên tệp>);

Câu 15. Trước khi làm việc với kiểu tệp, ta cần khai báo sử dụng thư viện:

A. < fstream>

B. < sstream>

C. < include>

D. < iostream>

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.