Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình

Quảng cáo

Câu 1. Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh #include dùng để làm gì?

A. Khai báo các câu lệnh được sử dụng trong chương trình. Phải tạo các câu lệnh trước thì mới sử dụng được trong chương trình C++.

B. Thông báo cho bộ tiền biên dịch thêm các thư viện chuẩn trong C++. Các lệnh được sử dụng trong thân chương trình phải có prototype nằm trong các thư viện chuẩn này.

C. Thông báo trong chương trình sử dụng các lệnh tính toán, thông báo các biến sử dụng trong thân chương trình.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 2. Trong C++ khi cần khai báo hằng ta dùng từ khóa:

A. const

B. var

C. #include

D. type

Câu 3. Thư viện <iostream> trong C++ cung cấp:

A. Mọi tiện ích để làm việc.

B. Các tiện ích có sẵn để làm việc với số học.

C. Các thư viện chuẩn trong C++.

D. Các tiện ích có sẵn để làm việc với bàn phím và màn hình.

Quảng cáo

Câu 4. Trong C++ khai báo hằng đúng là:

A. PI=3.14

B. const PI=3.14

C. const PI:=3.14

D. const 3.14

Câu 5. Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về biến?

A. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.

B. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.

D. Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi.

Câu 6. Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến là:

A. a,b,x

B. a,b

C. x

D. b,x

Quảng cáo

Câu 7. Chú thích trên một dòng nào sau đây là chính xác?

A. \\lap trinh c++

B. {lap trinh c++}

C. //lap trinh c++

D. /*lap trinh c++

Câu 8.Cho chương trình sau:

#include <iostream>

int main()

{

   count<<”lap trinh c++”;

}

Chọn phát biểu đúng khi nói về chương trình trên:

A. Phần khai báo chỉ có một câu lệnh khai báo thư viện.

B. Chương trình không có phần khai báo.

C. Chương trình không có hàm main().

D. Không có câu lệnh nào trong phần thân chương trình.

Câu 9. Khi khảo sát phương trình đường thẳng ax+by+c=0, các hệ số a, b, c có thể được khai báo:

A. Là những hằng số học.

B. Là những biến đơn.

C. Là những hằng xâu.

D. Là những hằng logic.

Quảng cáo

Câu 10. Chương trình C++ là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:

A. .pas

B. .cpp

C. .exe

D. .doc

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hàm main() ?

A. Hàm main() là nơi kết thúc mọi hoạt động của chương trình.

B. Hàm main() là nơi khai báo các chương trình con khác.

C. Hàm main() là nơi khai báo các thư viện.

D. Hàm main() là nơi bắt đầu mọi hoạt động của chương trình.

Câu 12. Trong cấu trúc chương trình C++ có bao nhiêu hàm main() ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13. Kết thúc một dòng lệnh trong chương trình C++, ta sử dụng ký hiệu gì?

A. Dấu chấm (.)

B. Dấu chấm phẩy (;)

C. Dấu hai chấm (:)

D. Dấu phẩy (,)

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hằng ?

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị cố định mà xuất hiện nhiều lần trong chương trình.

B. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị thay đổi trong chương trình.

C. Khai báo hằng được sử dụng thay cho khai báo biến.

D. Khai báo hằng nhất định phải có khi viết chương trình.

Câu 15. Sau hàm main() là dấu:

A. }

B. [

C. {

D. ]

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học