width=

Bài 2 trang 103 sgk Tin học 7Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Bài 2 (trang 103 sgk Tin học lớp 7): Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu

    Giả sử chúng ta có số liệu thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng

Quảng cáo

    a) Khởi động chương trình bảng tính Excel

    b) Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính.

    c) Chèn thêm một cột. Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức hoặc hàm trong cột

    d) Sắp xếp các xã theo: Tên xã, Thu nhập bình quân, ...

    e) Lọc ra.

Trả lời:

Quảng cáo

    a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

    1. Thu nhập trung bình theo đầu người toàn xã của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Trung bình toàn xã:

    - Bước 1: Xây dựng công thức cho xã An Bình ô E2:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → E2 =AVERAGE(C2:D2)

    Nhập công thức vào ô E2 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô E2:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô E2 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7như hình:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối E2: E9 để sao chép công thức của ô E2 cho các ô khác trong khối E2:E9:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    2. Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:

    - Bước 1: Xây dựng công thức cho ngành nông nghiệp ô C10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → C10 =AVERAGE(C2:C9)

    Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô C10 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7như hình:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối C10:E10 để sao chép công thức của ô C10 cho các ô khác trong khối C10:E10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    3. Thu nhập trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → F10 =AVERAGE(C10:E10)

    Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    c)

    1. Chèn thêm một cột vào trước cột Trung bình toàn xã và nhập dữ liệu như hình 1.116b (sgk trang 103).

    - Bước 1: Nháy chuột vào cột E (Trung bình toàn xã ), chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Cột mới được tạo, em nhập liệu vào các ô trong cột đó theo yêu cầu:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    2. Nhận biết các công thức có còn đúng không? Sửa lại nếu sai.

    - Hàm trong cột Trung bình toàn xã:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Hàm trong hàng Trung bình chung:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Nhận xét: Các kết quả tính toán bằng hàm trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung vẫn đúng do các hàm có dữ liệu là 1 khối và dữ liệu chèn vào không làm thay dổi khối dữ liệu đó.

    Lưu ý rằng nếu em tính các hàng và cột trên bằng công thức hoặc tính bằng hàm nhưng dữ liệu không phải khối thì kết quả sẽ bị sai.

    3. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản để có trang tính tương tự như hình 1.111c (sgk trang 104).

    - Bước 1: Nháy chuột vào hàng 1, chọn lệnh Insert 3 lần trong nhóm Cells trên dải lệnh Home để tạo thêm 3 hàng:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 và nháy chuột chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7để gộp ô:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Nhập thêm dữ liệu và định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: Sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    Thực hiện lần lượt với các ô và khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

    + 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền, sau đó màu nền bằng lệnhFill ColorGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    + 4.2: Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính. Em sẽ được bảng tính:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 5: Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

    + 5.1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    + 5.2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh BorderGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được bảng tính:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột Trung bình xã, nháy chuột chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7(hoặcGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    Thực hiện tương tự với các ô tính khác, em sẽ được kết quả cuối cùng:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    d) Sắp xếp các xã theo:

    1. Tên xã, theo thứ tự bảng chữ cái:

    Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Tên xã), ví dụ chọn ô B4, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

    Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Nông nghiệp), ví dụ chọn ô C4, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    3. Thu nhập bình quân về công nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

    Nháy chuột chọn một ô trong cột D (Công nghiệp), ví dụ chọn ô D5, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    4. Thu nhập trung bình toàn xã, theo thứ tự giảm dần.

    Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Trung bình toàn xã), ví dụ chọn ô F5, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    e) Lọc ra:

    1. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về nông nghiệp cao nhất:

    - Bước 1: Nháy chuột chọn khối dữ liệu A4:F12, chọn lệnh FilterGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    2. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về công nghiệp cao nhất:

    - Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7để lọc:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:/p> Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    3. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về thương mại - dịch vụ thấp nhất:

    - Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7để lọc:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Hộp thoạiTop 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    4. Ba xã có thu nhập trung bình toàn xã cao nhất:

    - Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7để lọc:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    → Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    4. Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong_ke.

    - Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để thoát khỏi chế độ lọc:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

    - Bước 2: Để lưu trang tính, em mở bảng chọn File, nháy chuột chọnGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7và thực hiện lần lượt các bước như hình sau:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

Các bài giải bài tập Tin học 7 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tin học 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 | Soạn Tin học 7 | Trả lời câu hỏi Tin học 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-thuc-hanh-10-thuc-hanh-tong-hop.jsp"