Toán 6 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Toán 6 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Video Giải bài tập Toán 6 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

1.- Video giải tại 0:35 Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Trả lời

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

2.- Video giải tại 3:01 Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

Trả lời

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

3.- Video giải tại 3:58 Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ phân số nào cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Trả lời

Tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

- Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số đã cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

4.- Video giải tại 5:37 Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

5.- Video giải tại 6:53 Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

Trả lời

Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

6.- Video giải tại 7:43 Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

7.- Video giải tại 10:02 Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

8.- Video giải tại 12:48 Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:

a) Cùng mẫu ;         b) Không cùng mẫu

Trả lời

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

9.- Video giải tại 15:00 Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Trả lời

Phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau:

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

10.- Video giải tại 16:35 a) Viết số đối của phân số

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số.

Trả lời

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

11.- Video giải tại 17:48 Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

12.- Video giải tại 18:52 Phát biểu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số?

Trả lời

Phép nhân phân số có các tính chất cơ bản sau:

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

13.- Video giải tại 21:07 Viết số nghịch đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Trả lời

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

14.- Video giải tại 21:42 Phát biểu qui tắc chia phân số cho phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

15.- Video giải tại 22:56 Cho ví dụ về hỗn số. Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân? Cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng hỗn số, phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với ký hiệu %.

Trả lời

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

- Số thập phân gồm hai phần:

    + Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

    + Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

    + Số chữ số thập phân bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 154 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 32:00 : Cho phân số x/3 . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

Giải bài 154 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 154 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Giải bài 154 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 155 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 35:00 : Điền số thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 155 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 155 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 156 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 37:01 : Rút gọn:

Giải bài 156 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 156 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 156 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 157 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 40:32 : Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ:

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

Lời giải:

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, lấy số phút chia cho 60.

Giải bài 157 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 158 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 42:25 : So sánh hai phân số:

Giải bài 158 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 158 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 158 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 159 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 47:35 : Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy qui đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chỗ trống một phân số thích hợp:

Giải bài 159 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 159 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 159 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 160 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 52:29 : Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27 biết rằng ƯCLN (a, b) = 13.

Lời giải:

Ta có: Giải bài 160 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 là phân số tối giản.

Vậy phân số tối giản của phân số Giải bài 160 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Mà ƯCLN(a ; b) = 13 nên ta có: Giải bài 160 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

a : 13 = 2 ⇒ a = 26.

b : 13 = 3 ⇒ b = 39.

Vậy phân số cần tìm là Giải bài 160 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 161 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 55:11 : Tính giá trị của biểu thức:

Giải bài 161 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 161 trang 64 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 162 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 59:03 : Tìm x, biết:

Giải bài 162 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Video Giải bài tập Toán lớp 6 Video Giải bài tập Toán lớp 6

Bài 163 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 1:02:21 : Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Lời giải:

Đặt số mét vải trắng là a(m).

Số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Vậy số vải hoa bằng : a . 78,25% (mét).

Tổng số vải hoa và vải trắng tính theo a là :

a + a . 78,25% = a . 100% + a . 78,25% = a . 178,25% (mét).

Ta có : 178,25% của a ứng với 356,5m

Do đó:

Giải bài 163 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy cửa hàng có 200m vải trắng và 356,5 – 200 = 156,5 m vải hoa

Bài 164 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 1:07:26 : Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vì đã được khuyến mãi 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Phân tích đề

Đây là dạng bài Tìm một số biết giá trị một phân số của nó . Bài toán có thể được hiểu là: Tìm giá cuốn sách biết 10% giá cuốn sách đó bằng 1200đ.

Lời giải:

Vì 10% giá cuốn sách đó tương ứng với 1200đ nên ta có giá cuốn sách là:

1200 : 10% = 1200 : 10/100 = 12 000đ

Vậy Oanh đã mua sách với giá:

12 000 - 1200 = 10 800đ

Bài 165 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 1:09:25 : Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng tính ra mỗi tháng được lãi 11200d. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

Lời giải:

Vốn 2 triệu đồng một tháng 11200 đồng

Vậy lãi suất một tháng là:

Giải bài 165 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy lãi suất là 0,56%

Bài 166 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 1:11:20 : Học kì I số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh không đổi) nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh còn lại. Hỏi trong học kỳ I lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lời giải:

Giả sử lớp có a học sinh.

+ Học kì I:

Số học sinh giỏi = 2/7 số học sinh còn lại.

Suy ra số học sinh còn lại = 7/2 số HSG.

Số học sinh cả lớp = số học sinh giỏi + số học sinh còn lại

Do đó a = số HSG + 7/2 số HSG = (1+7/2) số HSG = 9/2 số HSG.

Suy ra số HSG = 2/9 . a

+ Học kì II tương tự như học kì I ta được:

Số HSG = 2/5 . a

+ Số HSG kì II hơn số HSG kì I là:

Giải bài 166 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Mà theo đề bài: số HSG kì II hơn số HSG kì I là 8 học sinh

Giải bài 166 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

+ Vậy trong học kì I, lớp 6D có số học sinh giỏi bằng

Giải bài 166 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 167 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 1:19:19 : Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dùng máy tính bỏ túi người ta giải đã bấm liên tiếp như sau:

Giải bài 167 trang 65 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Bài toán là: Một lớp có 50 học sinh. Kết quả xếp loại văn hóa cuối năm có số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu lần lượt chiếm 30%, 40%, 22% và 8% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh mỗi loại.

Xem thêm Giải bài tập Toán lớp 6 hay nhất và chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 6 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 Tập 1, Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.