Bài 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8 trang 97 SBT Hóa học 12Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 42.1 trang 97 Sách bài tập Hóa học 12: Để phân biệt các dung dịch: ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

B. quỳ tím

C. dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3.

D. natri kim loại.

Lời giải:

Quảng cáo

A

Bài 42.2 trang 97 Sách bài tập Hóa học 12: Để phân biệt các dung dịch: Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3 và NaHSO3: đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng

A. axit HCl và nước brom.

B. nước vôi trong và nước brom.

C. dung dịch CaCl2 và nước brom.

D. nước vôi trong và axit HCl.

Lời giải:

C

- Dùng dung dịch CaCl2 : Na2SO3 và Na2CO3 tạo kết tủa; NaHCO3 và NaHSO3 không tạo kết tủa.

- Cho mỗi dung dịch trong từng nhóm vào nước brom: NaHSO3 làm mất màu nước brom, NaHCO3 không; Na2SO3 làm mất màu nước brom, Na2CO3 không.

Bài 42.3 trang 97 Sách bài tập Hóa học 12: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch : BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2, KNO3 và KHCO3 ?

A. Kim loại natri.     B. Dung dịch HCl.

C. Khí CO2.     D. Dung dịch Na2CO3.

Lời giải:

A

Bài 42.4 trang 97 Sách bài tập Hóa học 12: Để phân biệt các dung dịch loãng : HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột đồng kim loại.

B. Kim loại sắt và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2.

D. Kim loại nhôm và sắt.

Lời giải:

A

Bài 42.5 trang 98 Sách bài tập Hóa học 12: Có 5 lọ đựng 5 dung dịch hoá chất riêng biệt : Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, NaNO3. Thuốc thử dùng để phân biệt chúng là

A. dung dịch HCl.     B. dung dịch KOH.

C. dung dịch BaCl2.     D. giấy quỳ tím.

Lời giải:

D

Bài 42.6 trang 98 Sách bài tập Hóa học 12: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết 4 kim loại : Na, Al, Mg, Ag ?

A. H2O.     B.Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.     D. Dung dịch NH3.

Lời giải:

B

Bài 42.7 trang 98 Sách bài tập Hóa học 12: Để nhận biết 3 chất rắn : Al2O3, MgO, CaCl2 có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ?

A. H2O và HCl     B. H2O và H2SO4.

C. H2O và NaOH.     D. H2O và NaCl.

Lời giải:

C

Bài 42.8 trang 98 Sách bài tập Hóa học 12: Có 5 lọ đựng 5 dung dịch mất nhãn : AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3, (NH4)2SO4. Thuốc thử dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là

A. dung dịch NaOH.     B. dung dịch Ba(OH)2.

C. Quỳ tím.     D. dung dịch AgNO3.

Lời giải:

B

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-42-luyen-tap-nhan-biet-mot-so-chat-vo-co.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác