SBT Tiếng Anh 10 trang 35, 36 Unit 5 Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 35, 36 Unit 5 Grammar sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 35, 36 Unit 5 Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 35 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. The door and the window are open. I think someone … into our house!

A. breaks

B. broke

C. has broken

D. will break

2. Jane … Chinese, but she quitted because it was too difficult.

A. studies

B. studied

C. has studied

D. will study

3. Dave … Chinese for six years now. He likes it.

A. studies

B. studied

C. has studied

D. will study

4. We have worked here … 2002.

A. for

B. since

C. in

D. to

5. The company … a new kind of smartphone. It looks fantastic!

A. just introduces

B. just introduced

C. has just introduced

D. will just introduce

6. Hoa is not coming to class today. She … back to her hometown.

A. goes

B. go

C. has gone

D. will go

7. She has had this smartphone … 10 years.

A. for

B. since

C. from

D. in

8. This is a delicious cake, but we have … had a big dinner and feel very full.

A. only

B. just

C. since

D. for

Đáp án:

Quảng cáo

1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

6. C

7. A

8. B

Hướng dẫn dịch:

1. Cửa ra vào và cửa sổ đang mở. Tôi nghĩ ai đó đã đột nhập vào nhà của chúng tôi!

2. Jane đã học tiếng Trung Quốc, nhưng cô ấy đã bỏ dở vì nó quá khó.

3. Dave đã học tiếng Trung Quốc được sáu năm. Anh ấy thích nó.

4. Chúng tôi đã làm việc ở đây từ năm 2002.

5. Công ty vừa giới thiệu một loại điện thoại thông minh mới. Trông nó tuyệt vời!

6. Hôm nay Hoa không đến lớp. Cô ấy đã về quê.

7. Cô ấy đã có chiếc điện thoại thông minh này trong 10 năm.

8. Đây là một chiếc bánh ngon, nhưng chúng tôi vừa có một bữa tối thịnh soạn và cảm thấy rất no.

Bài 2 (trang 36 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. Avoid (charge) the device for too long. It may overheat and break down.

2. It's very convenient (look) up a new word on a smartphone when learning English.

3. Computers allow us (store) a lot of information.

4. Robots help us (do) difficult or dangerous tasks.

5. (Carry) a laptop around is easy because it is often very light and small.

6. I decided (give) my old laptop to my younger brother.

7. Some people hate (use) technology.

8. My friends enjoy (learn) English on their smart devices.

Đáp án:

Quảng cáo

1. charging

2. to look

3. to store

4. do / to do

5. To carry / Carrying

6. to give

7. using / to use

8. learning

Hướng dẫn dịch:

1. Tránh sạc thiết bị quá lâu. Nó có thể quá nóng và hỏng.

2. Tra từ mới trên điện thoại thông minh khi học tiếng Anh rất tiện lợi.

3. Máy tính cho phép chúng ta lưu trữ rất nhiều thông tin.

4. Robot giúp chúng ta làm những công việc khó khăn hoặc nguy hiểm.

5. Mang theo máy tính xách tay rất dễ dàng vì nó thường rất nhẹ và nhỏ.

6. Tôi quyết định tặng chiếc máy tính xách tay cũ của tôi cho em trai tôi.

7. Một số người ghét sử dụng công nghệ.

8. Bạn bè của tôi thích học tiếng Anh trên thiết bị thông minh của họ.

Bài 3 (trang 36 SBT Tiếng Anh 10 Global success): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

1. We lived here since 1990. We all enjoy living in this neighbourhood.

2. Have you finished did your homework?

3. They want trying the new device because it is very useful.

4. I have used this smartphone during 20 years. It is old now.

5. We have recent bought a new laptop.

6. Design a new invention is not easy.

7. I have tried everything but it is really difficult for remove this stain.

8. Everyone has met at the meeting yesterday and we had a great discussion

Đáp án:

Quảng cáo

1. lived -› have lived

2. did -› doing

3. trying -› to try

4. during -› for

5. recent -› recently

6. Design -› Designing / To design

7. for remove -› to remove

8. has met -› met

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đã sống ở đây từ năm 1990. Tất cả chúng tôi đều thích sống trong khu phố này.

2. Bạn đã làm xong bài tập chưa?

3. Họ muốn dùng thử thiết bị mới vì nó rất hữu ích.

4. Tôi đã sử dụng điện thoại thông minh này trong 20 năm. Bây giờ nó đã cũ.

5. Gần đây chúng tôi đã mua một máy tính xách tay mới.

6. Thiết kế một phát minh mới không phải là dễ dàng.

7. Tôi đã thử mọi cách nhưng thật sự rất khó để loại bỏ vết bẩn này.

8. Mọi người đã gặp nhau trong cuộc họp ngày hôm qua và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tuyệt vời.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học