SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 57 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Find the following words in the word search (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ)

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Bài 2 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the best answers to complete the following sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)

1. … learning may not be effective if students have problems with the internet.

A. Face-to-face

B. Online

C. Traditional

2. Teachers can use some … to get students more interested in the lessons.

A. plans

B. tips

C. strategies

3. In … learning, students may have class discussions, take online tests and submit homework online.

A. normal

B. blended

C. traditional

4. Online courses give students the chance to work at their own …

A. pace

B. notes

C. rate

5. Teachers can create a classroom blog for students to post ideas and …

A. materials

B. comments

C. activities

6. Many teachers have tried to change their … classrooms into a modern learning environment.

A. blended

B. traditional

C. original

7. We are often asked to … materials at home and make a presentation in class.

A. choose

B. prepare

C. watch

8. The Internet will motivate students to … more effectively.

A. chat

B. act

C. study

Đáp án:

Quảng cáo

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

6. B

7. B

8. C

Hướng dẫn dịch:

1. Học trực tuyến có thể không hiệu quả nếu học sinh gặp vấn đề với internet.

2. Giáo viên có thể sử dụng một số chiến lược để học sinh hứng thú hơn với bài học.

3. Trong học tập kết hợp, học sinh có thể thảo luận trong lớp, làm bài kiểm tra trực tuyến và nộp bài tập về nhà trực tuyến.

4. Các khóa học trực tuyến cung cấp cho sinh viên cơ hội làm việc theo tốc độ của riêng họ.

5. Giáo viên có thể tạo một blog trong lớp học để học sinh đăng ý tưởng và nhận xét.

6. Nhiều giáo viên đã cố gắng thay đổi các lớp học truyền thống của họ thành một môi trường học tập hiện đại.

7. Chúng tôi thường được yêu cầu chuẩn bị tài liệu ở nhà và thuyết trình trên lớp.

8. Internet sẽ thúc đẩy học sinh học tập hiệu quả hơn.

Bài 3 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the text using the words in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Technology allows teachers to remove the physical difficulties of traditional (1), and offer students a way to connect their programmes with the (2) world. For example, a history teacher can take her students on a virtual tour of the Independence Palace. Many educational tools also offer a variety of functions that promote (3). Students can hold online meetings with classmates from different places. They can also easily share and edit (4) with each other. Moreover, technology makes it easier for (5) to find information quickly and accurately. Search engines and e-books are replacing (6) textbooks. In the 21st century labour market, students need to have more computer (7). By adding these new technologies to the regular syllabus, schools wants to (8) their students for the modern office.

Đáp án:

Quảng cáo

1. classrooms

2. real

3. teamwork

4. projects

5. students

6. traditional

7. skills

8. prepare

Hướng dẫn dịch:

Công nghệ cho phép giáo viên loại bỏ những khó khăn vật chất của các lớp học truyền thống và cung cấp cho học sinh một cách để kết nối các chương trình của họ với thế giới thực. Ví dụ, một giáo viên lịch sử có thể đưa học sinh của mình đi tham quan ảo Dinh Độc Lập. Nhiều công cụ giáo dục cũng cung cấp nhiều chức năng khác nhau để thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm. Sinh viên có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các bạn cùng lớp từ nhiều nơi khác nhau. Họ cũng có thể dễ dàng chia sẻ và chỉnh sửa các dự án với nhau. Hơn nữa, công nghệ giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Công cụ tìm kiếm và sách điện tử đang thay thế sách giáo khoa truyền thống. Trong thị trường lao động thế kỷ 21, sinh viên cần phải có nhiều kỹ năng máy tính hơn. Bằng cách bổ sung những công nghệ mới này vào chương trình giảng dạy thông thường, các trường học muốn chuẩn bị cho sinh viên của mình văn phòng hiện đại.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-new-ways-to-learn.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học