Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án sau:

Lời giải:

Quảng cáo

+) Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

X A. đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất
B. đầu tư với mức độ và quy mô vừa phải
C. chỉ đầu tư ở ngành công nghiệp tiêu dùng
D. đầu tư chủ yếu vào thương nghiệp

+) Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

Quảng cáo
A. cung cấp vốn cho nhân dân
B. huy động số vốn của dân ta để phát triển kinh tế
C. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương
D. đầu tư vốn ra bên ngoài

+) Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là

X A. tăng cường thu thuế
B. phát hành công trái
C. bắt nhân dân ta đóng góp các lệ phí giao dịch
D. bắt nhân dân ta đi phu, lính

+) Những giai cấp, tầng lớp nào ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

Quảng cáo
A. địa chủ phong kiến
B. nông dân
C. địa chủ và nông dân
X D. công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-12-phong-trao-dan-toc-dan-chu-o-viet-nam-tu-nam-1919-den-nam-1925.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên