Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 1 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 1 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 1: Đội ngũ đơn vị có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm GDQP 11 đạt kết quả cao.

Quảng cáo

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Câu 2. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

A. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán. 

Câu 3. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

A. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán. 

Quảng cáo

Câu 4. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 5. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 6. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Quảng cáo

Câu 7. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 8. So với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn hàng ngũ.

D. Giải tán.

Câu 9. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

Quảng cáo

Câu 10. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 3 hàng ngang.

D. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

Câu 11. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

Câu 12. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên phải, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Liền kề phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Câu 13. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 3 hàng dọc.

Câu 14. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Liền kề phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Câu 15. Trong đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 5 – 8 bước.

Câu 16. Trong đội hình trung đội 1 hàng dọc, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 5 – 8 bước.

Câu 17. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đã đứng thắng hàng, tiểu đội trưởng hô động lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Câu 18. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang/ dọc, khi thấy các chiến sĩ đã đứng vào vị trí tập hợp, tại vị trí chỉ huy, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Câu 19. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây không phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 20. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 21. Trong đội hình tiểu đội hàng ngang, khi nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, các chiến sĩ phải làm gì?

A. Hô hào, bảo nhau chạy vào vị trí tập hợp, đứng phía sau tiểu đội trưởng.

B. Im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng bên trái tiểu đội trưởng.

C. Thực hiện động tác đi đều tới vị trí tập hợp, đứng phía trước tiểu đội trưởng.

D. Im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng bên phải tiểu đội trưởng.

Câu 22. Trong điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, biên chế một tiểu đội gồm:

A. 7 người, 1 tiểu đội trưởng và 6 chiến sĩ.

B. 8 người, 1 tiểu đội trưởng và 7 chiến sĩ.

C. 9 người, 1 tiểu đội trưởng và 8 chiến sĩ.

D. 10 người, 1 tiểu đội trưởng và 9 chiến sĩ.

Câu 23. Nội dung nào không mô tả đúng động các của các chiến sĩ sau khi nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ” trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang?

A. Về tư thế nghiêm, hô rõ số của mình đồng thời quay mặt hết cỡ sang bên trái.

B. Sau khi thực hiện điểm số xong, các chiến sĩ quay mặt về bên phải.

C. Người cuối cùng của hàng khi điểm số không quay mặt, điểm số xong, hô “HẾT”.

D. Chiến sĩ cuối cùng của hàng quay mặt hết cỡ sang bên phải để điểm số.

Câu 24. Khi tập hợp đội hình tiểu đội, tiểu đội trưởng cần lưu ý điều gì?

A. Nghiêng đầu qua phải/ trái để kiểm tra gióng hàng.

B. Hô dự lệnh to, rõ ràng; hô động lệnh dứt khoát.

C. Đứng nghiêm tại chỗ để bao quát, kiểm tra gióng hàng.

D. Không hô khẩu lệnh, dùng kí hiệu để các chiến sĩ làm theo.

Câu 25. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc

A. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

B. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

C. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Câu 26. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình trung đội 2 hàng ngang

A. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán. 

Câu 27. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng hoạt động của tiểu đội trưởng khi gióng hàng?

A. Quan sát, đôn đốc để các chiến sĩ tập trung gióng hàng.

B. Điều chỉnh cự li giãn cách giữa các hàng/ các chiến sĩ.

C. Đứng tại chỗ, nghiêng đầu sang trái/ phải để quan sát.

D. Các chiến sĩ gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô “THÔI”.

Câu 28. Nội dung nào dưới đây không mô tả đúng đội hình tiểu đội 2 hàng ngang?

A. Các chiến sĩ mang số hiệu lẻ (1; 3; 5; 7) đứng hàng trên.

B. Các chiến sĩ mang số hiệu chẵn (2; 4; 6) đứng hàng dưới.

C. Cự li giãn cách giữa hàng trên và hàng dưới là 1 mét.

D. Các chiến sĩ đứng bên phải tiểu đội trưởng thành 2 hàng.

Câu 29. Hình thức nào dưới đây không thuộc đội ngũ tiểu đội?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 4 hàng dọc.

Câu 30. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang

A. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

B. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

C. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án, chọn lọc hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.