200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11 có đáp án

Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án, chọn lọc giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm GDQP 11 để đạt điểm cao trong bài thi môn Giáo dục quốc phòng 11.

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11
Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 1 có đáp án

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Câu 2. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

A. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán. 

Câu 3. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

A. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán. 

Câu 4. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 5. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 6. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 7. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Câu 8. So với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn hàng ngũ.

D. Giải tán.

Câu 9. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

Câu 10. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 3 hàng ngang.

D. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

Câu 11. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

Câu 12. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên phải, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Liền kề phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Câu 13. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 2 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 3 hàng dọc.

Câu 14. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Liền kề phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Câu 15. Trong đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 5 – 8 bước.

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam.

B. Tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

C. Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Phục vụ mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh hàng đầu khu vực châu Á.

Câu 2. Kế thừa và phát huy chế độ tình nguyện tòng quân, miền Bắc Việt Nam bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 3. Ở Việt Nam, chế độ nghĩa vụ quân sự được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 4. Cấu trúc Luật nghĩa vụ quân sự 2005 của Việt Nam bao gồm:

A. Lời giới thiệu, 10 chương, 70 điều.

B. Lời nói đầu, 11 chương, 71 điều.

C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều.

D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều.

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi từ

A. 15 đến 45 tuổi.

B. 20 đến 50 tuổi.

C. 18 đến 45 tuổi.

D. 18 đến 25 tuổi.

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi phục vụ tại ngũ của công dân là từ

A. 15 đến hết 45 tuổi.

B. 20 đến hết 50 tuổi.

C. 18 đến hết 45 tuổi.

D. 18 đến hết 25 tuổi.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị?

A. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

B. Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

C. Kiên quyết bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

D. Chỉ cần chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không quan tâm đến luật pháp.

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là nam giới.

B. Công dân là nữ giới.

C. Người đang bị giam giữ.

D. Người theo đạo Công giáo.

Câu 9. Ở Việt Nam, trong thời bình, công dân nữ trong trong độ tuổi bao nhiêu có trách nhiệm đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi đến 45 tuổi.

B. 20 tuổi đến 45 tuổi.

C. 18 tuổi đến 40 tuổi.

D. 20 tuổi đến 40 tuổi.

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 19 tháng.

D. 20 tháng.

Câu 11. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kĩ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh lính trên tàu hải quân là

A. 21 tháng.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Câu 12. Công dân nam thuộc trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.

B. Công dân đi du học ở nước ngoài có thời gian đào tạo dưới 6 tháng.

C. Học sinh học tập theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

D. Học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội.

Câu 13. Công dân thuộc trường hợp nào dưới đây không được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Con của liệt sĩ, con của thương – bệnh binh hạng một.

B. Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Con trai/ gái của thương – bệnh binh hạng ba.

D. Cán bộ viên chức đã phục vụ trên 24 tháng ở vùng sâu, vùng xa.

Câu 14. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm tương đương với

A. 6 tháng lương cơ bản.

B. 12 tháng lương cơ bản.

C. 18 tháng lương cơ bản.

D. 24 tháng lương cơ bản.

Câu 15. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ tháng thứ 27 trở đi.

D. Từ tháng thứ 30 trở đi.

....................................

....................................

....................................

Trên đây tóm tắt nội dung một số câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án, để xem đầy đủ mời bạn vào từng bài ở trên!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.