30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiếtCâu 1: Vị trí của nguyên tố oxi (z = 8) trong bảng tuần hoàn hóa học là

Quảng cáo

A. Ô thứ 8, chu kì 3, nhóm VIA.

B. Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA.

C. Ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA.

D. Ô thứ 16, chu kì 2, nhóm VIA.

Đáp án B.

Cấu hình electron của oxi: 1s22s22p4

Oxi thuộc ô thứ 8 (do z = 8), chu kỳ 2 (do có 2 lớp e), nhóm VIA (do có 6e hóa trị, nguyên tố p).

Câu 2: Nguyên tử oxi có cấu hình electron là 1s22s22p4. Cấu hình electron của ion oxit O2-

A. 1s22s22p2.     B. 1s22s22p63s2.

C. 1s22s22p6.     D. 1s22s22p43s2.

Đáp án C.

O + 2e → O2-

→ Cấu hình electron của O2- là: 1s22s22p6.

Câu 3: Để phân biệt khí oxi và ozon, có thể dùng hóa chất là

A. hồ tinh bột.

B. dung dịch KOH và hồ tinh bột.

C. khí hiđro.

D. dung dịch KI và hồ tinh bột.

Đáp án D.

2KI + O3 + H2O → I2 ↓ + 2KOH + O2

I2 làm xanh hồ tinh bột.

Quảng cáo

Câu 4: Oxi không tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. Mg.     B. Al.

C. Fe.     D. Au.

Đáp án D.

Oxi phản ứng với hầu hết các kim loại trừ Au, Pt ...

2Mg + O2 → 2MgO

4Al + 3O2 → 2Al2O3

3Fe + 2O2 → Fe3O4

Câu 5: Giữa cặp chất nào sau không xảy ra phản ứng hóa học?

A. NH3 và HCl.    B. H2S và Cl2.

C. Cl2 và O2.    D. H2S và O2.

Đáp án C.

NH3 + HCl → NH4Cl

H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

2H2S + O2 → 2S↓ + 2H2O

Cl2 không phản ứng trực tiếp với O2.

Câu 6: Hợp chất nào sau đây không phản ứng với O2?

A. SO3.    B. CH4.

C. CO.    D. SO2.

Đáp án A.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

2CO + O2 → 2CO2

2SO2 + O2 ⇆ 2SO3

Câu 7: Có thể điều chế O2 bằng cách phân huỷ KMnO4, KClO3, H2O2. Nếu lấy cùng một số mol các chất trên đem phân huỷ hoàn toàn thì thể tích oxi trong cùng điều kiện thu được

A. từ KMnO4 là lớn nhất

B. từ KClO3 là lớn nhất

C. từ H2O2 là lớn nhất

D. bằng nhau

Đáp án B.

Phương trình hóa học:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết
Quảng cáo

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4, thu được V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 0,224     B. 1,120

C. 4,480     D. 2,240

Đáp án A.

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 9: Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon?

A. Oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau.

B. Oxi và ozon đều có số proton và số notron giống nhau trong phân tử.

C. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi.

D. Oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như: Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường.

Đáp án C.

Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi.

Câu 10: Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. Kim loại X là

A. Al     B. Fe

C. Cu     D. Ca

Đáp án C

Chọn m = 32 gam ⇒ nO2 = 0,25 mol

Bảo toàn electron ⇒ nX.n = 0,25.4 ⇒ X = 32n ⇒ n = 2; X = 64 (Cu)

Câu 11: Hỗn hợp khí B gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,2. % về thể tích của O2 và O3 trong B lần lượt là

A. 60% và 40%.     B. 20% và 80%.

C. 40% và 60%.     D. 80% và 20%.

Đáp án A

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Giả sử nO3 = y = 2 mol thì nO2 = x = 3 mol → nB = 2 + 3 = 5 mol

Mà ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất % về thể tích = % về số mol

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 12: Có hỗn hợp khí là oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Biết các thể tích khí đo được ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp ban đầu là

A. 90%.     B. 10%.

C. 96%.     D. 4%.

Đáp án A

Đặt x và y lần lượt là số mol O2 và O3 trong hỗn hợp trước phản ứng

PTHH: 30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Số mol hỗn hợp khí trước khi phản ứng là: (x + y) (mol)

Sau phản ứng số mol khí oxi là:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Số mol khí tăng so với ban đầu là:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Ta có 0,5y ứng với 2% nên y ứng với 4%. Vậy O2 chiếm 96%.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 17,92 lít.     B. 8,96 lít.

C. 11,20 lít.     D. 4,48 lít.

Đáp án B.

Bảo toàn khối lượng:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ V = 0,4.22,4 = 8,96 (lít).

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3 sau phản ứng thấy thoát ra V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48 lít.     B. 6,72 lít.

C. 2,24 lít.     D. 3,36 lít.

Đáp án D

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 15: Oxi hóa hoàn toàn 10,8 gam kim loại X trong khí O2 (dư), thu được 20,4 gam oxit kim loại. X là kim loại

A. Al     B. Fe

C. Mg     D. Ca

Đáp án A.

Bảo toàn khối lượng: nO2 = (20,4 - 10,8) : 32 = 0,3 mol

Bảo toàn electron: 30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ MX = 9n ⇒ n = 3; MX = 27(Al).

Câu 16: Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu và Al có tỉ lệ mol 1:1 thu được 13,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Giá trị của m là

A. 7,4.    B. 8,7.

C. 9,1.    D. 10.

Đáp án C.

Gọi nCu = nAl = a (mol)

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Ta có: 80a + 102.0,5a = 13,1 ⇒ a = 0,1 (mol)

⇒ m = 27a + 64a = 9,1 g

Câu 17: Đốt 1,3g bột một kim loại R có hóa trị II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 1,62 g. Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%, kim loại R là

A. Cu.     B. Zn.

C. Fe.     D. Ca.

Đáp án B.

Bảo toàn khối lượng mOxi pư = 1,62 - 1,3 = 0,32 gam.

⇒ nO2 = 0,01 (mol)

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

MR = 1,3 : 0,02 = 65. Vậy R là Zn.

Câu 18: Hỗn hợp khí A gồm có O2 và O3, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm H2 và CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với hiđro là 3,6. Thành phần phần trăm theo thể tích của H2 và O2 lần lượt là?

A. 80%, 60%.     B. 20%, 40%.

C. 80%, 60%.     D. 20%, 60%.

Đáp án A

Gọi số mol O2 trong 1 mol hỗn hợp A là x, thì số mol O3 trong hỗn hợp là (1 – x)

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Gọi số mol H2 trong 1 mol hỗn hợp A là y, thì số mol CO trong hỗn hợp là (1 – y)

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Giải được: y = 0,8 ⇒ %VH2 = 80%; VCO = 20%.

Câu 19: Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm theo mô hình sau:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Có thể thay KMnO4 bằng chất nào sau đây ?

A. K2MnO4.    B. NaHCO3.

C. KClO3 + MnO2.     D. CaCO3.

Đáp án C.

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 20: Phương pháp sản xuất oxi trong công nghiệp là

A. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

B. điện phân nước.

C. điện phân dung dịch muối ăn.

D. cả A và B đều đúng.

Đáp án D.

Phương pháp sản xuất oxi trong công nghiệp là chưng cất phân đoạn không khí lỏng hoặc điện phân nước.

Câu 21: Nguyên tố oxi trong hợp chất nào sau đây có số oxi hóa khác với các hợp chất còn lại?

A. Na2O.     B. OF2.

C. H2SO4.     D. KClO3.

Đáp án B.

Trong phân tử OF2 oxi có số oxi hóa +2.

Câu 22: Hỗn hợp khí gồm O2; Cl2; SO2; CO2 để thu được O2 tinh khiết người ta xử lý bằng cho hồn hợp khí trên tác dụng với lượng dư hóa chất thích hợp, hóa chất đó là

A. nước brom.     C. dung dịch HCl.

B. dung dịch NaOH.     D. nước clo.

Đáp án B.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Câu 23: Để a gam bột sắt trong không khí một thời gian thu được 15,04g hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) được 1,344 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc) và dung dịch Y. Xác định giá trị của a là

A. 5,6.     B. 11,2.

C. 6,5.     D. 12,2.

Đáp án B.

Ta có nSO2 = 0,06 (mol).

Áp dụng định luật bảo toàn e:

Quá trình nhường e:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Quá trình nhận e:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Áp dụng định luật bào toàn e có: Số mol e cho = số mol e nhận.

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 24: Để 5,6g bột Fe trong không khí một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) được 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc) và dung dịch Y. Giá trị của m là

A. 7,52.     B. 7,25.

C. 5,72.     D. 5,27.

Đáp án A.

Ta có nSO2 = 0,03 (mol).

Áp dụng định luật bảo toàn e:

Quá trình nhường e:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Quá trình nhận e:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Áp dụng định luật bào toàn e có: Số mol e cho = số mol e nhận.

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 25: Người ta có thể điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng thiết bị sau (hình ở dưới)

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Hãy cho biết (1), (2), (3) và (4) lần lượt là những chất nào. Chọn đáp án đúng?

A. MnO2, H2O2, O2, H2O.

B. MnO2, O2, H2O, H2O2.

C. MnO2, H2O, H2O2, O2.

D. MnO2, H2O2, H2O, O2.

Đáp án D.

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 26: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

A. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.

B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. điện phân nước.

D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Đáp án A.

Trong PTN người ta điều chế khí O2 bằng cách phân hủy các hợp chất giàu oxi, kém bền với nhiệt như KMnO4 rắn, KClO3 rắn…

Câu 27: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực:

A. H2S.     B. O2.

C. Al2S3.     D. SO2.

Đáp án B.

Liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử có độ âm điện giống nhau là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 28: Thể tích của 4,8g khí O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 4,48 lít.     B. 3,36 lít.

C. 5,6 lít.     D. 6,72 lít.

Đáp án B.

noxi = 4,8 : 32 = 0,15 mol → V = 0,15.22,4 = 3,36 mol.

Câu 29: Đốt cháy m gam C trong V lít khí O2 (đktc), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí A (gồm CO và CO2) có tỉ khối so với O2 là 1,25. % thể tích khí CO2 trong A là

A. 75%.     B. 25%.

C. 70%.     D. 50%.

Đáp án A.

Hỗn hợp A: CO2 x mol ; CO y mol.

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

→ x = 3y → %VCO2 = 75%.

Câu 30: Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm O2, Cl2 có dX/H2 = 22,5 tác dụng vừa đủ với m (g) hỗn hợp Y gồm Al và Zn thu được 31,9 gam hỗn hợp B gồm muối clorua và oxit của 2 kim loại. Giá trị của m là

A. 18,4.     B. 14,8.

C. 9,2.     D. 7,4.

Gọi số mol Cl2 là a, số mol O2 là b. Theo bài ra ta có hệ PT:

30 Bài tập về Oxi cực hay, có lời giải chi tiết

Giải hệ tìm được a = 0,1; b = 0,2 .

Áp dụng bảo toàn khối lượng:

m = 31,9 - 45.0,3 = 18,4 gam.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa