Console trong Node.jsconsole trong Node.js là đối tượng toàn cục được sử dụng để in ra các mức độ thông báo khác nhau trên stdout và stderr. Đối tượng toàn cục này có sẵn nhiều phương thức được sử dụng để in thông tin mang tính cảnh báo, lỗi.

Nếu bạn chưa theo dõi chương về Đối tượng toàn cục trong Node.js, có thể bạn chưa hiểu khái niệm toàn cục. Mình xin nhắc lại: Toàn cục (Global) tức là mọi thứ đều có quyền truy cập đến. Trong Node.js cũng vậy, các đối tượng toàn cục là có sẵn cho tất cả Module. Chúng ta không cần khai báo hay import chúng bởi phương thức require() mà vẫn có thể sử dụng chúng một cách trực tiếp. Các đối tượng này có thể là các Module, các hàm, các chuỗi hoặc các đối tượng.

Nó được sử dụng theo cách đồng bộ khi một đích đến là một file hoặc một terminal. Theo cách không đồng bộ khi đích đến là một pipe.

Các phương thức của đối tượng console trong Node.js

Bảng dưới trình bày các phương thức của đối tượng toàn cục console trong Node.js.

SttPhương thức & Miêu tả
1console.log([data][, ...])
In một dòng mới tới stdout.
2console.info([data][, ...])
In một dòng mới tới stdout.
3console.error([data][, ...])
In một dòng mới tới stderr
4console.warn([data][, ...])
In một dòng mới tới stderr
5console.dir(obj[, options])
Sử dụng util.inspect trên obj và in chuỗi kết quả tới stdout.
6console.time(label)
Đánh dấu một mốc thời gian
7console.timeEnd(label)
Kết thúc Timer, ghi lại kết quả
8console.trace(message[, ...])
In tới stderr dòng thông báo 'Trace :', theo sau bởi thông báo đã được định dạng và stack trace tới vị trí hiện tại
9console.assert(value[, message][, ...])
Tương tự assert.ok(), nhưng thông báo lỗi ở đây được định dạng giống như phương thức util.format(message...).
Quảng cáo

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa các phương thức của đối tượng toàn cục console trong Node.js. Bạn tạo main.js có nội dung đơn giản sau:

console.info("Bat dau chuong trinh!");

var counter = 10;
console.log("Counter: %d", counter);

console.time("Chuan bi lay du lieu!");
//
// Thuc hien mot so phuong thuc de lay du lieu tai day ...
// 
console.timeEnd('Lay du lieu thanh cong!');

console.info("Ket thuc chuong trinh!")

Chạy main.js để xem kết quả::

node main.js

Kiểm tra kết quả:

Bat dau chuong trinh!
Counter: 10
Lay du lieu thanh cong!: 0ms
Ket thuc chuong trinh!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học NodeJS phổ biến khác tại VietJack:


doi_tuong_toan_cuc_trong_nodejs.jsp


Tài liệu giáo viên