Chương trình Hello World trong Node.jsTrước khi tạo ứng dụng thực tế "Hello world" trong Node.js, cùng xem các phần chính của chương trình Node.js. Một chương trình Node.js bao gồm các phần quan trọng đưới đây:

 • Các Module cần thiết: Chúng ta sử dụng require directive để tải một Node.js module.

 • Tạo Server: Một Server lắng nghe yêu cầu từ phía client tương tự như các Server Apache HTTP.

 • Đọc request và trả về các response: Server được tạo một các dễ dàng bên trên sẽ đọc các HTTP request bởi client từ các trình duyệt hay màn hình console để trả về các phản hồi.

Tạo ứng dụng Node.js

Bước 1: Import các Module cần thiết

Chúng ta sử dụng require directive để tải các Module http và trả về các sự thể hiện đến biến http như sau:

var http = require("http");
Quảng cáo

Bước 2: Tạo Server

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo http và gọi phương thức http.createServer() để tạo mới một Server và trả về một Server Instance và sau đó gắn kết nó trên cổng 8081. Truyền vào nó với các tham số request và response. Viết đoạn ví dụ sau đây về chương trình "Hello World".

http.createServer(function (request, response) {

  // Gui HTTP header cua request
  // HTTP Status: 200 : OK
  // Content Type: text/plain
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  
  // Gui phan than cua response, bao gom "Hello World"
  response.end('Hello World\n');
}).listen(8081);

// Man hinh Console se in thong bao
console.log('Server dang chay tai http://127.0.0.1:8081/');

Đoạn code này đủ cho việc tạo một HTTP Server để lắng nghe và đợi các phản hồi trên 8081 của máy local.

Bước 3: Kiểm tra Request & Response

Cùng đặt bước 1 và 2 với nhau trong 1 file với tên gọi main.js và bật HTTP Server như sau:

var http = require("http");

http.createServer(function (request, response) {

  // Gui HTTP header cua request
  // HTTP Status: 200 : OK
  // Content Type: text/plain
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  
  // Gui phan than cua response, bao gom "Hello World"
  response.end('Hello World\n');
}).listen(8081);

// Man hinh Console se in thong bao
console.log('Server dang chay tai http://127.0.0.1:8081/');

Start Server và xem kết quả như sau:

$ node main.js

Kiểm tra kết quả. Server đã được bật.

Server dang chay tai http://127.0.0.1:8081/
Quảng cáo

Tạo một request đến một Node.js Server

Mở http://127.0.0.1:8081/ trong bất kỳ trình duyệt nào và xem kết quả:.

Ứng dụng Hello World trong Node.js

Chúc mừng bạn đã tạo thành công ứng dụng Node.js đầu tiên. Theo dõi tiếp các chương tiếp theo để hiểu sâu hơn về Node.js nhé.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học NodeJS phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên