SBT Tiếng Anh 10 trang 42 Unit 5 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 42 Unit 5 Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 42 Unit 5 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 42 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Look at the jobs and answer the questions (Xem các công việc và trả lời các câu hỏi)

SBT Tiếng Anh 10 trang 42 Unit 5 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Which job is connected with …

1. flowers and plants?

2. selling houses?

3. a water sport?

4. fast food?

5. cameras?

6. copying keys?

7. fighting crime?

8. film and TV?

9. computers and entertainment?

10. construction?

11. writing for newspapers?

Quảng cáo

Đáp án:

1. gardener

2. estate agent

3. surfing instructor

4. pizza delivery man / woman

5. photographer

6. locksmith

7. police officer

8. stunt performer

9. video game developer

10. builder

11. journalist

Hướng dẫn dịch:

Công việc nào được kết nối với…

1. hoa và thực vật?

2. bán nhà?

3. một môn thể thao dưới nước?

4. thức ăn nhanh?

5. máy ảnh?

6. sao chép các phím?

7. chống tội phạm?

8. phim và TV?

9. máy tính và giải trí?

10. xây dựng?

11. viết cho báo?

1. người làm vườn

2. đại lý bất động sản

3. người hướng dẫn lướt sóng

4. người giao bánh pizza

5. nhiếp ảnh gia

6. thợ khóa

7. cảnh sát

8. diễn viên đóng thế

9. nhà phát triển trò chơi điện tử

10. người xây dựng

11. nhà báo

2 (trang 42 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy. Then choose the correct words and phrases to complete the sentences. (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó chọn các từ và cụm từ chính xác để hoàn thành các câu.)

1. Being a surfing instructor sounds great, but as I see it / not only that, it's quite repetitive.

2. Stunt performers have to do a lot of dangerous things, moreover / such as falling off buildings.

3. Photographers often travel around a lot, although / for example some of them work in a studio.

4. Gardeners are not well paid, but as a result / in spite of this, many of them love their job.

5. Estate agents do badly during recessions, and nevertheless / that's because fewer people buy houses.

6. Being a builder is hard work. However / What is more, you're often on your feet all day.

Quảng cáo


Đáp án:

1. as I see it

2. such as

3. although

4. in spite of this

5. that’s because

6. What is more

Hướng dẫn dịch:

1. Trở thành một người hướng dẫn lướt sóng nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng theo tôi thấy, nó khá lặp đi lặp lại.

2. Diễn viên đóng thế phải làm rất nhiều việc nguy hiểm, chẳng hạn như ngã khỏi các tòa nhà.

3. Các nhiếp ảnh gia thường đi du lịch khắp nơi, mặc dù một số người trong số họ làm việc trong studio.

4. Những người làm vườn được trả lương không cao, nhưng mặc dù vậy, nhiều người trong số họ vẫn yêu thích công việc của mình.

5. Các đại lý bất động sản làm ăn tồi tệ trong thời kỳ suy thoái, và đó là bởi vì ít người mua nhà hơn.

6. Là một người xây dựng là một công việc khó khăn. Hơn nữa, bạn thường đứng trên đôi chân của bạn cả ngày.

3 (trang 42 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the sentences and choose the correct ending, a or b. (Đọc các câu và chọn kết thúc đúng, a hoặc b.)

1. Being a sports coach isn't well paid. On the other hand,

a. it can be quite repetitive.

b. it can be very rewarding.

2. Farm workers have a physically demanding job. In other words,

a. it's often very tiring.

b. it's often quite varied.

3. My uncle wanted to be an engineer. However,

a. he worked hard and got the qualifications.

b. he couldn't afford to get the qualifications.

4. My aunt paid for her degree by getting various part-time jobs; for example,

a. she worked as a cleaner every evening.

b. she studied hard and did well in her exams.

5. My grandfather worked as a police officer, a paramedic, a farm worker ... What I mean is,

a. gardener was the job he liked best.

b. he did a variety of different jobs during his life.

Quảng cáo

Đáp án:

1. b

2. a

3. b

4. a

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Làm huấn luyện viên thể thao không được trả lương cao. Mặt khác, nó có thể rất bổ ích.

2. Công nhân nông trại có một công việc đòi hỏi thể chất. Nói cách khác, nó thường rất mệt mỏi.

3. Chú tôi muốn trở thành một kỹ sư. Tuy nhiên, anh ấy không đủ khả năng để có được bằng cấp.

4. Dì của tôi đã trả tiền cho bằng cấp của mình bằng cách nhận nhiều công việc bán thời gian khác nhau; ví dụ, cô ấy làm công việc quét dọn vào mỗi buổi tối.

5. Ông tôi làm cảnh sát, nhân viên y tế, công nhân nông trường ... Ý tôi là, ông đã làm nhiều công việc khác nhau trong suốt cuộc đời của mình.

4 (trang 42 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to an interview with a female lorry driver called Sally Stone, What did she do before she became a lorry driver? (Hãy lắng nghe cuộc phỏng vấn với một nữ tài xế xe tải tên là Sally Stone, Cô ấy đã làm gì trước khi trở thành tài xế xe tải?)

CD1_16

a. She went to college.

b. She worked as a hairdresser.

c. She worked at her dad's company.

Quảng cáo

Đáp án: a

Nội dung bài nghe:

H: Today in our series about women in unusual jobs, I’m talking to Sally Stone. Hello, Sally.

S: Hello.

H: So what made you get a job in transport?

S: I wasn’t sure what to do when I left school, so I went to college and trained as a hairdresser. But I decided it wasn’t for me. It’s badly paid and I wanted something more challenging. So I left college without completing the course.

H: Were your parents disappointed?

S: No, not at all! In fact, Dad said, why don’t you come and work with me? He has a transport company. And I thought, why not? It was the easiest thing to do, really.

H: You need a special licence to drive big lorries, don’t you? Was it difficult to pass the driving test?

S: Lots of people fail, but I passed first time.

H: What was it like, when you drove for the first time on your own?

S: It was a bit scary but I soon got used to it.

H: What do you like about the job?

S: I love travelling around and seeing different places. I like being on my own for long periods of time. It’s much more rewarding than a nine-to-five job, I think.

H: How do men react when they see a woman behind the wheel?

S: They often stare, especially when I’m sitting in a traffic jam. I think they can’t quite believe what they’re seeing.

H: Only one in 200 lorry drivers is a woman. Why aren’t there more, do you think?

S: I don’t know. But it’s a pity, because women are very good at it.

H: How do you mean?

S: Well, you need to drive carefully and safely, and not too fast. You need to be patient and not get angry with other drivers. In my view women are usually better at all those things than men!

H: But male lorry drivers drive carefully and safely too.

S: Of course they do. I’m not saying that male drivers are less safe, of course. It’s just that they aren’t any better than women at what they do.

H: Thank you, Sally, for talking to us today.

Hướng dẫn dịch:

H: Hôm nay, trong loạt bài về những người phụ nữ làm những công việc không bình thường của chúng tôi, tôi sẽ nói chuyện với Sally Stone. Xin chào, Sally.

S: Xin chào.

H: Vậy điều gì đã khiến bạn có được công việc trong ngành giao thông vận tải?

S: Tôi không biết phải làm gì khi rời trường học, vì vậy tôi đã đi học đại học và được đào tạo thành một thợ làm tóc. Nhưng tôi quyết định nó không dành cho tôi. Nó được trả rất tệ và tôi muốn một cái gì đó thách thức hơn. Vì vậy, tôi đã bỏ dở đại học mà không hoàn thành khóa học.

H: Bố mẹ bạn có thất vọng không?

S: Không, không hề! Trên thực tế, bố nói, tại sao con không đến làm việc với bố? Anh ấy có một công ty vận tải. Và tôi nghĩ, tại sao không? Đó là điều dễ dàng nhất để làm, thực sự.

H: Bạn cần một giấy phép đặc biệt để lái những chiếc xe tải lớn, phải không? Có khó để vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe không?

S: Rất nhiều người thất bại, nhưng tôi đã vượt qua lần đầu tiên.

H: Cảm giác như thế nào khi lần đầu tiên bạn tự mình lái xe?

S: Nó có một chút đáng sợ nhưng tôi đã sớm quen với nó.

H: Bạn thích công việc gì?

S: Tôi thích đi du lịch khắp nơi và khám phá những nơi khác nhau. Tôi thích ở một mình trong một thời gian dài. Tôi nghĩ đó là điều bổ ích hơn nhiều so với một công việc kéo dài từ chín đến năm.

H: Đàn ông phản ứng thế nào khi thấy phụ nữ ngồi sau tay lái?

S: Họ thường nhìn chằm chằm, đặc biệt là khi tôi đang bị tắc đường. Tôi nghĩ họ không thể tin được những gì họ đang thấy.

H: Chỉ có một trong số 200 tài xế xe tải là phụ nữ. Tại sao không có nhiều hơn, bạn có nghĩ vậy không?

S: Tôi không biết. Nhưng thật đáng tiếc, vì phụ nữ rất giỏi việc đó.

H: Ý bạn là như thế nào?

S: Vâng, bạn cần phải lái xe cẩn thận và an toàn, và không quá nhanh. Bạn cần phải kiên nhẫn và không nổi giận với những người lái xe khác. Theo quan điểm của tôi, phụ nữ thường giỏi tất cả những điều đó hơn nam giới!

H: Nhưng những người lái xe tải nam cũng lái xe cẩn thận và an toàn.

S: Tất nhiên là họ làm. Tất nhiên, tôi không nói rằng nam tài xế kém an toàn. Chỉ là họ không giỏi hơn phụ nữ về những gì họ làm.

H: Cảm ơn Sally đã nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.

5 (trang 42 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the sentences below. Then listen again. Are the sentences true (T) or false (F)? (Đọc đoạn văn phía dưới. Sau đó, hãy nghe lại. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)

1. Sally is a qualified hairdresser.

2. Sally decided to become a lorry driver because it is easier than hairdressing.

3. Sally and her father work in the same job sector.

4. Sally took the driving test only once.

5. Sally says most men are surprised to see a woman driving a lorry.

6. Sally thinks that female lorry drivers are safer than male lorry drivers.

Hướng dẫn dịch:

1. Sally là một thợ làm tóc có trình độ.

2. Sally quyết định trở thành tài xế xe tải vì nó dễ hơn làm tóc.

3. Sally và cha cô ấy làm việc trong cùng một lĩnh vực công việc.

4. Sally chỉ thi lái xe một lần.

5. Sally nói rằng hầu hết đàn ông đều ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ lái xe tải.

6. Sally cho rằng tài xế xe tải nữ an toàn hơn tài xế xe tải nam.

Đáp án:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

6. F

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác