SBT Tiếng Anh 10 trang 58 Unit 7 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 58 Unit 7 Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 58 Unit 7 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy. Then listen and underline the stressed word in the sentences below. (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó nghe và gạch chân từ được nhấn trọng âm trong các câu bên dưới.)

CD2_03

1. Actually, I ordered the chicken pasta.

2. I need two seats near the front of the plane.

3. No, there's a bus to the cathedral.

4. l'd rather go to the castle first.

5. The market is very touristy.

Quảng cáo

Đáp án:

1. pasta

2. two

3. cathedral

4. castle

5. touristy

Hướng dẫn dịch:

1. Thực ra, tôi đã gọi món mì gà.

2. Tôi cần hai chỗ ngồi gần phía trước máy bay.

3. Không, có một chiếc xe buýt đến nhà thờ lớn.

4. Tôi thà đến lâu đài trước.

5. Thị trường rất đông khách du lịch.

2 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again. Decide which sentence came before each sentence in exercise 1: a or b. Only one option makes sense with the stressed words. (Lắng nghe một lần nữa. Quyết định câu nào đứng trước mỗi câu trong bài tập 1: a hoặc b. Chỉ có một lựa chọn hợp lý với các từ được nhấn mạnh.)

CD2_03

1. a. Here's your chicken curry, madam.

b. Here's your vegetable pasta, madam. Actually, I ordered the chicken pasta.

2. a. I've booked you two seats near the middle of the plane.

b. I've booked you a seat near the front of the plane. I need two seats near the front of the plane.

3. a. Do we have to walk to the cathedral?

b. Is there a bus to the palace? No, there's a bus to the cathedral.

4. a. Let's go to the castle later.

b. Let's go to the museum first. I'd rather go to the castle first.

5. a. The market is a good place to visit, isn't it?

b. The whole city is really touristy, isn't it? The market is very touristy.

Quảng cáo


Đáp án:

1. a

2. b

3. b

4. b

5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là món cà ri gà của bà, thưa bà.

2. Tôi đã đặt cho bạn một chỗ ngồi gần đầu máy bay. Tôi cần hai chỗ ngồi gần đầu máy bay.

3. Có xe buýt đến cung điện không? Không, có một chiếc xe buýt đến nhà thờ.

4. Chúng ta hãy đến viện bảo tàng trước. Tôi muốn đến lâu đài trước.

5. Chợ là một nơi tốt để tham quan, phải không?

3 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the mini-dialogues and underline the word you need to stress in each of B's lines. (Đọc các đoạn hội thoại nhỏ và gạch chân từ bạn cần nhấn trọng âm trong mỗi dòng B.)

1. A. Did you get a new smartphone for your birthday?

B. No, I got a new camera for my birthday.

2. A. Did you have a good time in Egypt last month?

B. We went to Morocco last month.

3. A. Did you book a double room for three nights?

B. No, I booked a single room for three nights.

4. A. Shall we go by taxi or by bus?

B. Let's go by taxi.

5. A. I think the zoo is closed in December.

B. No, I checked - it's open in December.

Quảng cáo

Đáp án:

1. camera

2. Morocco

3. single

4. taxi

5. open

Hướng dẫn dịch:

1. A. Bạn đã nhận được một điện thoại thông minh mới cho ngày sinh nhật của bạn?

B. Không, tôi có một chiếc máy ảnh mới cho ngày sinh nhật của mình.

2. A. Bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Ai Cập vào tháng trước?

B. Chúng tôi đã đến Maroc vào tháng trước.

3. A. Bạn đã đặt một phòng đôi cho ba đêm?

B. Không, tôi đã đặt một phòng đơn trong ba đêm.

4. A. Chúng ta sẽ đi bằng taxi hay xe buýt?

B. Hãy đi bằng taxi.

5. A. Tôi nghĩ rằng sở thú đóng cửa vào tháng mười hai.

B. Không, tôi đã kiểm tra - nó mở cửa vào tháng 12.

4 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen and check your answers to exercise 3. (Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 3.)

CD2_04

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

5 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen to a true story. Look at the map and identify the route Sandy Valdivieso and her husband flew. Is it 1, 2, 3 or 4? (Nghe một câu chuyện có thật. Nhìn vào bản đồ và xác định lộ trình mà Sandy Valdivieso và chồng đã bay. Nó là 1, 2, 3 hay 4?)

CD2_05

1. They flew from A to B to C to D.

2. They flew from A to C to D to B.

3. They flew from A to C to D to C to B.

4. They flew from A to C to D to C to A.

SBT Tiếng Anh 10 trang 58 Unit 7 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án: 3

Nội dung bài nghe:

Sandy Valdivieso and her husband were looking forward to their holiday in Africa. They had tickets for a Turkish Airlines flight from Los Angeles to Dakar, the capital of Senegal in West Africa. However, an airline mix-up sent them 11,000 kilometres away from their destination, to another continent. They boarded their flight at Los Angeles International Airport in the USA.

But unfortunately, an airline employee at the airport accidentally entered the wrong three-letter airport code into the flight booking system. The code for Dakar is DKR. But the employee entered DAC, which is the code for Dhaka, the capital of Bangladesh, in Asia.

The first leg of their flight to Istanbul in Turkey went smoothly, but it was the second leg of the trip that sent them off in the wrong direction. From Turkey, they headed east rather than west.

At first, Sandy and her husband did not notice that there was a problem. When the flight attendant said they were heading to Dhaka, they thought she was saying ‘Dakar’ with a Turkish accent. Several hours into the trip they woke up from a long sleep and noticed the inflight map showed the plane over the Middle East. They then realised the plane was full of passengers who looked Asian, not African. That’s when they knew that there was a serious mistake. But there was nothing they could do about it: they had to continue all the way to Bangladesh!

Once on the ground, it took several hours for the airline to confirm the mistake was their fault. They apologised to Sandy and her husband and 12 hours later, they flew them back to Istanbul. From there, they took the correct plane to Senegal. To say sorry, Turkish Airlines offered the passengers two free economy class tickets to any destination it flies to.

Hướng dẫn dịch:

Sandy Valdivieso và chồng đã mong chờ kỳ nghỉ của họ ở châu Phi. Họ đã có vé cho một chuyến bay của Turkish Airlines từ Los Angeles đến Dakar, thủ đô của Senegal ở Tây Phi. Tuy nhiên, một vụ hỗn hợp của hãng hàng không đã đưa họ đi cách xa điểm đến của họ 11.000 km, đến một lục địa khác. Họ đáp chuyến bay của họ tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, Hoa Kỳ.

Nhưng thật không may, một nhân viên hàng không tại sân bay đã vô tình nhập sai mã sân bay gồm ba chữ cái vào hệ thống đặt vé máy bay. Mã của Dakar là DKR. Nhưng nhân viên đã nhập DAC, đây là mã của Dhaka, thủ đô của Bangladesh, ở châu Á.

Trận lượt đi của họ đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra suôn sẻ, nhưng trận lượt về đã khiến họ đi chệch hướng. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, họ đi về hướng đông chứ không phải hướng tây.

Lúc đầu, Sandy và chồng không nhận thấy rằng có vấn đề. Khi tiếp viên hàng không nói rằng họ đang đến Dhaka, họ nghĩ rằng cô ấy đang nói ‘Dakar’ với giọng Thổ Nhĩ Kỳ. Vài giờ sau chuyến đi, họ thức dậy sau một giấc ngủ dài và nhận thấy bản đồ trên máy bay cho thấy máy bay qua Trung Đông. Sau đó, họ nhận ra máy bay đầy hành khách trông là người châu Á, không phải người châu Phi. Đó là khi họ biết rằng có một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng họ không thể làm gì được: họ phải tiếp tục đến Bangladesh!

Khi có mặt trên mặt đất, hãng hàng không phải mất vài giờ để xác nhận sai sót là do lỗi của họ. Họ xin lỗi vợ chồng Sandy và 12 giờ sau, họ bay trở lại Istanbul. Từ đó, họ đáp máy bay chính xác đến Senegal. Để nói lời xin lỗi, Turkish Airlines cung cấp cho hành khách hai vé hạng phổ thông miễn phí đến bất kỳ điểm đến nào mà hãng bay đến.

6 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen again. Are the sentences true (T) or false (F)? (Lắng nghe một lần nữa. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)

CD2_05

1. Sandy Valdivieso and her husband wanted to visit Africa, not Asia.

2. Their journey went wrong because an employee made a mistake at the airport in Istanbul.

3. They realised something was wrong as soon as the plane left Istanbul.

4. They saw the location of the plane on a map while they were flying.

5. They were in Bangladesh for more than twelve hours.

6. They never managed to get to Senegal.

Hướng dẫn dịch:

1. Sandy Valdivieso và chồng muốn đến thăm châu Phi, không phải châu Á.

2. Hành trình của họ gặp trục trặc vì một nhân viên đã mắc lỗi tại sân bay ở Istanbul.

3. Họ nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi máy bay rời Istanbul.

4. Họ đã nhìn thấy vị trí của máy bay trên bản đồ khi đang bay.

5. Họ đã ở Bangladesh hơn mười hai giờ.

6. Họ không bao giờ đến được Senegal.

Đáp án:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

6. F

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác