Top 25 Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành (hay, ngắn nhất) - Cánh diều

Với tóm tắt Hồi trống Cổ Thành Ngữ văn lớp 10 Cánh diều hay, ngắn nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Hồi trống Cổ Thành lớp 10.

Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành - Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 1

Quảng cáo

Quan Công dẫn hai chị chạy đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Ông mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo tin cho Trương Phi ra đón. Nghe tin báo, Trương Phi lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc. Gặp Trương Phi, Quan Công vô cùng mừng rỡ. Nhưng Trương Phi nghi ngờ Quan Công đã hàng Tào, bội nghĩa vườn đào nên vác mâu xông tới đâm Quan Công mặc cho Quan Công và hai vị phu nhân hết lời thanh minh. Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới khiến Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Quan Công phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Chưa dứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Lúc này, Trương Phi mới tin lời Quan Công. Trương Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Top 25 Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

Quảng cáo

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 2

Quan Công trúng kế của Tào Tháo, dẫn quân ra ngoài thành Hạ Bì nên bị thất thủ. Ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi lạc nhau mỗi người một nơi. Khi Quan Công bị quân Tào bắt, Trương Liêu, một viên tướng của Tào Tháo là bạn của Quan Công thời trẻ đã đến thuyết phục Quan Công về với Tào Tháo. Quan Công ra ba điều kiện trong đó có một điều kiện là hễ nghe tin Lưu bị ở đâu thì phải để cho Quan Công về ngay với anh. Khi nghe tin Lưu Bị sống ở bên Viên Thiệu, Quan Công đã vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng, đưa hai chị dâu về với Lưu Bị. Trên đường về, đến Cổ Thành, gặp Trương Phi và xung đột đã xảy ra do hiểu lầm Quan Công hàng Tào Tháo. Cho đến khi Quan Công lấy đầu viên tướng của Tào Tháo là Sái Dương, và nghe kể lại mọi chuyện từ tên lính Tào thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ của Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 3

Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa. Quan Công đưa hai chị dâu sang Nhữ Nam. Đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó thì mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị. Trương Phi khi ấy đang tức giận vì hiểu lầm Quan Công hàng Tào, nghe tin báo liền mặc áo giáp, vác mâu và dẫn 1000 quân lính ra cổng thành. Vừa tới gần bèn múa xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai chị dâu đã hết lời thanh minh sự thật. Đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy đầu ngay tên tướng đó trong ba hồi trống để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới tin anh là thực. Phi mời hai chị vào thành, nghe kể lại những việc anh Hai đã làm bèn cúi đầu sụp lạy xin lỗi.

Quảng cáo

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 4

Sau thất thủ Từ Châu, ba anh em kết nghĩa Lưu - Quan - Trương phiêu bạt mỗi người một nơi. Quan Vũ túng thế đành phải tạm ẩn náu nhờ đất Tào Tháo với điều kiện hàng Hán chứ không hàng Tào, hễ biết tin anh ở đâu là sẽ đi ngay. Ngay khi nghe tin Lưu Bị đang ở với Viên Thiệu, Quan Vũ rời bỏ đất Tào, vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng Tào cản đường, hộ tống hai chị dâu trở về. Trên đường đi, Quan Vũ gặp Trương Phi ở Cổ Thành. Quan Vũ hết sức mừng rỡ khi gặp lại người em kết nghĩa, nhưng không may, Trương Phi nghe tin Quan Công theo Tào phản bội anh em nên đem quân ra cửa Bắc "hỏi tội" Vân Trường. Mặc cho sự can ngăn của hai chị dâu, Trương Phi vẫn không dẹp bỏ mối nghi ngờ với Quan Công, thậm chí còn quát mắng, kể tội thậm chí múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. May thay Quan Công tránh kịp mũi mâu. Sau quá trình đối chất căng thẳng, Trương Phi càng nóng nảy. Mãi cho tới khi thấy quân Sái Dương đuổi theo Quan Công để trả thù việc giết Tần Kì, rồi nghe được tên lính cầm cờ hiệu kể lại đầu đuôi nông nỗi, Trương Phi mới tin anh mình, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy anh.

Quảng cáo

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 5

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28. Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam. Kéo quân đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị. Trương Phi khi ấy đang tức giận, nghe tin báo liền sai quân lính mở cổng thành, rồi một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai vị phu nhân đã hết lời thanh minh sự thật. Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới tin anh là thực. Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 6

"Hồi trống Cổ Thành" được trích ở hồi 28 "Chém Sái Dương anh em hòa giải. Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên". Ở đoạn trích này, để minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi, Quan Công đã nhận ngay điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: Phải lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Không đợi đến hồi thứ ba, chỉ mới xong hồi trống thứ nhất, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất. Sở dĩ Quan Công hành động gấp như vậy là vì ông muốn tỏ rõ ngay tấm lòng trung thực của ông, để giải quyết ngay sự hiểu lầm của Trương Phi. Riêng Trương Phi, vì nghĩ rằng Quan Công ở với Tào Tháo mà Tào Tháo là giặc, nên Quan Công bội nghĩa. Khi nghe Tôn Càn báo tin Vân Trường đưa phu nhân từ Hứa Đô đến, Trương Phi nóng nảy định giết Quan Công. Cho đến khi thấy Quan Công lấy đầu Sái Dương (viên tướng của Tào Tháo), và nghe lời kể của một tên lính Tào Tháo thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công và nhất là khi nghe những việc Quan Công đã trải qua, Trương Phi đã rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy Vân Trường.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 7

Biết tin anh là Lưu Bị ở Hà Bắc trên đất Viên Thiệu, Quan Vũ đưa 2 chị (vợ của Lưu Bị) đi tìm anh. Tào Tháo tránh không tiếp Quan Vũ đến từ biệt vì muốn lưu giữ Quan Vũ để dùng. Tháo không cấp giấy qua ải, nhưng cũng không cho tướng đuổi bắt. Các tướng vẫn không cho Quan Vũ qua ải. Quan Vũ phải mở đường máu mà đi.

Qua ải Đông Lĩnh chém Khổng Tú.
Đến ải Lạc Dương chém Hán Phúc và Mạnh Thầu.
Qua Nghi Thủy giết Biện Hỷ.
Vượt ải Huỳnh Dương chém Vương Thực.
Đến bờ Hoàng Hà giết Tân Kì.

Đến Cổ Thành, Quan Vũ ngỡ là gặp được em xiết bao vui mừng, ai ngờ Trương Phi "mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công". Bất ngờ, Sái Dương lại kéo quân đến bắt Quan Vũ. Phi càng nghi ngờ... Chỉ đến lúc đầu Sái Dương bị Quan Vũ chém đứt, Phi mới đánh được hồi trống, Phi mới nguôi giận dần. Và chỉ sau khi nghe tên lính kể đầu đuôi mọi chuyện... Phi mới tin, "rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường".

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 8

Sau thất thủ Từ Châu, ba anh em kết nghĩa Lưu – Quan - Trương phiêu bạt mỗi người một nơi. Quan Vũ túng thế đành phải tạm náu nhờ đất Tào Tháo với điều kiện hàng Hán chứ không hàng Tào, hễ biết tin anh ở đâu là sẽ đi ngay. Ngay khi nghe tin Lưu Bị đang ở với Viên Thiệu, Quan Vũ rời bỏ đất Tào, vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng Tào cản đường, hộ tống hai chị dâu trở về. Trên đường đi, Quan Vũ gặp Trương Phi ở Cổ Thành. Quan Vũ hết sức mừng rỡ khi gặp lại người em kết nghĩa, nhưng không may, Trương Phi nghe tin Quan Công theo Tào phản bội anh em nên đem quân ra cửa Bắc "hỏi tội" Vân Trường. Mặc cho sự can ngăn của hai chị dâu, Trương Phi vẫn không dẹp bỏ mối nghi ngờ với Quan Công, thậm chí còn quát mắng, kể tội thậm chí múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. May thay Quan Công tránh kịp mũi mâu. Sau quá trình đối chất căng thẳng, Trương Phi càng nóng nảy. Mãi cho tới khi thấy quân Sái Dương đuổi theo Quan Công để trả thù việc giết Tần Kì, rồi nghe được tên lính cầm cờ hiệu kể lại đầu đuôi nông nỗi, Trương Phi mới tin anh mình, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy anh.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 9

Đoạn trích "Hồi trống Cổ Thành" kể về việc Quan Công bị Trương Phi nghi ngờ, không tin vào lòng trung thành mà đòi giết. Khi đó Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam, đi đến Cổ Thành thì nghe được tin Trương Phi đang ở đó, liền mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành bẩm báo Trương Phi ra đón hai chị.

Trương Phi lúc đó tức giận, lại nghe tin liền sai quân lính mở cổng thành, một mình một ngựa vác bát xà mâu một mực lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bất ngờ về hành động của Trương Phi nhưng rất may là tránh kịp nếu không đã mất mạng. Lúc nóng giận, Trương Phi nhất quyết không ghi nhận lòng trung thành của Quan Công, mặc cho hai vị phu nhân dốc sức thanh minh sự thật.

Đúng lúc bối rối thì phía đằng xa Sái Dương mang quân Tào đuổi tới, Trương Phi lại càng tức giận thêm. Trương Phi buộc Quan Công phải lấy được đầu Sái Dương để chứng minh lòng trung thành. Quan Công không nói một lời, chưa dứt một hồi trống giục thì đầu Sái Dương đã lăn xuống dưới đấy. Lúc đó Trương Phi mới tin Quan Công, mở cổng thành mời hai chị và cúi đầu sụp lạy Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 10

Vân Trường biết tin Lưu Bị ở Hà Bắc trên đất Viên Thiệu liền đưa hai người vợ của Lưu Bị đi tìm anh. Vì Tào Tháo muốn giữ Vân Trường lại để dùng mà không cấp giấy quả ải, nhưng cũng không cho tướng đuổi bắt. Vì không cho qua ải mà Vân Trường buộc phải mở đường máu mà đi.

Khi đến Cổ Thành, Vân Trường vui mừng vì gặp được Trương Phi, nào ngờ Phi "mắt trợn tròn xe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, máu xà mâu" một mực đòi giết. Đúng lúc đó Sái Dương cùng với quân Tào Tháo đuổi đến, điều này càng làm Trương Phi thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy được đầu Sái Dương để chứng minh lòng trung thành. Chưa kết thúc một hồi trống giục thì đấu Sái Dương đã lăn xuống đất, Phi lúc này mới bình tâm mà nghe kể đầu đuôi câu chuyện và bày tỏ sự hối lỗi với Vân Trường và hai chị.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 11

Nghe tin Lưu Bị ở đất Viên Thiệu, Quan Công đưa hai chị dâu lên đường đi tìm anh. Khi đi đến Cổ Thành, Quan Công nghe nói Trương Phi đang chiếm thành ở đó bèn sai Tôn Càn vào báo tin để Trương Phi ra ngoài thành đón hai chị. Do có sự hiểu nhầm rằng Quan Công đã đầu hàng Tào Tháo mà Trương Phi định đâm người anh em kết nghĩa. Dù hai chị dâu đã thanh minh, thuyết phục nhưng Trương Phi vẫn không tin lòng trung thành của Quan Công. Trương Phi thách thức Quan Công sau ba hồi trống phải lấy được đầu của tên tướng quân Tào đang dẫn quân vào đánh. Chỉ khi Quan Công lấy đầu tên tướng Sái Dương thì Quan Công mới chứng thực được sự trung nghĩa của mình và được Trương Phi tin tưởng. Sau đó, Trương Phi mời hai người chị dâu vào thành và xin lỗi Quan Công vì đã hiểu nhầm anh.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 12

"Hồi trống Cổ Thành" được trích ở hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa. là đoạn trích kể về việc Quan Công minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi. Khi nghe tin Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu, Quan Công liền lập tức đưa hai chị lên đường, đến Cổ Thành nghe tin Trương Phi đang ở đây thì hết sức vui mừng, nào ngờ Trương Phi lại hiểu lầm anh Hai đã hàng Tào. Khi nghe Tôn Càn báo tin Vân Trường đưa phu nhân từ Hứa Đô đến, Trương Phi nóng nảy định giết Quan Công. Bấy giờ, do giết cháu ngoại tướng Sái Dương của Tào lên bị hắn đem quấn đuổi tới. Và Quan Công đã chấp nhận điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: "Phải lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống". Không đợi đến hồi thứ ba, chỉ mới xong hồi trống thứ nhất, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất. Sau đó lại nghe lời kể của một tên lính Tào Tháo thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công và nhất là khi nghe những việc Quan Công đã trải qua, Trương Phi đã rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy anh Hai.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 13

Sau thất thủ Từ Châu, ba anh em kết nghĩa Lưu – Quan - Trương phiêu bạt mỗi người một nơi. Quan Vũ túng thế đành phải tạm náu nhờ đất Tào Tháo với điều kiện hàng Hán chứ không hàng Tào, hễ biết tin anh ở đâu là sẽ đi ngay. Ngay khi nghe tin Lưu Bị đang ở với Viên Thiệu, Quan Vũ rời bỏ đất Tào, vượt qua năm cửa ai, chém sáu tướng Tào cản đường, hộ tống hai chị dâu trở về. Trên đường đi, Quan Vũ gặp Trương Phi ở Cổ Thành. Quan Vũ hết sức mừng rỡ khi gặp lại người em kết nghĩa, nhưng không may, Trương Phi nghe tin Quan Công theo Tào phản bội an hem nên đem quân ra cửa Bắc "hỏi tội" Vân Trường. Mặc cho sự can ngăn của hai chị dâu, Trương Phi vẫn không dẹp bỏ mối nghi ngờ với Quan Công, thậm chí còn quát mắng, kể tội thậm chí múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. May thay Quan Công tránh kịp mũi mâu. Sau quá trình đối chất căng thẳng, Trương Phi càng nóng nảy. Mãi cho tới khi thấy quân Sái Dương đuổi theo Quan Công để trả thù việc giết Tần Kì, rồi nghe được tên lính cầm cờ hiệu kể lại đầu đuôi nông nỗi, Trương Phi mới tin anh mình, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy anh.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 14

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28. Quan Công đưa hai chị dâu sang Nhữ Nam, kéo quân đến Cổ Thành gặp được Trương Phi. Nào ngờ, việc Quan Công hàng Tào Tháo bị Trương Phi hiểu lầm là bội nghĩa, đòi giết Quan Công. Để xua tan mối nghi ngờ, Quan Công đã nhận ngay điều kiện Trương Phi đưa ra : Phải lấy đầu Sái Dương (viên tướng của Tào Tháo) trong ba hồi trống. Chưa đứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 15

Ở đoạn trích "Hồi trống Cổ Thành" này để có thể minh oan cho bản thân, xua tan đi nghi ngờ mà Trương Phi giành cho mình, Quan Công đã phải chấp nhận thử thách lấy đầu Sái Dương trong vòng ba hồi trống. Chấp nhận thử thách, Quan Công liền lao đến lấy đầu tên Sái Dương, còn chưa hết hồi trống giục thứ nhất đầu tên Sái Dương đã nằm lăn lóc dưới đất. Lòng trung thành của Quan Công được minh chứng, ông muốn giải quyết sự hiểu lầm của Trương Phi càng nhanh càng tốt. Khi nghe một tên lính kể lại thì Trương Phi mới hiểu được những việc Quan Công đã trải qua để bảo vệ hai chị. Trương Phi rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 16

Quan Công vì phải hộ tống hai chị dâu nên tạm hàng Tào với điều kiện chỉ hàng Hán chứ không hàng Tào. Khi nghe tin Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu lập tức trả hết ấn tín, vàng bạc châu báu, lên ngựa đi tìm anh. Trên đường đi nghe ngóng được tin Trương Phi đang nắm giữ Cổ Thành, quân đội hùng mạnh, lương thực rồi rào, Quan Công được tin hay vui mừng khôn xiết, không ngờ anh em thất lạc nay lại tìm thấy nhau ở đây, sai người đi báo tin cho Trương Phi để anh em đoàn tụ và đón hai chị về.

Trương Phi là người nóng nảy, thẳng thắn như tên bắn, mạnh mẽ, nói chuyện với kẻ thù bằng gươm giáo, trắng đen phải rõ ràng, không chấp nhận sự quanh co, lắt léo phức tạp. Vì vậy mà sau khi Tôn Càn vào chào hỏi, chẳng nói chẳng rằng, lập tức mặc áo giáp vác vâu lên ngựa dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc.

Trương Phi “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò thét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công”. Bất ngờ, Sái Dương lại kéo quân đến bắt Quan Vũ. Phi càng nghi ngờ… Chỉ đến lúc đầu Sái Dương bị Quan Vũ chém đứt, Phi mới đánh được hồi trống, Phi mới nguôi giận dần. Và chỉ sau khi nghe tên lính kể đầu đuôi mọi chuyện… Phi mới tin, “rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường”.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 17

Hồi trống Cổ Thành có ý nghĩa thâu tóm toàn bộ linh hồn tác phẩm, mang lại không khí chiến trận cho đoạn trích. Đó là hồi trống thách thức, minh oan, đoàn tụ của ba anh em của Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi. Đoạn trích đã thể hiện được tính cương trực của Trương Phi và lòng trung nghĩa của Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 18

Trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28, Quan Công dẫn hai chị sang Nhữ Nam. Khi đến Cổ Thành, họ nhận được tin Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành để báo Trương Phi ra đón. Trương Phi, đang tức giận, sai quân lính mở cổng thành và một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. May mắn cho Quan Công, anh tránh được sự tấn công và không bị thương. Trương Phi, bất ngờ và nóng giận, từ chối nhận lòng trung của Quan Công, mặc dù cả hai vị phu nhân đã thuyết phục anh ta về sự thật.

Trong lúc hỗn loạn, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới, khiến Trương Phi càng tức giận hơn. Vân Trường buộc phải lấy đầu tướng đó để chứng minh lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa đao và đánh nhau. Chưa kịp đánh đứt một hồi trống, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Lúc này, Trương Phi mới tin tưởng vào Quan Công. Trương Phi mời hai chị vào thành, rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 19

"Hồi trống Cổ Thành" được trích ở hồi 28 "Chém Sái Dương anh em hòa giải". Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên". Ở đoạn trích này, để minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi, Quan Công đã nhận điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Không đợi đến hồi thứ ba, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất., Trương Phi rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy Vân Trường, mối nghi ngờ được xóa tan.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 20

'Hồi trống Cổ Thành' được trích ở hồi 28 'Chém Sái Dương anh em hòa giải. Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên'. Ở đoạn trích này, để minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi, Quan Công đã chấp nhận ngay điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: Phải lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Không chờ đến hồi thứ ba, chỉ sau hồi trống đầu tiên, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất. Hành động nhanh chóng của Quan Công nhằm chứng minh tấm lòng trung thực, giải quyết ngay sự hiểu lầm của Trương Phi. Trương Phi, từng nghĩ Quan Công làm việc với Tào Tháo là bội nghĩa, định giết anh. Nhưng khi nhìn thấy Quan Công giữ đầu Sái Dương (tướng của Tào Tháo) và nghe lời lính Tào Tháo kể lại, Trương Phi mới hiểu rõ lòng trung thực của Quan Công. Nghe về những khó khăn mà Quan Công đã vượt qua, Trương Phi rơi nước mắt, sụp đầu lạy Vân Trường.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 21

Anh Quan Vũ, khi biết Lưu Bị ở Hà Bắc trên đất Viên Thiệu, đã dẫn hai chị vợ của Lưu Bị lên đường tìm kiếm. Tào Tháo không tiếp Quan Vũ và muốn giữ anh để sử dụng. Quan Vũ không được cấp giấy qua ải, nhưng cũng không được tướng đuổi bắt. Các tướng không cho Quan Vũ qua ải, buộc anh phải mở đường bằng máu.

Quan Vũ đã chém Khổng Tú khi vượt qua ải Đông Lĩnh.

Tại ải Lạc Dương, Hán Phúc và Mạnh Thầu đã bị chém bởi Quan Vũ.

Qua Nghi Thủy, Biện Hỷ đã gặp kết cục tử vong dưới tay Quan Vũ.

Khi vượt qua ải Huỳnh Dương, Vương Thực đã không thoát khỏi thanh kiếm của Quan Vũ.

Ở bờ Hoàng Hà, Quan Vũ đã giết Tân Kì.

Khi đến Cổ Thành, Quan Vũ ngờ đây là cơ hội gặp lại em, nhưng Trương Phi lại tấn công anh với sự hùm vốn có, múa xà mâu lao đến để đâm Quan Công. Sự xuất hiện bất ngờ của Sái Dương, người dẫn quân Tào, khiến Trương Phi nghi ngờ tăng cao. Chỉ sau khi Quan Vũ chém đứt đầu Sái Dương, Trương Phi mới đánh hồi trống và dần nguôi giận. Nghe tên lính kể lại mọi chuyện, Trương Phi mới tin, 'rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường'.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 22

Anh Quan Công dẫn hai chị đến Cổ Thành và nghe nói Trương Phi đang ở đó. Anh mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành để báo tin cho Trương Phi ra đón. Trương Phi ngay lập tức mặc áo giáp, vác mâu, dẫn nghìn quân rời cửa Bắc. Gặp Quan Công, Trương Phi nghi ngờ anh đã bội nghĩa với Tào Tháo, lao đến đâm Quan Công mặc cho sự thanh minh của anh và hai phu nhân. Trong lúc bối rối, Sái Dương xuất hiện và khiến Trương Phi tức giận hơn, ép Quan Công phải lấy đầu tướng đó để chứng minh lòng trung. Sau một hồi trống giục, đầu Sái Dương lăn dưới đất. Lúc này, Trương Phi mới tin lời Quan Công, mời hai chị vào thành và cúi đầu xin lỗi Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 23

Sau khi thất bại tại Từ Châu, ba anh em Lưu – Quan - Trương lang thang, mỗi người một nơi. Quan Vũ, trong tình cảnh khó khăn, tạm náu chỗ đất của Tào Tháo, với điều kiện không phải làm thuộc hạ Tào, và hứa rằng chỉ cứ nghe tin anh ở đâu là sẽ đến ngay. Khi nghe Lưu Bị ở bên Viên Thiệu, Quan Vũ rời bỏ lãnh thổ của Tào Tháo, vượt qua năm cửa ải, đánh bại sáu tướng Tào trên đường về. Trên đường, anh gặp Trương Phi tại Cổ Thành. Quan Vũ rất mừng khi gặp lại người em, nhưng không may, Trương Phi, nghe đồn Quan Công theo Tào phản bội, ra quân hỏi tội Vân Trường. Mặc dù hai chị dâu cố gắng can ngăn, Trương Phi vẫn giữ nguyên nghi ngờ và thậm chí tấn công Quan Công bằng xà mâu. May mắn là Quan Công tránh được. Sau cuộc đối chất căng thẳng, Trương Phi trở nên nổi loạn hơn. Cho đến khi thấy quân Sái Dương đuổi theo Quan Công để trả thù việc giết Tần Kì, và nghe tên lính kể lại chi tiết vụ án, Trương Phi mới tin Quan Công, rơi nước mắt, thụp lạy anh.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 24

Đoạn 'Hồi Trống Cổ Thành' ở hồi 28 của Tam Quốc Diễn Nghĩa kể về Quan Công dẫn hai chị dâu sang Nhữ Nam. Khi đến Cổ Thành, họ nghe nói Trương Phi đang ở đó, Quan Công vui mừng gửi Tôn Càn vào thành báo tin. Trương Phi, hiểu lầm Quan Công làm thuộc hạ Tào, tức giận mặc áo giáp, vác mâu dẫn quân ra cổng thành. Đến gần, ông lao đến muốn giết Quan Công. May mắn cho Quan Công tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ. Trương Phi không chấp nhận lòng trung thực của Quan Công, mặc dù hai chị dâu đã thuyết phục. Bất ngờ, Sái Dương đến với quân Tào. Trương Phi tức giận và buộc Vân Trường phải lấy đầu Sái Dương để chứng minh. Quan Công, không nói lời nào, sử dụng long đao và chém đầu Sái Dương ngay sau hồi trống đầu tiên. Trương Phi, sau khi nghe tên lính kể lại sự thật, mới tin tưởng Quan Công, rơi nước mắt và xin lỗi hai chị dâu.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành - Mẫu 25

Trong hồi 28 của Tam quốc diễn nghĩa, 'Hồi trống Cổ Thành' kể về sự minh oan của Quan Công, xua tan mối nghi ngờ và sự hiểu lầm từ Trương Phi. Ngay khi nghe tin Lưu Bị ở Viên Thiệu, Quan Công ngay lập tức đưa hai chị lên đường đến Cổ Thành. Tại đây, Trương Phi đang hiểu lầm rằng Quan Công đã hàng Tào, khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Khi Tôn Càn báo tin phu nhân từ Hứa Đô đến, Trương Phi tức giận và định giết Quan Công. Do giết cháu ngoại Sái Dương của Tào, Trương Phi bị đuổi quấn tới. Quan Công đồng ý điều kiện lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Ngay sau hồi trống đầu tiên, đầu Sái Dương lăn lóc dưới đất. Nghe lời kể của lính Tào Tháo, Trương Phi mới hiểu lòng trung thực của Quan Công, đồng thời khám phá những khó khăn mà anh đã trải qua. Trương Phi rơi nước mắt, sụp xuống lạy anh Hai.

Để học tốt bài học Hồi trống Cổ Thành lớp 10 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Hồi trống Cổ Thành

I. Tác giả văn bản Hồi trống Cổ Thành

- Tên: La Bản, hiệu: Hồ Hải tản nhân.

Hồi trống Cổ Thành | Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

- Quê quán: Thái Nguyên (Sơn Tây- Trung Quốc).

- Phong cách nghệ thuật: Viết nhiều tiểu thuyết dã sử.

- Tác phẩm chính: “Hồi trống cổ thành”

II. Tìm hiểu tác phẩm Hồi trống Cổ Thành

1. Thể loại: tiểu thuyết.

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Nguồn gốc và quá trình hình thành tác phẩm:

+ La Quán Trung căn cứ vào lịch sử, các truyện kể dân gian (thoại bản), kịch dân gian đế sáng tạo.

+ Đến đời Thanh (1644-1911), Mao Tôn Cương nhuận sắc, chỉnh  lí, viết các lời bình thành 120 hồi lưu truyền đến ngày nay.

- Đoạn trích thuộc hồi 28 của tác phẩm

Hồi trống Cổ Thành | Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

3. Phương thức biểu đạt: tự sự

4. Bố cục: 

- P1: Mâu thuẫn giữa Trương phi và Quan Công.

- P2: Chém Sái Dương, mâu thuẫn, hiểu lầm được hóa giải, anh em đoàn tụ.

5. Tóm tắt:

Quan Công dẫn hai chị chạy đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Ông mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo tin cho Trương Phi ra đón. Nghe tin báo, Trương Phi lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc. Gặp Trương Phi, Quan Công vô cùng mừng rỡ. Nhưng Trương Phi nghi ngờ Quan Công đã hàng Tào, bội nghĩa vườn đào nên vác mâu xông tới đâm Quan Công mặc cho Quan Công và hai vị phu nhân hết lời thanh minh. Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới khiến Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Quan Công phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Chưa dứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Lúc này, Trương Phi mới tin lời Quan Công. Trương Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

6. Giá trị nội dung: 

- Phơi bày cục diện chính trị xã hội Trung Hoa cổ đại- một giai đoạn cát cứ phân tranh, chiến tranh loạn lạc, đất nước chia cắt, nhân dân cực kì khốn khổ

- Nguyện vọng hòa bình, thống nhất, ổn định của nhân dân.

- Tư tưởng ủng Lưu phản Tào.

7. Giá trị nghệ thuật: 

- Nghệ thuật kể truyện theo trình tự thời gian (đặc trưng của tiểu thuyết lịch sử).

- Xây dựng các nhân vật đặc sắc.

- Chọn lọc được nhiều sự việc li kì, hấp dẫn (hồi trống Cổ Thành, tam cố thảo lư,...)

- Nghệ thuật tả các trận chiến đấu rất đa dạng, phong phú

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên