Thẻ date trong Struts 2Thẻ date cho phép bạn định dạng một Date theo một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể xác định một định dạng tùy biến (custom format) như "dd/MM/yyyy hh:mm", hoặc bạn có thể tạo các ký hiệu dễ dàng để đọc như "in 2 hours, 14 minutes", hoặc bạn có thể sử dụng một định dạng đã được định nghĩa trước với key 'struts.date.format' trong các properties file của bạn.

Tạo lớp Action

package com.vietjack.struts2;

import java.util.*;

public class HelloWorldAction{
  private Date currentDate;
  
  public String execute() throws Exception{
   setCurrentDate(new Date());
   return "success";
  }
  public void setCurrentDate(Date date){
   this.currentDate = date;
  }
  public Date getCurrentDate(){
   return currentDate;
  }
}

Tạo các thành phần View

HelloWorld.jsp với nội dung sau:

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags" %>
<html>
<head>
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
<h2>Current Date</h2>

<h3>Day/Month/Year Format</h3>
<s:date name="currentDate" format="dd/MM/yyyy" />

<h3>Month/Day/Year Format</h3>
<s:date name="currentDate" format="MM/dd/yyyy" />
	
</body>
</html>

Tạo các file cấu hình

struts.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC
  "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN"
  "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd">
<struts>
<constant name="struts.devMode" value="true" />
  <package name="helloworld" extends="struts-default">

  <action name="hello" 
   class="com.vietjack.struts2.HelloWorldAction" 
   method="execute">
   <result name="success">/HelloWorld.jsp</result>
  </action>

  </package>
</struts>

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
  xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
  http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  id="WebApp_ID" version="3.0">
  
  <display-name>Struts 2</display-name>
  <welcome-file-list>
   <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
  <filter>
   <filter-name>struts2</filter-name>
   <filter-class>
     org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher
   </filter-class>
  </filter>

  <filter-mapping>
   <filter-name>struts2</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
</web-app>

Bây giờ bạn chạy ứng dụng và kiểm tra kết quả.


data_tag_trong_struts_2.jsp