date Validation trong Struts 2Date validator kiểm tra xem date đã cung cấp có trong dãy giá trị đã cho hay không. Có ba tham số được định nghĩa cho date validator, đó là:

 • fieldName: xác định tên trường mà để được validate. Nó chỉ bắt buộc trong Plain-Validator.

 • min: xác định giá trị tối thiểu. Theo mặc định, nó được bỏ qua.

 • max: xác định giá trị tối đa. Theo mặc định, nó được bỏ qua.

Ví dụ date validation

Cho Plain Validator:

<validators>
 <!-- Vi du cho Plain Validator -->
     <validator type="date">
	 <param name="fieldName">dob</param>
     <param name="min">01/01/1980</param>
     <param name="max">01/01/2010</param>
     <message>Ngay sinh phai nam trong khoang tu toi </message>
	</validator>  
</validators>

Cho Field Validator:

<validators>
  <!-- Vi du cho Field Validator -->
   <field name="dob">
   	<field-validator type="date">
    	  <param name="min">01/01/1980</param>
       <param name="max">01/01/2010</param>
       <message>Ngay sinh phai nam trong khoang tu toi </message>
   	</field>
   </field>

</validators>

Ví dụ đầy đủ date validation trong Struts 2

Tạo index.jsp

Cho input từ người dùng. Nó nhận name, password, và email id từ người dùng.

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>

<s:form action="register">
<s:textfield name="dob" label="Ngay sinh"></s:textfield>
<s:submit value="register"></s:submit>
</s:form>

Tạo lớp action

:

Lớp này kế thừa lớp ActionSupport và ghi đè phương thức validate.

RegisterAction.java

package com.vietjack;

import java.util.Date;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class Register extends ActionSupport{
private Date dob;


public Date getDob() {
	return dob;
}


public void setDob(Date dob) {
	this.dob = dob;
}


public String execute(){
	return "success";
}

}

Tạo validation file

Tại đây chúng ta đang sử dụng bundled validator để thực hiện trình validation.

Register-validation.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE validators PUBLIC 
 		"-//OpenSymphony Group//XWork Validator 1.0.2//EN" 
 		"http://www.opensymphony.com/xwork/xwork-validator-1.0.2.dtd">

 		<validators>
 		
 		<field name="dob">
 		<field-validator type="date">
 		<param name="min">01/01/1950</param>
 		<param name="max">01/01/2010</param>
 		
 		<message>Ngay sinh phai nam trong khoang tu toi </message>
 		</field-validator>
 		</field>
 		
 		
 		</validators>

Tạo struts.xml

xml file định nghĩa một result bởi tên đã nhập, và một interceptor là jsonValidatorWorkflowStack.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.1//EN" "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.1.dtd">
<struts>

<package name="default" extends="struts-default">
<action name="register" class="com.vietjack.Register">
<result name="input">index.jsp</result>
<result>welcome.jsp</result>
</action>
</package>

</struts>   
 

Tạo các thành phần view

JSP file đơn giản này hiển thị thông tin về người dùng.

welcome.jsp

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>

Ngay sinh:<s:property value="dob"/>