Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 - Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 trong Unit 3. On screen Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global Unit 3E.

Tiếng Anh 10 Unit 3E Words Skills trang 39 - Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 39 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the notices. What are they warning you not to do? (Đọc thông báo. Họ đang cảnh báo bạn không nên làm gì?)

Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

Quảng cáo

→ The notices warn people not to download the illegal copies of DVDs, films or music, etc. (Biển cảnh báo không được tải về bất hợp pháp những bản sao của băng đĩa, phim và các tài liệu khác)

2 (trang 39 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime? (Đọc quan điểm của một số thanh thiếu niên. Ai nghĩ rằng việc tải xuống bất hợp pháp không phải là vấn đề? Ai nghĩ rằng nó là nghiêm trọng như bất kỳ tội ác khác?)

Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Quảng cáo


- Not a problem: Hannah

- A serious crime: Samantha, Joe

Hướng dẫn dịch:

Tải hay không tải?

Mark: DVD và trò chơi máy tính rất đắt. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người tải xuống chúng một cách bất hợp pháp. Nhưng điều đó không công bằng đối với các công ty nhỏ và độc lập.

Samantha: Nó giống như việc ăn cắp từ một cửa hàng. Điều đó đơn giản là thiếu trung thực và không thể chấp nhận được.

Harry: Rất khó để bị bắt. Đó là lý do tại sao mọi người làm vậy.

Joe: Nó giống như một tội ác vô hình. Bạn không thể nhìn thấy nạn nhân. Đó là lý do tại sao nhiều người không cảm thấy tồi tệ về nó.

Hannah: Tôi không đồng cảm được với những công ty phim và âm nhạc lớn - họ kiếm bộn tiền, vì vậy tôi nghĩ việc tải xuống bất hợp pháp là bình thường.

3 (trang 39 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2. (Đọc bảng Learn this Sau đó tìm các vế đối của các tính từ dưới đây trong văn bản ở bài tập 2)

Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Tiền tố phủ định: un-, in-, im-, ir-, il- and dis-

Khi chúng đứng trước các tính từ, chúng biến tính từ mang nghĩa ngược lại.

certain – uncertain (chắc chắn – không chắc chắn)

patient – impatient (kiên nhẫn – không kiên nhẫn)

honest – dishonest (trung thực - không trung thực)

responsible – irresponsible (có trách nhiệm – vô trách nhiệm)

Đáp án:

Quảng cáo

- acceptable >< unacceptable (chấp nhận được >< không chấp nhận được)

- dependent  >< independent (phụ thuộc >< độc lập)

- fair >< unfair (công bằng >< không công bằng)

- honest >< dishonest (trung thực >< không trung thực)

- legal >< illegal (hợp pháp >< bất hợp pháp)

- likely >< unlikely (có vẻ như >< không dễ gì)

- surprising >< unsuprising (bất ngờ >, không bất ngờ)

- visible >< invisible (hữu hình >< vô hình)

4 (trang 39 Tiếng Anh 10 Friends Global) Dictionary work. Read the Dictionary Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated? (Từ điển. Đọc Chiến lược Từ điển. Sau đó nghiên cứu mục từ điển. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa nào của “loyal” được đưa ra? Chúng được chỉ định như thế nào?)

Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể thường tìm thấy từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa của tính từ trong từ điển.

Đáp án:

Quảng cáo

Unit 3E lớp 10 Words Skills trang 39 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

- loyal: trung thành

- Đồng nghĩa (SYN): faithful

- Trái nghĩa (OPP): disloyal

5 (trang 39 Tiếng Anh 10 Friends Global) Rewrite the sentences using the adjectives in brackets with a negative prefix. You can use a dictionary to help you. (Viết lại câu bằng cách sử dụng các tính từ trong ngoặc với tiền tố phủ định. Bạn có thể sử dụng từ điển)

Đáp án:

1. Her bedroom is in a mess. (tidy)

→ Her bedroom is untidy.

2. That answer is wrong. (correct)

→ That answer is incorrect.

3. It isn't nice to tease your little sister. (kind)

→ It is unkind to tease your little sister.

4. He was very rude to me! (polite)

→ He was very impolite to me!

5. I'm unhappy with my exam results. (satisfied)

→ I’m dissatisfied with my exam results.

7. I can't do this exercise! (possible)

→ This exercise is impossible!

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng ngủ của cô ấy rất bừa bộn / không sạch sẽ.

2. Câu trả lời này sai / không đúng.

3. Không tốt khi chêu trọc em gái của con.

4. Anh ấy rất thô lỗ / bất lịch sự với tôi!

5. Tôi không hài lòng với kết qủa bài thi.

6. Tôi không thể làm bài này.

6 (trang 38 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the sentences with adjectives with the opposite meaning. Then take turns to ask and answer the questions. (Hoàn thành các câu với các tính từ có nghĩa ngược lại. Sau đó lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Đáp án:

1. Is your handwriting legible or illegible?

2. Are you generally honest or dishonest?

3. Do you think teenagers are generally responsible or irresponsible?

4. Are you generally patient or impatient?

5. Is smoking in public places legal or illegal in your country?

Gợi ý:

1. Is your handwriting legible or illegible?

→ My handwriting is legible.

2. Are you generally honest or dishonest?

→ I’m honest.

3. Do you think teenagers are generally responsible or irresponsible?

→ I think they are irresponsible.

4. Are you generally patient or impatient?

→ I’m patient.

5. Is smoking in public places legal or illegal in your country?

→ It’s legal.

Hướng đẫn dịch:

1. Chữ bạn đọc được hay không đọc được?

→ Chữ tôi đọc được.

2. Bạn trung thực hay không trung thực?

→ Tôi trung thực.

3. Bạn nghĩ thanh thiếu niên nói chung có trách nhiệm hay vô trách nhiệm?

→ Tôi nghĩ họ thiếu trách nhiệm

4. Bạn kiên nhẫn hay không kiên nhẫn?

→ Tôi kiên nhẫn.

5. Ở nước bạn, hút thuốc hợp pháp hay bất hợp pháp?

→ Nó hợp pháp.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác