Tiếng Anh 10 Smart World Review 3 trang 72, 73Lời giải bài tập Review 3 trang 72, 73 Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Review 3.

Tiếng Anh 10 Smart World Review 3 trang 72, 73

Quảng cáo

Listening

(trang 72 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): You will hear a student talking about an environmental campaign at his school. For each question, write the correct answer in the gap. Write one or two words or a number. (Bạn sẽ nghe một học sinh nói về chiến dịch bảo vệ môi trường tại trường của anh ấy. Đối với mỗi câu hỏi, hãy viết câu trả lời đúng vào chỗ trống. Viết một hoặc hai từ hoặc một số.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Review 3 trang 72, 73

Đáp án:

1. ban

2. recycling bins

3. 28/twenty-eight

4. wear T-shirts

5. email

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo


Chiến dịch muốn cấm việc bán chai nhựa ở trường.

Anh ấy nói rằng việc đặt thùng rác tái chế ở quán cà phê trường học sẽ giúp được.

Nhiệt độ thấp nhất của điều hòa sẽ là 28 độ.

Học sinh sẽ không cần điều hòa quá nhiều nếu họ mặc áo phông vào mùa hè.

Học sinh có thể gửi thư điện tử cho chiến dịch nếu họ có ý tưởng để chia sẻ.

Nội dung bài nghe:

Narrator: You will hear a student talking about an environmental campaign at his school. For each question, write the correct answer in the gap. Write one or two words or a number.

Quảng cáo

B: Hi, everyone. Thanks for coming to hear about our school's new Go Green campaign. Everybody knows that it's important for us to protect the environment. I'm here to talk about some ways we are going to do that. The campaign wants to reduce the amount of plastic that we use. We'd like to ban the sale of plastic bottles in the school. Plastic is difficult to recycle, so this is important. We also want to recycle all cans that are sold here. If we put recycling bins in the school cafeteria, it will help us do that. Right now, the school uses a lot of electricity. Some classrooms have air conditioners turned on all the time. This is a terrible waste. We will put signs on classroom doors reminding students to turn off the air conditioning when they leave the classroom. Also from now, no classrooms will have the air conditioning lower than twenty-eight degrees. The good news is, the school will let students wear T-shirts in the summer. If we all wear T-shirts, we won't need air conditioning so much. Finally, we want to hear your ideas for ways to help the environment. You can email us at this address if you have ideas you want to share. Thanks for listening.

Quảng cáo

Narrator: Now, listen again.

Hướng dẫn dịch:

Người dẫn chuyện: Bạn sẽ nghe một học sinh nói về chiến dịch bảo vệ môi trường tại trường học của anh ấy. Vớimỗicâu hỏi, viết câu trả lời đúng vào khoảng trống. Viết một hoặc hai từ hoặc một số.

B: Xin chào, tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã đến để nghe về chiến dịch Go Green mới của trường tôi. Mọi người đều biết rằng việc bảo vệ môi trường là rất quan trọng đối với chúng ta. Tôi ở đây để nói về một số cách chúng tôisẽ làm điều đó. Chiến dịch muốn giảm lượng nhựa mà chúng tasử dụng. Chúng tôi muốn cấm bán chai nhựa trong trường học. Nhựa rất khó tái chế, vì vậy điều này rất quan trọng. Chúng tôi cũng muốn tái chế tất cả các lon được bán ở đây. Nếu chúng ta đặt các thùng rác tái chế trong nhà ăn của trường, nó sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Hiện tại, trường sử dụng rất nhiều điện. Một số phòng học được bật điều hòa liên tục. Đây là một sự lãng phí khủng khiếp. Chúng tôi sẽ đặt biển báo trên cửa lớp học nhắc nhở học sinh tắt điều hòa khi ra khỏi lớp. Cũng kể từ bây giờ, không có phòng học nào có điều hòa nhiệt độ thấp hơn hai mươi tám độ. Điều đáng mừng là, nhà trường sẽ cho học sinh mặc áo phông vào mùa hè. Nếu tất cả chúng ta đều mặc áo phông, chúng ta sẽ không cần điều hòa nhiệt độ nhiều như vậy. Cuối cùng, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến ​​của bạn về cách giúp đỡ môi trường. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ này nếu bạn có ý tưởng muốn chia sẻ. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Người dẫn chuyện: Bây giờ, hãy nghe lại.


Reading

(trang 72 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Look and read. Choose the correct answer (A, B or C). (Nhìn và đọc. Chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

1. Swimming Pool Rules

- use a swimsuit

- no running or driving

- no food or drink

- no pets in pool area

A. Diving is allowed.

B. Swimsuit must be worn in the pool.

C. Pets must be kept by the pool.

2. Riverside high school competition

- Topic: Solutions for our community

- All grades are allowed to enter

- Send your projects via riverside@edu.mailbox.com before Oct 5th.

A. There is an age limit for the competition.

B. Your projects must be sent before October 5th.

C. The competition is for any topic.

3. Fairview – a clean town

- Take out the trash after 9 p.m.

- Put your trash in the correct recycling containers.

- Do not drop litter in the streets.

A. Litter should be picked up and reused.

B. Recyclables will be collected after 9 p.m.

C. The trash must be taken out according to the local schedule.

4. Chemistry Class on Friday

Hi, everyone. Remember to bring your notes from last week’s lesson. You need to have the notes with you to help you with the experiment.

A. Students should double check their last lesson’s work.

B. There will be a test about last week’s lesson.

C. The notes from the previous lesson should be brought to this week’s experiment.

Đáp án:

1. B

2. B

3. C

4. C

Hướng dẫn dịch:

1. Quy tắc ở bể bơi

- sử dụng áo tắm

- không chạy hoặc lái xe

- không thức ăn hay đồ uống

- không có vật nuôi trong khu vực hồ bơi

A. Được phép lặn.

B. Phải mặc áo tắm trong hồ bơi.

C. Vật nuôi phải được giữ bên hồ bơi.

2. Cuộc thi dành cho học sinh trung học ở ven sông

- Chủ đề: Giải pháp cho cộng đồng của chúng ta

- Tất cả các lớp đều được phép vào

- Gửi dự án của bạn qua riverside@edu.mailbox.com trước ngày 5 tháng 10.

A. Có giới hạn độ tuổi cho cuộc thi.

B. Các dự án của bạn phải được gửi trước ngày 5 tháng 10.

C. Cuộc thi dành cho bất kỳ chủ đề nào.

3. Fairview - một thị trấn sạch sẽ

- Đổ rác sau 9 giờ tối.

- Đặt thùng rác của bạn vào đúng thùng chứa tái chế.

- Không vứt rác bừa bãi trên đường phố.

A. Nên nhặt rác và tái sử dụng.

B. Rác tái chế sẽ được thu gom sau 9 giờ tối.

C. Thùng rác phải được mang ra theo lịch trình của địa phương.

4. Lớp Hóa học vào Thứ Sáu

Chào mọi người. Hãy nhớ mang theo ghi chú của bạn từ bài học tuần trước. Bạn cần mang theo các ghi chú để giúp bạn làm thí nghiệm.

A. Học sinh nên kiểm tra lại bài học cuối cùng của mình.

B. Sẽ có một bài kiểm tra về bài học của tuần trước.

C. Các ghi chú từ bài học trước nên được đưa vào thí nghiệm của tuần này.

Vocabulary

(trang 72 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Fill in the blanks with words from the box. There is one extra word which you do not need to use. (Điền vào chỗ trống với những từ trong hộp. Có một từ bị thừa mà bạn không cần sử dụng.)

rebuild | member card | polluted | protect | portable | attach

1. You must show your _______ to the receptionist to use the pool.

2. There was a big fire ten years ago, and they had to _________ the temple.

3. Saving water at home is one of the easiest ways to _________ the environment.

4. A lot of rivers are _________ with waste from local factories.

5. This is a very _________ TV, which is thin and light.

Đáp án:

1. membercard

2. rebuild

3. protect

4. polluted

5. portable

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn phải trình thẻ thành viên của bạn cho lễ tân để sử dụng hồ bơi.

2. Có một trận hỏa hoạn lớn cách đây mười năm, và họ phải xây lại ngôi đền.

3. Tiết kiệm nước tại nhà là một trong những cách dễ dàng nhất để bảo vệ môi trường.

4. Rất nhiều con sông bị ô nhiễm bởi chất thải từ các nhà máy địa phương.

5. Đây là một chiếc TV rất di động, mỏng và nhẹ.

Grammar

a(trang 73 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):Fill in the blanks with the correct relative pronouns. Add commas if necessary. (Điền vào chỗ trống với những đại từ quan hệ đúng. Thêm dấu phẩy nếu cần thiết.)

1. Marie Curie _______ was a Polish scientist was the first person to receive the Nobel Prize for two different sciences.

2. This invention is very useful for people _______ like outdoor activities, such as hiking and rock climbing.

3. People have invented telescopes _______ can see places where no one has ever been.

4. They're shoes _______ can be made to become bigger or smaller.

Đáp án:

1. Marie Curie, who was a Polish scientist, was the first person to receive the Nobel Prize for two different sciences.

2. This invention is very useful for people who/that like outdoor activities, such as hiking and rock climbing.

3. People have invented telescopes which/that can see places where no one has ever been.

4. They're shoes which/that can be made to become bigger or smaller.

Hướng dẫn dịch:

1. Marie Curie, một nhà khoa học người Ba Lan, là người đầu tiên nhận giải Nobel cho hai lĩnh vực khoa học khác nhau.

2. Phát minh này rất hữu ích cho những người thích các hoạt động ngoài trời, chẳng hạn như đi bộ đường dài và leo núi.

3. Con người đã phát minh ra kính thiên văn có thể nhìn thấy những nơi mà chưa ai từng đến.

4. Chúng là những đôi giày có thể được làm để trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

b(trang 73 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Rewrite the sentences using the passive voice. (Viết lại câu sử dụng câu bị động.)

1. They built a shopping mall five years ago.

2. You must return the locker key to the receptionist.

Đáp án:

1. A shopping mall was built five years ago.

2. The locker key must be returned to the receptionist.

Hướng dẫn dịch:

1. Một trung tâm mua sắm được xây dựng cách đây 5 năm.

2. Chìa khóa tủ phải được trả lại cho lễ tân.

Pronunciation

a(trang 73 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. (Khoanh vào từ có trọng âm khác với ba từ còn lại.)

Tiếng Anh 10 Smart World Review 3 trang 72, 73

Đáp án:

1. C

2. C

Hướng dẫn dịch:

1.

A. kính thiên văn

B. dễ mang theo

C. nhiệt kế

D. hợp thời trang

2.

A. ô nhiễm

B. bảo vệ

C. phá hủy

D. gợi ý

b(trang 73 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (Khoanh vào từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)

Tiếng Anh 10 Smart World Review 3 trang 72, 73

Đáp án:

3. C

4. B

Hướng dẫn dịch:

3.

A. lễ tân

B. trung tâm

C. cộng đồng

D. thành phố

4.

A. cắt giảm

B. tái sử dụng

C. lặp lại

D. nhận

Speaking: Build a Better Community

a(trang 73 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):In groups of 2-4: Read the list of ideas to improve your city/town: (Làm việc theo nhóm 2-4: Đọc danh sách các ý tưởng cải thiện thành phố/thị trấn của bạn.)

- Provide exercise equipment around the town

- Build computer labs in local schools

- Give free Wi-Fi access to everyone in your town/city

- Buy more buses and ban cars from the city center

- Build a new water park

- Ban single-use plastics

Hướng dẫn dịch:

- Cung cấp thiết bị tập thể dục xung quanh thị trấn

- Xây dựng phòng máy tại các trường học địa phương

- Cung cấp truy cập Wi-Fi miễn phí cho tất cả mọi người trong thị trấn / thành phố của bạn

- Mua thêm xe buýt và cấm ô tô vào trung tâm thành phố

- Xây dựng một công viên nước mới

- Cấm nhựa sử dụng một lần

b(trang 73 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Discuss and choose the two things you agree are best choices. (Thảo luận và chọn hai thứ bạn nghĩ là những sự lựa chọn tốt nhất.)

Gợi ý:

I think that giving free Wi-Fi access to everyone in our town/city and banning single-use plastics are two best choices.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng việc cung cấp truy cập Wi-Fi miễn phí cho tất cả mọi người trong thị trấn / thành phố của chúng ta và cấm đồ nhựa sử dụng một lần là hai lựa chọn tốt nhất.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên