Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening (trang 47) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 4 lớp 10 Listening trang 47 trong Unit 4: For A Better Community Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4.

Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening (trang 47) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 47 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the job advert and answer the questions (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi)

Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening (trang 47) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. City Centre of Community Development.

2. People who are interested in community development project and have a couple of hours to spare at the weekend.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Ai cần tình nguyện viên?

- Trung tâm Phát triển Cộng đồng thành phố.

2. Ai có thể nộp đơn cho công việc?

- Người quan tâm đến dự án phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần.

2 (trang 47 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence. (Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Bài nghe:

1. This non-profit organisation supports _____people and communities.

A. remote                         B. local                             C. poor

2. They organise job training courses for_____.

A. poor people                 B. teenagers                     C. old people

3. They are looking for teenagers who can volunteer_____.

A. on weekdays                B. every day                     C. at the weekend

Quảng cáo

4. People whose application is successful will be trained by ________volunteers.

A. experienced                 B. helpful                         C. young

5. Volunteers will have a chance to meet teenagers with ___________interests.

A. strong                          B. different                       C. similar

Lời giải:

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C

Nội dung bài nghe:

This is a public announcement by the City Centre for Community Development. We are a non-profit organisation that supports local people and communities.

Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children's playgrounds in the local area.

To continue working our projects, we need more volunteers. We are looking for teenagers

Quảng cáo

who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends. Once chosen, you will become a member of our local and national community development network. You will also be trained by our experienced volunteers.

If you are interested in helping the community and want to meet teenagers with similar

interests, please fill in the online application form. Remember to also send your application letter to us no later than 1st January. Don't miss this exciting opportunity. We look forward to hearing from you.

Hướng dẫn dịch:

Đây là thông báo công khai của Trung tâm Phát triển Cộng đồng TP. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân và cộng đồng địa phương.

Nhờ có nhiều tấm lòng hảo tâm, chúng tôi đang xây nhà cho người nghèo, tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên, giúp đỡ người già neo đơn và tạo cơ sở vật chất, chẳng hạn như sân chơi cho trẻ em ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện các dự án của mình, chúng tôi cần nhiều tình nguyện viên hơn nữa. Chúng tôi đang tìm kiếm thanh thiếu niên

những người quan tâm đến công việc phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần. Sau khi được chọn, bạn sẽ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương và quốc gia của chúng tôi. Bạn cũng sẽ được đào tạo bởi các tình nguyện viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ cộng đồng và muốn gặp gỡ những thanh thiếu niên có cùng sở thích, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Hãy nhớ gửi thư ứng tuyển của bạn cho chúng tôi không muộn hơn ngày 1 tháng 1. Đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.

3 (trang 47 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. This organisation helps people in the area.

2. Only poor people can get support from the City Centre for Community Development.

3. The centre is looking for volunteers now.

4. The new volunteers will only become members of the local community development network.

5. The deadline for the application letter is the 1st January.

Lời giải:

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

Giải thích:

1. Thông tin: We are a non- profit organisation that supports local people and communities.

2. Thông tin: Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children's playgrounds in the local area.

3. Thông tin: We are looking for teenagers who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends.

4. Thông tin: Once chosen, you will become a member of our local and national community development network.

5. Thông tin: Remember to also send your application letter to us no later than 1st January.

Hướng dẫn dịch:

1. Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.

2. Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.

3. Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.

4. Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.

5. Hạn cuối của đơn xin việc là ngày 1 tháng 1.

4 (trang 47 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community? (Bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của mình?)

Gợi ý:

I think I can tutor for poor children in my local area. Because I want to help them study better.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ tôi có thể dạy kèm cho trẻ em nghèo trong khu vực địa phương của tôi. Vì tôi muốn giúp các em học tập tốt hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-for-a-better-community.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên