Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút Kì 2 (Unit 1, 2) - Đề 2Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 1,2)

Đề 2

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. a. fairly     b. square     c. beard     d. dare

2. a. engineer     b. where    c. Austria     d. pier

3. a. tear     b. appear     c. pear     d. spear

Quảng cáo

Choose a word that letter b or p is pronounced:

4. a. climbing     b. debt     c. bomb     d. lab

5. a. pneumonia    b. psychology     c. provision    d. receipt

Choose the one word or phrase - A, B, C or D - that best completes the sentence:

6. Are you _______ in cash or by credit card?

a. paying        b. paid

c. having paid        d. to pay

7. You ________ Mark. You know it's a secret.

a. should tell        b. shouldn’t tell

c. couldn’t tell        d. might tell

8. A: I still need to buy some souvenirs before we leave.

B: _________ go shopping after dinner.

a. How about        b. Shall we

c. Let’s        d.Would you like

9. _________ air makes people unpleasant to breathe.

a. Polluted        b. Pollution

c. Pollute        d. Polluting

Quảng cáo

10. The _____ of forest has brought about terrible floods recently.

a. destroy        b. damage

c. destruction        d. growth

Put the following sentences into the passive voice:

11. The keepers feed the animals at the zoo twice a day.

________________________________________________________.

12. A forest fire is destroying valuable wood, wildlife and good soil.

________________________________________________________.

13. People say that the loss of forests has caused a lot of natural disasters.

________________________________________________________.

Đáp án

CâuGhi chúCâuCâu
1. c/bɪəd/6. a11. The animals at the zoo are fed twice a day (by the keepers).
2. b/weə(r)/7. b12. Valuable wood, wildlife and good soil are being destroyed by a forest fire.
3. a/teə(r)/8. c13. It is said that the loss of forests has caused a lot of natural disasters.

hoặc:

The loss of forests is said to have caused a lot of natural disasters.

4. d/læb/9. a
5. c/prəˈvɪʒn/10. c
Quảng cáo

Các đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút học kì 2 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa