Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút học kì 2 (Unit 12 - Unit 13) - Đề 1Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 12, 13)

Đề 1

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. A. become     B. city     C. consider     D. cup

2. A. easy     B. style     C. classical     D. sleep

3. A. touch     B. young     C. enough     D. group

Quảng cáo

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

4. Music ______ our hopes and dreams.

A. can also convey        B. that also convey

C. can be also convey       D. to convey

5. ______ did you stay there? – I spent three wonderful weeks there.

A. How long        B. How far

C. How much        D. How often

6. Our actions express our love more than any words we do.

A. perform    B. show     C. create     D. help

7. I like ______ classical music but my close friends prefer ______ jazz.

A. a/ a     B. ø / ø     C. a/ the     D. the/ the

8. ______ breakfast is ______ first meal of the day.

A. The/ the     B. A/ ø     C. The/ ø     D. ø/ the

9. The Beatles used to be internationally famous ______ their songs and performance.

A. for     B. along     C. with     D. at

Quảng cáo

10. Don’t let the children see _______ films.

A. horror     B. horrifying     C. horrified     D. horrible

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words or phrases:

11. He didn’t go to Hollywood until he was 50.

It was not __________________________________________________.

12. The cinema wasn’t open until 7 o’clock.

It was not __________________________________________________.

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâu
1. B/s/, còn lại: /k/6. Bexpress: giãi bày, bày tỏ, thể hiện11. … until he was 50 that he went to Hollywood.
2. A/z/, còn lại: /s/7. B12. … until 7 o’clock that the cinema was opened.
3. D/u:/, còn lại: /ʌ/8. D
4. Aconvey: truyền tải9. Abe famous for: nổi tiếng vì điều gì đó
5. A10. Ahorror film: phim kinh dị
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 học kì 2 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Tường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 10 - thầy Nguyễn Thanh Bình

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-2-1.jsp