Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút học kì 2 (Unit 12 - Unit 13) - Đề 2Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 12, 13)

Đề 2

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

1. What ________ wear for tonight’s party?

A. will you        B. will you be going to

C. are you        D. are you going to

Quảng cáo

2. The coach ________ announce the list of footballers at the meeting tomorrow morning. He’s got the final list.

A. is going        B. shouldn’t

C. is going to        D. will

3. _______ examinations always make him nervous.

A. an     B. a     C. the     D. θ

4. The children were __________ by Walt Disney films.

A. fascinating        B. fascinated

C. fascination        D. fascinate

5. The baby was ________ of being left alone in the room.

A. terrible     B. terrified     C. terrific     D. terrifying

6. _________ is traditional music of a country.

A. Pop music        B. Jazz

C. Folk music        D. Classical music

7. Our prices are _______ with those in other shops.

A. comparison        B. comparative

C. comparable        D. comparably

8. Not until he was 16 ________ English.

A. that he learned        B. when he learned

C. did he learn        D. would he learn

Quảng cáo

9. Young children shouldn’t see the new horror film. They would become too _________.

A. fright        B. frighten

C. frightening        D. frightened

10. I need to get a part-time job _______ earn some money for my school expenses.

A. for     B. so as to     C. in order     D. for to

Fill in each space of the following sentences with a, an, the or ø:

1. It is (11)____ scientific fact: (12)____ steam rises when (13)____ water boils.

2. Alli is in (14)____ kitchen making (15)____ sandwich.

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâu
1. D6. Cfolk music: nhạc dân gian11. a
2. C 7. Ccomparable: có thể so sánh được12. ø
3. D8. A13. ø
4. Bfascinated: bị mê hoặc, quyến rũ9. Dfrightened: hoảng sợ, khiếp đảm14. the
5. Bterrified: sợ hãi10. Bso as to: nhằm để15. a
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 học kì 2 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-2-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa