Review 1 lớp 12: LanguageReview 1 lớp 12: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu.)

Quảng cáo
1. preservation2. distinguished3. respectable/respected
4. urbanisation5. disposal6. industrialisation

2. Match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives. Then use them to complete the sentences. (Khớp các từ trên trái với những từ ở bên phải để tạo thành tính từ ghép. Sau đó sử dụng chúng để hoàn thành câu.)

1. thought-provoking2. off-peak3. well-planned
4. long-term5. worldwide

3. Listen and write the correct words in the blanks. Then practise reading the sentences. (Nghe và viết các từ đúng vào chỗ trống. Sau đó, thực hành đọc các câu.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. their, They're2. council, counsel3. Where, wear
4. made, maid5. red, read

4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

1. (should) join2. (should) complete3. (should) come
4. (should) offer5. (should) be provided

5. Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

1. was walking2. saw3. was standing4. came5. realised
6. stopped7. helped8. led9. met10. was waiting
11. said12. was worrying13. wondered

6. Make compound or complex sentences, use the prompts and the words in brackets. (Tạo câu phức hay câu ghép, sử dụng các hướng dẫn và các từ trong ngoặc.)

Quảng cáo

1. If students (can) keep their homes and schools green and clean, they will contribute to the Go Green campaign.

2. But burning is fossil fuels and emit is harmful gases, people are still use heating cooking.

3. The burning of fossil fuels emits harmful gases, but people still use them for heating and cooking.

4. The city buses and taxis use noise reduction devices and run on environmentally friendly fuels.

5. Many residents use coal fires for cooking, which can seriously pollute the air of the city.

6. They use corn to make bio-fuels, which may lead to food shortage.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 1 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


review-1.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa