Review 1 lớp 12: SkillsReview 1 lớp 12: Skills

1. Read the text about the causes and effects of counter-urbanisation. (Đọc văn bản về các nguyên nhân và ảnh hưởng của phản đô thị hóa.)

Quảng cáo

2. Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG), and tick the correct box. (Đọc văn bản một lần nữa và quyết định việc các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG), và đánh dấu vào ô đúng.)

1. T2. F3. NG4. F5. T6. F

3. Work with a partner. Use the information in the table below or your own ideas to make a conversation about one of the historical figures. (Làm việc cùng người bạn. Sử dụng các thông tin trong bảng dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để tạo một cuộc trò chuyện về một trong những nhân vật lịch sử.)

Student A: Who are you going to talk abcwr in your presentation tomorrow?

Student B: I'm going to talk about our national hero - Emperor Quarng Trung. He was a very talented political and military leader. He led the Vietnamese people against the Qing invaders between 1788 and 1789.

Student A: You should also mention the year of his birth and death. The Emperor was born in 1753 and died in 1792.

Student B: I will. Though he died young, he was able to introduce some very important economic and educational reforms in Viet Nam.

Quảng cáo

4. Listen to the recording about wave energy. Choose the best option to complete the sentence. (Nghe đoạn ghi âm về năng lượng sóng. Chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành câu.)

Bài nghe:

1. C2. B3. C4. A5. B

Nội dung bài nghe:

As you know, the burning of fossil fuels like coal, oil and natural gas emit greenhouse gases. That is why environmentalists insist that we use clean, renewable energy sources. Wave energy, produced by ocean surface waves, is both eco-friendly and cost-efficient. Research has suggested that ocean wave power could make a major contribution to the world's energy resources. Scientists claim that using 1% of wave energy can provide the equivalent of 500 times the world energy consumption. With 70% of the earth's surface covered with water, wave energy is undoubtedly a valuable source of green energy.

However, there is the challenge of converting wave power into energy and transmitting it to shore. Building and operating wave power stations in the ocean is far more expensive and difficult than on land. Also, salt water is a very hostile environment to devices. They go rusty easily and cannot last as long as those on shore. Sea waves make energy harvesting even harder by moving up and down most of the time.

Viet Nam has a long coastline with great potential for producing wave energy. Hopefully, advancements in renewable energy technology will soon allow us to exploit wave energy effectively and efficiently.

Hướng dẫn dịch:

Như bạn biết, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí tự nhiên thải ra gây hiệu ứng nhà kính. Đó là lý do tại sao các nhà bảo vệ môi trường nhấn mạnh rằng chúng ta sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sạch sẽ. Năng lượng sóng, được tạo ra bởi các làn sóng trên bề mặt đại dương, vừa thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm chi phí. Nghiên cứu đã gợi ý rằng sức mạnh của sóng biển có thể đóng góp nguồn năng lượng lớn vào các nguồn năng lượng của thế giới. Các nhà khoa học cho biết sử dụng 1% năng lượng sóng có thể cung cấp tương đương 500 lần năng lượng tiêu thụ trên thế giới. Với 70% bề mặt trái đất là nước, năng lượng sóng chắc chắn là một nguồn năng lượng xanh có giá trị.

Tuy nhiên, có một thách thức là biến năng lượng sóng thành năng lượng và truyền tải nó tới đất liền. Việc xây dựng và vận hành các trạm sóng điện trên biển rất đắt và khó khăn hơn đưa vào đất liền. Ngoài ra, nước mặn là một môi trường rất thù nghịch với các thiết bị máy móc. Chúng dễ dàng bị gỉ và không thể kéo dài tuổi thọ như những thiết bị trên bờ. Sóng biển làm cho năng lượng thu hoạch thậm chí còn khó hơn bằng cách di chuyển lên xuống trong hầu hết các thời gian.

Việt Nam có một bờ biển dài với tiềm năng lớn để sản xuất năng lượng sóng. Hy vọng rằng các tiến bộ trong công nghệ năng lượng tái tạo sẽ sớm cho phép chúng ta khai thác năng lượng sóng một ngày càng hiệu quả.

5. Write meaningful sentences about the pros and cons of solar energy. Use the words given (Viết câu có ý nghĩa về những ưu và khuyết điểm của năng lượng mặt trời. Sử dụng các từ cho trước.)

1. Solar energy comes directly from the sun and this renewable energy source is sustainable.

2. This type of energy is environmentally friendly and does not cause pollution.

3. Solar energy is available everywhere and is very quiet because solar energy/its devices do not have any moving parts.

4. Solar panels are expensive as they use rare and special materials, and the technology used to store solar energy is costly.

5. Solar energy is not always available since access to sunlight is limited at certain times.

6. Although it is greener than fossil fuels, the production of solar panels may emit some greenhouse gases.

Quảng cáo

6. Use the ideas in 5 (and your own ideas) to an essay of 180-250 words about the pros cons of solar energy. (Sử dụng các ý tưởng trong 5 (và những ý tưởng riêng của mình) để viết một bài luận khoảng 180-250 từ về những ưu khuyết điểm của năng lượng mặt trời.)

Nowadays, it has become necessary to use green technology with green renewable energy sources. Among all green energy sources, solar energy is the most important renewable energy source, which has both advantages and disadvantages.

First of all, solar energy comes directly from the sun and this abundant renewable energy source is sustainable. In general, this type of energy is environmentally friendly and does not cause pollution. Another advantage is that solar energy is available everywhere in the world, not only in hot and sunny countries near the Equator. Furthermore, it is very quiet because solar energy devices do not have any moving parts.

However, solar energy is not cheap. Solar panels are expensive to produce as they use rare and special materials. In addition, the technology used to store solar energy is costly. A further disadvantage is that solar energy is not always available since access to sunlight is limited at certain times. Furthermore, although it is greener than fossil fuels, the production of solar panels may emit some greenhouse gases.

In short, there is no energy source that is completely risk-free. However, the pros of solar energy as a renewable energy source outweigh the cons. I hope that further development of green technology will soon eliminate the disadvantages.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 1 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


review-1.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa