Review 2 lớp 12: LanguageReview 2 lớp 12: Language

1. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.)

Quảng cáo
1. blog2. social networking3. digital devices
4. mass media5. Instant messaging6. advent

2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc.)

1. assimilate2. identity3. National4. ethnicity5. integrate

3. Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed. Then practise saying them. (Nghe câu và chú ý đến các động từ thông thường ở thì quá khứ. Đánh dấu vào ô thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm của động từ kết thúc -ed. Sau đó, thực hành nói chúng.)

Quảng cáo

Bài nghe:

/t//d//id/
4,6,8,111,2,10,123,5,7,9

4. Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp.)

1. to2. of3. in4. for5. from

5. Put the words in brackets in the correct tenses (Đặt các từ trong ngoặc ở các thì đúng.)

1. Have... cleaned2. haven't swept3. have washed
4. have tried5. has been studying

6. Match the two halves of the sentences. (Khớp hai nửa của câu với nhau.)

Quảng cáo
1. f2. e3. g4. a5. d6. b7. c

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


review-2.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa