Review 2 lớp 12: SkillsVới lời giải bài tập Review 2 lớp 12: Skills trong Review 2 Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Review 2.

Review 2 lớp 12: Skills

1 (trang 72-SGK tiếng anh 12). Read the text about advertising and the media. (Đọc bài viết về quảng cáo và truyền thông.)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo và báo chí

Có khả năng cung cấp thông tin cho nhiều người cùng một lúc, các phương tiện thông tin đại chúng đã tự nhiên trở thành công cụ lý tưởng để quảng cáo. Ngành công nghiệp khổng lồ này đã đạt được và chi phối hầu hết các loại phương tiện thông tin đại chúng. Các quảng cáo ở khắp mọi nơi, từ các phương tiện truyền thông phát sóng (đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh), phương tiện truyền thông Internet (email, trang web và blog), báo in (báo, tạp chí, sách và truyện tranh), phương tiện truyền thông ngoài trời (billboard, biển hiệu và biển quảng cáo) , Bao gồm Internet và các thiết bị di động.

Quảng cáo cũng mang lại lợi ích cho giới truyền thông. Các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng triệu đô la, thậm chí hàng tỷ đô la để ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối với các ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm của họ. Phương pháp quảng cáo tiên tiến và kỹ thuật của họ thành công trong việc thuyết phục khách hàng ở mọi lứa tuổi và giới tính, và biến những thứ xa hoa thành nhu yếu phẩm. Bởi vì sự tiếp cận dễ dàng đến tất cả các hình thức của phương tiện truyền thông, thông tin có thể tiếp cận ngay lập tức trên khắp thế giới và hiệu quả về chi phí. Ngoài ra, tất cả các kênh truyền thông m. Nhận được khoản tiền rất lớn từ các nhà quảng cáo, cho phép họ tạo ra các chương trình và dịch vụ thú vị và thú vị hơn cho một số lượng lớn người trên toàn thế giới.

2 (trang 72-SGK tiếng anh 12). Read the text again and answer the questions. (Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. Why have the mass media naturally become ideal tools for advertising?

2. What are some kinds of advertisements?

3. Why are companies and businesses willing to spend money on advertising?

4. How do advertisers persuade customers?

5. What does the easy access to the media offer advertising?

6. How beneficial is advertising to the mass media?

Đáp án:

Quảng cáo

1. Because they have the power to deliver information to large audiences at the same time.

2. They are broadcast media, Internet media, print media, outdoor media and digital media.

3. They want to influence customers'attitudes towards their ideas, services and products.

4. They use (all forms of media and) advanced advertising methods and techniques.

5. Information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively.

6. Huge sums of money from advertisers allow media channels to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide.

Hướng dẫn dịch:

1. Bởi vì họ có sức mạnh cung cấp thông tin đến đông đảo khán giả cùng một lúc.

2. Chúng là phương tiện quảng bá, phương tiện Internet, phương tiện in ấn, phương tiện truyền thông ngoài trời và phương tiện kỹ thuật số.

3. Họ muốn tác động đến thái độ của khách hàng đối với ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm của họ.

4. Họ sử dụng (tất cả các hình thức truyền thông và) các phương pháp và kỹ thuật quảng cáo tiên tiến.

5. Thông tin có thể đến mọi nơi trên thế giới ngay lập tức và tiết kiệm chi phí.

6. Những khoản tiền khổng lồ từ các nhà quảng cáo cho phép các kênh truyền thông thực hiện các chương trình và dịch vụ tốt hơn, thú vị hơn cho đông đảo người dân trên toàn thế giới.

3 (trang 72-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Choose one idea (or use your own ideas) and make a conversation about social networking in schools. (Làm việc cùng một người bạn. Chọn một ý tưởng (hoặc sử dụng những ý tưởng của riêng bạn) và thực hiện một cuộc trò chuyện về mạng xã hội trong trường học.)

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

Bang: Hi Min. How are you today?

Min: Hi Bang. I'm feeling so good. These days, I’m busy preparing for a report about using social networking in schools.

Bang: Well, social networking is very helpful in my school.

Min: Really? How does social networking benefit your school?

Bang: It helps connect students and teachers together after class. The teacher creates a group on Facebook that every member in my class joins and we are informed of any changes in the class schedules or any new announcements from the school. We can also share our happy and interesting moments during the lessons or extra-curricular time.

Our head teacher also creates a group that our parents can join in. She informs parents of the parents’ meeting or any school events for them.

Min: That’s great. Social networking helps to boost strong school communities through efficient communication and collaboration.

Bang: Yes, I totally agree with you.

Hướng dẫn dịch:

Băng: Chào Min. Hôm nay bạn khỏe không?

Min: Chào Băng. Mình thấy rất rốt. Mấy ngày này, mình bận chuẩn bị cho bản báo cáo về việc sử dụng mạng xã hội ở trường học.

Băng: Ừ, mạng xã hội rất hữu ích ở trường của mình.

Min: Thật ư? Mạng xã hội mang lại lợi ích cho trường của bạn ra sao?

Băng: Nó giúp kết nối học sinh và giáo viên sau giờ học. Giáo viên tạo một nhóm trên trang Facebook mà mọi thành viên của lớp mình tham gia và chúng mình được thông báo khi có bất kì thay đổi nào trong lịch học hoặc có thông báo mới từ nhà trường. Chúng mình cũng có thể chia sẻ những phút giây hạnh phúc và thú vị trong các giờ học hoặc trong thời gian ngoại khóa.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp mình cũng tạo một nhóm mà bố mẹ chúng mình có thể tham gia. Cô ấy thông báo cho bố mẹ về cuộc họp phụ huynh hoặc các sự kiện dành cho phụ huynh ở trường.

Min: Thật tuyệt.

Băng: Mạng xã hội giúp củng cố các cộng đồng vững mạnh trong trường học thông qua giao tiếp và cộng tác hiệu quả.

Min: Đúng rồi, mình hoàn toàn đồng ý với bạn.

4 (trang 73-SGK tiếng anh 12). Listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe một cuộc nói chuyện về làm thế nào để duy trì bản sắc văn hóa nước ngoài. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Bài nghe:

Đáp án:

1. T2. F3. T4. F5. NG

Nội dung bài nghe:

Now, I'd like to give you some advice on how to maintain your cultural identity in a new culture.

Well, first of all, I recommend that you keep in touch with people you know back home. Staying connected with your far . and friends helps you to feel part of your native culture. If you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles, and grandparents too. Today, modern technology like the Internet and instant messaging has made long-distance communication faster and more convenient than ever before.

Secondly, it's a good idea that you try to cook traditional food frequently. The taste and smell of your favourite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. You should also remember to make mealtimes special and important occasions. If you're a parent, you can involve your children in cooking. They may find the cuisine of your country of origin fascinating. Shopping for traditional food, cooking and sharing recipes can also help to connect the different generations.

Hướng dẫn dịch:

Bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách duy trì bản sắc văn hoá của bạn trong một nền văn hóa mới.

Vâng, trước tiên, tôi khuyên bạn nên giữ liên lạc với những người bạn biết về nhà. Kết nối với gia đình bạn và bạn bè giúp bạn cảm thấy một phần văn hoá bản xứ của bạn. Nếu bạn có con, bạn nên để chúng nói chuyện thường xuyên với anh em họ hàng,chú, dì và ông bà của chúng nữa. Ngày nay, công nghệ hiện đại như Internet và tin nhắn nhanh đã làm cho giao tiếp đường dài nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Thứ hai, một ý tưởng tốt là bạn cố gắng nấu ăn truyền thống thường xuyên. Hương vị và mùi của các món ăn yêu thích của bạn từ quê nhà có thể mang lại những kỷ niệm đẹp từ thời thơ ấu của bạn hoặc quá khứ. Bạn cũng nên nhớ để làm cho bữa ăn những dịp đặc biệt và quan trọng. Nếu bạn là cha mẹ, bạn có thể gắn kết những đứa trẻ của bạn trong nấu ăn. Chúng có thể tìm thấy các món ăn của đất nước bạn có nguồn gốc hấp dẫn. Mua sắm các món ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ công thức nấu ăn cũng có thể giúp kết nối các thế hệ khác nhau.

5 (trang 73-SGK tiếng anh 12). Write an essay of 180-250 words about maintaining cultural identity in the globalised world. Use the suggestions in the box or your own information and ideas. (Viết một bài luận trong 180-250 từ về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa. Sử dụng những gợi ý trong hộp hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

There is no doubt that the world today has become one global village. Differences between cultures are becoming less evident. People worldwide watch the same TV channels and films, listen to the same music, eat the same food and follow the same fashion trends. That is why, in a globalised world, it is essential that people maintain their cultural identity.

The development of a strong cultural identity is essential to people's sense of belonging. It helps to define an ethnic group or community that shares unique and distinctive features. Cultural identity is also important as it connects people, reminds them of their shared history and strengthens the solidarity between them. The power of cultural identity can encourage and motivate people to unite against a common danger. A strong sense of cultural identity can also nurture their love and respect for their country, community and heritage.

However, in a globalised world cultural diversity is gradually disappearing. In an environment where everyone speaks only English and wears almost the same clothes, an individual's cultural identity is at risk of dying out. Maintaining cultural identity is vital for preserving the different languages, festivals, types of traditional music, dance and food, beliefs and other activities that make the world a fascinating place to live.

Globalisation is inevitable; however, it is essential for people to maintain their cultural identity. Preserving cultural identity can guarantee the prosperity of a country or community, and the world's cultural diversity.

Hướng dẫn dịch:

Không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới ngày nay đã trở thành một ngôi làng toàn cầu. Sự khác biệt giữa các nền văn hóa ngày càng trở nên ít rõ ràng hơn. Mọi người trên toàn thế giới xem cùng một kênh truyền hình và các bộ phim, nghe cùng một loại nhạc, ăn cùng một món ăn và theo cùng một xu hướng thời trang. Đó là lý do tại sao, trong một thế giới toàn cầu hóa, điều cần thiết là mọi người phải duy trì bản sắc văn hóa của mình.

Sự phát triển của một bản sắc văn hóa mạnh mẽ là điều cần thiết cho cảm giác thân thuộc của mọi người. Nó giúp xác định một nhóm dân tộc hoặc cộng đồng có chung các đặc điểm độc đáo và khác biệt. Bản sắc văn hóa cũng rất quan trọng vì nó kết nối mọi người, nhắc nhở họ về lịch sử chung của họ và tăng cường tình đoàn kết giữa họ. Sức mạnh của bản sắc văn hóa có thể khuyến khích và động viên mọi người đoàn kết chống lại mối nguy chung. Ý thức mạnh mẽ về bản sắc văn hóa cũng có thể nuôi dưỡng tình yêu và sự tôn trọng của họ đối với đất nước, cộng đồng và di sản của họ.

Tuy nhiên, trong một thế giới toàn cầu hóa, sự đa dạng văn hóa đang dần biến mất. Trong một môi trường mà tất cả mọi người đều chỉ nói tiếng Anh và mặc quần áo gần như giống nhau, bản sắc văn hóa của một cá nhân có nguy cơ bị mai một. Duy trì bản sắc văn hóa là điều cần thiết để bảo tồn các ngôn ngữ, lễ hội, loại hình âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng và các hoạt động khác khiến thế giới trở thành một nơi hấp dẫn để sống.

Toàn cầu hóa là không thể tránh khỏi; tuy nhiên, điều cần thiết là mọi người phải duy trì bản sắc văn hóa của mình. Bảo tồn bản sắc văn hóa có thể đảm bảo sự thịnh vượng của một quốc gia hoặc cộng đồng, và sự đa dạng văn hóa của thế giới.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 2 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


review-2.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên