Review 3 lớp 12: LanguageReview 3 lớp 12: Language

1 (trang 42-SGK tiếng anh 12). Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. A word may be used more than once. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.)

Quảng cáo

android       robot        extinction        probation       quality

1. My brother Minh has the _______ of a good leader.

2. The new _______ working in the customer service department looks so real that many people have mistaken her for a human being.

3. Some people support the idea of reviving _______ species, but others are against this idea.

4. One day, medical _______ will replace human surgeons and perform complex surgical procedures.

5. Many touch screen mobile devices such as smartphones and tablet computers use the _______ operating system.

6. New employees can be put on a _______ period to see if they are suitable for the position.

Đáp án:

1. qualities2. android/robot3. extinct
4. robots5. Android6. probation
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1.  Minh anh trai tôi có những phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi.

2. Robot có hình dạng con người mới hoạt động trong bộ phận dịch vụ khách hàng trông thực tế đến nỗi nhiều người đã nhầm lẫn là con người.

3.  Một số người ủng hộ ý tưởng khôi phục các loài đã tuyệt chủng, nhưng những người khác lại chống lại ý tưởng này.

4. Một ngày, các robot y học sẽ thay thế các bác sĩ phẫu thuật con người và thực hiện các thủ thuật phẫu thuật phức tạp.    

5.  Nhiều thiết bị di động màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.

6.  Nhân viên mới có thể được đưa vào một giai đoạn thử việc để xem liệu họ có phù hợp với vị trí hay không.

2 (trang 42-SGK tiếng anh 12). Complete the following table. Then use the words in the table to complete the sentences. (Hoàn thành bảng sau. Sau đó sử dụng các từ trong bảng để hoàn thành các câu.)

Noun

_________

_________

_________

Adj.

evolutionary

conserved

_________

Verb

_________

_________

diversify

Quảng cáo

1. In spite of the importance of biodiversity, _________ efforts are not strong enough.

2. In his book On the Origin of Species, published in 1859, Charles Darwin first formulated the theory of _________ by natural selection.

3. Species _________, or species richness, is especially important to life on Earth.

4. I think the best way to _________ wild animals and plants is to protect their habitats.

5. Although humans share a common ancestor with some primates they did not _________ from apes, gorillas or chimps.

6. Approximately 2.2 million species of plants and animals have been found in our oceans, so you can imagine how _________ they are

Đáp án:

Nounevolutionconservationdiversity
Adjevolutionaryconserveddiverse
Verbevolveconservediversify
1. conservation2. evolution3. diversity
4. conserve5. evolve6. diverse

Hướng dẫn dịch:

1.  Mặc dù nhận thấy rõ được tầm quan trọng của đa dạng sinh học, nhưng các nỗ lực bảo tồn chưa đủ mạnh.

2.  Trong cuốn sách Về nguồn gốc các loài, xuất bản năm 1859, Charles Darwin đã đưa ra thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên.

3.  Sự đa dạng về loài, hay sự phong phú loài, đặc biệt quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất.

4.  Tôi nghĩ cách tốt nhất để bảo tồn động vật hoang dã là bảo vệ môi trường sống của chúng.

5.  Mặc dù con người có chung tổ tiên với một số loài linh trưởng nhưng họ không tiến hóa từ khỉ, khỉ đột hoặc tinh tinh.

6.  Có khoảng 2,2 triệu loài thực vật và động vật đã được tìm thấy trong đại dương của chúng ta, vì vậy bạn có thể tưởng tượng rằng chúng đa dạng như thế nào.

3 (trang 42-SGK tiếng anh 12). Listen to part of the conversation below and mark the stressed syllables in the sentences. Then listen to the conversation again and practise it with a partner, using appropriate sentence stress. (Nghe một phần của cuộc trò chuyện dưới đây và đánh dấu những âm tiết được nhấn mạnh trong các câu. Sau đó, lắng nghe cuộc trò chuyện một lần nữa và luyện tập nó với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu thích hợp.)

Bài nghe:

Student: What should I do to make a good impression on the job interviewer?

Career adviser: I think the most important thing is to demonstrate your strong communication skills.

Student: My strong communication skills? I'm not sure whether I have any. What exactly do you think I need to do?

Career adviser: Well, do things like listening attentively, speaking confidently, making eye contact, and asking questions when appropriate.

Đáp án:

Student: 'What should I 'do to 'make a 'good im'pression on the 'job 'interviewer?

Career adviser: I 'think the 'most im'portant 'thing is to 'demonstrate your 'strong communi'cation 'skills.

Student: My 'strong communi'cation 'skills? I’m 'not 'sure whether I 'have any. What e'xactly do you 'think I 'need to 'do?

Career adviser: Well, do 'things like 'listening a'ttentively, 'speaking 'confidently, 'making 'eye 'contact, and 'asking 'questions when a'ppropriate.

Hướng dẫn dịch:

Sinh viên: Tôi nên làm gì để tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn xin việc?

Cố vấn nghề nghiệp: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chứng tỏ kỹ năng giao tiếp vững vàng của bạn.

Học sinh: Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của tôi? Tôi không chắc liệu tôi có cái nào không. Chính xác thì bạn nghĩ tôi cần phải làm gì?

Cố vấn nghề nghiệp: Vâng, hãy làm những việc như chú ý lắng nghe, tự tin nói, giao tiếp bằng mắt và đặt câu hỏi khi thích hợp.

4 (trang 43-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Practise asking questions and giving answers, using the future perfect and the prompts below. (Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, bằng cách sử dụng thì tương lai hoàn thành và các hướng dẫn dưới đây.)

1. How many pages / write / by tomorrow? (5 pages)

_________________________

2. How many trees / class / plant / by the end of the day? (100)

_________________________

3. How many robots / A.I. company / invent / by the end of the year? (8)

_________________________

4. How long / this rhino / live / rescue centre / by the end of this year? (5 years)

_________________________

5. How many applications / company / receive / by January 3rd? (200)

_________________________

6. How many animals / rescue centre / save and take in / by this time next year? (hundreds)

_________________________

Đáp án:

1. How many pages will you have written by tomorrow? I'll have written 5 pages by then.

2. How many trees will our class have planted by the end of the day? We'll have planted 100 by then.

3. How many robots will the A.I. company have invented by the end of the year? They'll have invented 8 by then.

4. How long will this rhino have lived in the rescue centre by the end of this year? It'll have lived there for 5 years by then.

5. How many applications will the company have received by January 3rd? They'll have received 200 by then.

6. How many animals will the rescue centre have saved and taken in by this time next year? They'll have saved and taken in hundreds (of them) by then.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ viết được bao nhiêu trang vào ngày mai? Tôi đã viết được 5 trang vào lúc đó.

2. Hỏi đến cuối ngày lớp mình trồng được bao nhiêu cây? Đến lúc đó chúng tôi sẽ trồng được 100 cây.

3. Có bao nhiêu robot A.I. công ty đã phát minh vào cuối năm? Đến lúc đó họ sẽ phát minh ra số 8.

4. Cuối năm nay, con tê giác này sẽ sống được bao lâu trong trung tâm cứu hộ? Nó đã sống ở đó được 5 năm rồi.

5. Công ty sẽ nhận được bao nhiêu đơn vào ngày 3 tháng 1? Đến lúc đó họ sẽ nhận được 200.

6. Trung tâm cứu hộ sẽ cứu và tiếp nhận bao nhiêu động vật vào thời điểm này trong năm tới? Họ sẽ tiết kiệm và lấy hàng trăm (trong số chúng) vào lúc đó.

5 (trang 43-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

   pull out       steal        design        publish        repair        service

1. My brother got his laptop _________ as it was still under warranty.

2. The company had some A.I. experts _________ all the malfunctions in their robots.

3. I had my report on biodiversity _________ in a scientific journal.

4. Your tooth is very decayed. You should have it _________.

5. The team leader got his computer programmers _________ a new model of domestic robots.

6. The man had his new smartphone _________ on the train last week.

Đáp án:

1. serviced2. repair3. published
4. pulled out5. to design6. stolen

Hướng dẫn dịch:

1.  Anh trai của tôi đã nhận máy tính xách tay của mình vì nó vẫn còn được bảo hành.

2.  Công ty có một số chuyên gia A.I. sửa chữa tất cả các trục trặc trong robot của họ.

3.  Tôi đã có báo cáo về đa dạng sinh học được công bố trên tạp chí khoa học.

4.  Răng của bạn đang bị sâu răng. Bạn nên nhổ nó đi.

5.  Đội trưởng đã lập trình máy tính để thiết kế một mô hình robot dọn dẹp nhà cửa mới.

6.  Người đàn ông này đã lấy cắp điện thoại thông minh mới của anh ấy trên tàu tuần trước.

6 (trang 43-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences, reporting what was said. (Hoàn thành các câu, tường thuật lại những điều đã được nói đến)

1. 'Spend more time studying., and less time playing games.'

→ My mother told _____________.

2. 'Would you tell us about the Importance of species diversity for all forms of life?'

→ The students asked the scientist _____________.

3. 'You mustn't harm the environment or disturb the balance of the ecosystem.'

→ The environmentalist told the business community _____________.

4. 'Can you show me your reports on wildlife, please?'

→ The teacher asked the students _____________.

5. 'I’ll help you with your research into the latest generation of androids.'

→ My brother offered _____________.

6. 'I would learn how to use the new smartphone apps, if I were you.'

→ The A.I. expert advised the students _____________.

Đáp án:

1. My mother told me to spend more time studying and less time playing games.

2. The students asked the scientist to tell them about the importance of species diversity for all forms of life.

3. The environmentalist told the business community not to harm the environment or disturb the balance of the ecosystem.

4. The teacher asked the students to show him/her their reports on wildlife.

5. My brother offered to help me with my research into the latest generation of androids.

6. The A.I. expert advised the students to learn howto use the new smartphones apps.

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi bảo tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc học và ít thời gian chơi game hơn.

2. Các học sinh yêu cầu nhà khoa học cho biết tầm quan trọng của sự đa dạng loài đối với mọi dạng sống.

3. Nhà môi trường nói với cộng đồng doanh nghiệp không được làm tổn hại đến môi trường hoặc làm xáo trộn sự cân bằng của hệ sinh thái.

4. Giáo viên yêu cầu học sinh cho anh ấy / cô ấy xem báo cáo của họ về động vật hoang dã.

5. Anh trai tôi đã đề nghị giúp tôi nghiên cứu về thế hệ android mới nhất.

6. A.I. chuyên gia khuyên các sinh viên học cách sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh mới.

7 (trang 43-SGK tiếng anh 12). Turn the following sentences into reported speech, using the reporting verbs: warn, suggest, promise, explain, advise, remind. (Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp, sử dụng động từ tường thuật.)

1. ‘Don't forget to drop into the robot shop on the way home,’ said Minh to Quang.

________________________

2. ‘I think you should write a report on the saola,' said my mother.

________________________

3. ‘Don't pull the cat's tail or it will scratch you,' the old lady said to him.

________________________

4. ‘I'll work harder to get good qualifications,' said Huong.

________________________

5. ‘How about activating the next generation robot?' said the team leader.

________________________

Đáp án:

1. Minh reminded Quang to drop into the robot shop on the way home.

2. My mother advised me to write a report on the saola.

3. The old lady warned him not to pull the cat's tail or it would scratch him.

4. Huong promised to work harder to get good qualifications.

5. The team leader suggested activating the next generation robot.

Hướng dẫn dịch:

1. Minh nhắc Quang ghé vào cửa hàng robot trên đường về nhà.

2. Mẹ tôi khuyên tôi nên viết báo cáo về sao la.

3. Bà già cảnh báo anh ta không được kéo đuôi con mèo nếu không nó sẽ làm anh ta trầy xước.

4. Hương hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đạt được những bằng cấp tốt.

5. Trưởng nhóm đề nghị kích hoạt robot thế hệ tiếp theo.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


review-3.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác